Allmänna villkor för P.F.C.-kortet

Allmänna villkor för P.F.C.-kortet

Allmänna villkor 2020:1 för PFC-kortet

Avtalet förutsätter att ett avtal för användning av PFC Technology ABs, 556851-3112, Box 55983, 102 16 Stockholm (”PFC”) tjänster har ingåtts mellan Kortinnehavaren och PFC. Dessa allmänna villkor ska tillämpas mellan Svea Bank AB, PFC och Kortinnehavare avseende tillhandahållande av debetkort PFC. Vid motstridiga bestämmelser gäller bestämmelserna i Avtalet före villkoren i PCF:s allmänna villkor avseende relationen mellan Användaren, Svea Bank samt PFC.

 Information om banken

Svea Bank AB, 556158-7634, Box 3028, 169 03 Solna, Telefon 08 619 99 00. Hemsida: http://www.svea.com. Banken är ett registrerat bankaktiebolag som har tillstånd att driva bankrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Information om PFC

PFC är ett registrerat betalningsinstitut som har tillstånd tillhandahålla betaltjänster och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Om Kortet

Som en del av PFCs tjänster tillhandahåller PFC ett debetkort som är kopplat PFC-saldot. Kortet ges ut av Banken. Banken har gett PFC i uppdrag att utföra operativa och administrativa tjänster för Bankens räkning. Vid hänvisning till PFC i dessa villkor avser det uppgifter som PFC utför för bankens räkning. Exempel på uppgifter som PFC utför för Bankens räkning är tillhandahållande och aktivering av kort, transaktionshistorik, hantering av betalningsorders, reklamationer och spärranmälan. Banken har rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt Avtalet till PFC utan Kortinnehavarens medgivande.

 • Definitioner

Avtalet: avser detta avtal med tillhörande andra handlingar som ingåtts mellan Banken, PFC och Kortinnehavaren.

Banken: avser Svea Bank AB som även är kortutgivare.

Barnet: avser Användare som är minderårig och innehar PFC Junior.

PFC-saldo: avser det tillgodohavande hos PFC som Kortet är knutet till hos PFC. PFC-saldot kommer debiteras eller krediteras i samband med användning av Kortet.

Betalningsorder: avser instruktion från Kortinnehavaren till Banken om överföring av medel från Kortinnehavarens PFC-saldo till Försäljningsställets bank eller att annan transaktion kopplad till Kortet ska genomföras.

Betalningstransaktion: avser en transaktion kopplad till Kortet

Försäljningsställe: avser företag som säljer varor eller tjänster mot betalning med Kortet och är anslutet till MasterCards betalningssystem. Försäljningsstället kan exempelvis bolag som driver verksamhet i fysisk butik eller internethandel.

Internettjänst: avser PFC plattformar för tillhandahållande av tjänster till Kortinnehavare (se särskilt Allmänna Villkor P.F.C) via applikation i en mobil enhet.

Kortet: avser PFC debetkort, inklusive kortnummer (eller fiktivt kortnummer som ersätter det fysiska kortets kortnummer), och övriga kortuppgifter. Kortet är ett internationellt bankkort som är anslutet till ett PFC-saldo. Kortet är Bankens egendom och ska återlämnas vid anfordran eller vid Avtalets upphörande.

Kontaktlös funktion: Funktion inbyggd i Kortets chip som möjliggör att betalning i vissa fall kan genomföras hos t.ex. Försäljningsställen utan att Kortet sätts in i en terminal. Kort som har denna funktion är försett med en särskild symbol.

Användare: avser PFC-användare benämns även Barnet avseende särskilda bestämmelser för PFC Junior.

Kortinnehavare: avser person i vars namn Bankkortet har utfärdats och är innehavare av PFC-saldo.

Mobil enhet: Mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator, klocka, armband eller annan liknande utrustning med åtkomst till internet eller annat nätverk för telefon- eller datatrafik.

Stark kundautentisering: en autentisering som grundas på användning av två eller flera komponenter, kategoriserade som kunskap (något som bara användaren vet), innehav (något som bara användaren har) och unik egenskap (något som användaren är), som är fristående från varandra så att det förhållandet att någon har kommit över en av komponenterna inte äventyrar de andra komponenternas tillförlitlighet, och som är utformad för att skydda autentiseringsuppgifterna mot obehörig åtkomst,

Personlig behörighetsfunktion: Personligt anpassad funktion som Banken tillhandahåller eller godtar för autentiseringsändamål, t.ex. personlig kod, BankID eller läsare av biometrisk information såsom fingeravtrycksläsare eller irisscanning.

Personlig kod: Personlig funktion som kortinnehavaren använder för att styrka sin behörighet att genomföra transaktioner, t.ex. PIN-kod, sms-kod och lösenord.

Uttagsautomat: avser obemannad terminal som möjliggör för Kortinnehavaren att själv, efter tillgängliggörande av kortinformation, ta ut kontanter.

Vårdnadshavare: förmyndare för Barnet

 • Användning m m

Kortinnehavare får använda Kortet för att betala köp av varor eller tjänster hos Försäljningsställen samt uttag av kontanter i uttagsautomater och på bank-, post- och valutaväxlingskontor eller liknande serviceställen som är anslutna till MasterCards betalningssystem. Användning får ske både genom fysisk användning av Kortet (exempelvis butik eller obemannad terminal) eller på distans över telefon eller internet. Kortet får användas både inom och utanför Sverige. Kortet får inte lånas ut eller brukas av annan än Kortinnehavaren.

Kortinnehavaren godkänner användandet av Kortet som betalningsmedel eller för uttag genom tillhandahållande av Kortet eller Kortets information. Tillhandahållande kan ske genom läsning av chip, magnetremsa, biometriskdata eller genom lämnande av kortinformation (kortnummer, giltighetstid och CVV2/CVC2 värde). Tillhandahållande kan ske skriftligt eller muntligt. I vissa fall krävs utöver tillhandahållandet även godkännande genom underskrift, användning av kod eller personlig kod, lösenord, knapptryckning eller liknande godkännande för genomförande av transaktionen. Kortinnehavaren är även på begäran skyldig att uppvisa giltig legitimation.

Användning av Kortet kan även exempelvis ske genom en digital plånbok. En sådan användning förutsätter ett separat avtal mellan Kortinnehavaren och tillhandahållaren av den digitala plånboken (eller annan lösning för betalning). Vid användning av en digital plånbok är användningen likställd med användningen av Kortet varvid samma vaksamhet, betalningsskyldighet och ansvar åligger Kortinnehavaren som vid användningen av Kortet enligt Avtalet (notera särskilt punkterna 7 till 9). Användning av digital plånbok sker genom att Kortinnehavaren tillhandahåller kortuppgifterna till Försäljningsställe eller Uttagsautomat.

Ett godkännande om debitering av PFC-saldo vid användning av Kortet kan inte återkallas av Kortinnehavaren. Kortinnehavare kan dock enligt avtal mellan Kortinnehavaren och Försäljningsstället återkalla tidigare lämnat godkännande för framtida transaktioner.

Godkännande om Kortets användning anses som en försäkran av Kortinnehavaren om att tillräckligt utrymme finns tillgängligt i PFC-saldot för genomförandet av transaktionen.

Vid användning av Kortet för överföring eller insättning till bankkonto likställs sådan överföring eller insättning med ett kontantuttag.

Vid användning av Kort som har en Kontaktlös funktion finns möjlighet att vid vissa kortterminaler betala mindre belopp utan angivande av personlig kod. Användandet ske genom att Kortinnehavaren håller kortet mot kortterminalen. Användandet innebär ett tillgängliggörande av Kortet och kortuppgifterna. Kontaktlösa betalningar utan personlig kod är för närvarande beloppsbegränsade i Sverige till en av Banken och PFC vid var tid angiven nivå. Av säkerhetsskäl eller av annan anledning kan Kortinnehavaren vid vissa tillfällen bli ombedd att använda kortets chip och personlig kod. Beloppsgränserna kan komma att ändras och framgår då på PFCs hemsida. 

PFC-saldot kan komma att efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelse, bilhyra eller liknande om Kortinnehavaren vid beställning av tjänsten eller i avtal med Försäljningsstället blivit informerad härom och godkänt förfarandet.

För det fall transaktionens exakta belopp inte är känt vid tidpunkten då Kortinnehavaren godkänt betalningsordern kan ett visst belopp komma att reserveras på PFC-saldot. Efter att Betalningsordern sedan har slutförts (exempelvis vid växelkurser eller tankning på bensinstation) kommer det aktuella beloppet att debiteras PFC-saldot.

Kortinnehavaren är skyldig att informera sig och acceptera Försäljningsställets villkor för köp och användning av Kortet inklusive villkor för efterdebitering.

Kortet får inte användas i olaglig verksamhet vilket omfattar köp av varor eller tjänster som är förbjudna enligt tillämplig lag.

Kortet får heller inte användas för spel, vuxenunderhållning eller för transaktioner som direkt kan omvandlas till kontanter så som postanvisning och resecheckar.

Kortinnehavaren är betalningsansvar för samtliga Betalningsorder som godkänts av Kortinnehavaren om inte annat framgår av villkoren i Avtalet.

 • Beloppsbegränsning, giltighetstid m m

Banken och PFC tillämpar vissa gränser för högsta betalning/uttag per transaktion och för viss tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att vissa transaktioner inte kan genomföras. Det åligger Kortinnehavaren att följa gränserna som meddelats av PFC.

Kortet är giltigt till utgången av det år och månad som är angivet på Kortet. Om Kortinnehavaren har följt avtalen med Banken och PFC kommer ett nytt kort automatiskt att skickas till Kortinnehavaren innan giltighetstidens utgång. Kortet skickas till Kortinnehavarens adress inom Sverige.

 • Genomförande av Betalningsorder

En Betalningsorder tas emot av PFC efter att en Försäljningsställe har överfört Betalningsordern till PFC. Betalningsorder lämnas i enlighet med avtal mellan Försäljningsstället och den inlösande banken. När PFC har mottagit Betalningsordern kommer PFC-saldot debiteras med köp- eller uttagsbeloppet varvid en fordran för PFC uppstår gentemot Användaren (”Betalfordran”). Betalfordran regleras normalt inom en till tre bankdagar men kan även regleras senare från PFC-saldot. I samband med att Betalfordran uppstår, överlåter PFC sin rätt att uppbära betalning för Betalfordran i varje enskilt fall till Banken.

En betalningsorder kan normalt inte återkallas efter att Kortinnehavaren har lämnat sitt godkännande till transaktionen.

Vid retur av betalningsorder krediteras PFC-saldot så snart som möjligt efter det att Försäljningsställets bank har överfört returen till Banken.

Information om genomförda transaktioner och Betalningsorder tillhandahålls till Användare via PFCs Internettjänster. Kortinnehavaren anmodas att omedelbart ta del av och granska informationen om genomförda transaktioner.

 • Inköp eller uttag i utländsk valuta

Vid kortets användning för köp eller uttag i utländsk valuta, oavsett om det sker i Sverige eller utomlands, sker en omräkning av den utländska valutan till svenska kronor som därefter debiteras PFC-saldot.

Växelkursen utgörs av referensväxelkurs som bestäms och tillämpas av MasterCard för detta ändamål och för den aktuella Betalningsordern med tillägg av valutaväxlingspåslag i enlighet med vid var tid gällande prislista. Valuteringsdag är samma dag som PFC-saldo debiteras Kortinnehavaren står risken för kursförändringar för tiden mellan transaktionen initieras till dess att PFC-saldo debiteras.

För att underlätta jämförelse av valutaväxlingsavgifter avseende EES-valutor inom EES tillgängliggör Banken dagligen valutaväxlingsavgifterna i relation till Europeiska Centralbankens referensväxelkurser på Bankens hemsida. Växelkursen för enskild transaktion tillhandahålls på Användarens begäran av PFC.

Kortinnehavare kan i vissa fall ges möjlighet att, avseende en transaktion (köp eller uttag) som företagits i annan valuta, godkänna denna hos ett försäljningsställe eller i en uttagsautomat i SEK. Användaren är i sådan situation medveten om att det godkända beloppet i SEK är det belopp som kommer att debiteras PFC-saldot, och att varken Banken eller PFC inte har kännedom om eller svarar för den omräkning som gjorts till SEK eller den växlingskurs som tillämpas. Den tillämpade växelkursen kan skilja sig från den som Banken och PFC skulle tillämpa för samma transaktion.

 • Reklamationer

Försäljningsstället ansvarar gentemot Kortinnehavaren för eventuella fel i varan eller tjänsten. Felen ska bedömas enligt den lag som gäller i det land där Försäljningsstället finns. Eventuella reklamationer ska därmed riktas mot Försäljningsstället. Reklamation avseende kontantuttag, kontantinsättningar eller debitering av Kortet görs till PFC.

 • Ansvar för kort och kortuppgifter

Kortet och koden är personliga och får endast användas av Kortinnehavaren. Kortet är att betrakta som en värdehandling och ska hanteras som sådan. Kortet ska förvaras och hållas under uppsyn på sådant sätt att annan inte ges tillfälle att utnyttja Kortet eller kortuppgifterna. Vid miljöer där särskild stöldrisk föreligger åligger det kortinnehavaren att ha särskild uppsikt över Kortet eller den enhet eller anteckning som innehåller eller har lagrat kortuppgifter (exempelvis telefon med digital plånbok).

Kortet får inte skickas genom postbefordran eller likande om sådan inte sker av PFC eller Banken.

Kortet får inte användas innan det har aktiverats enligt PFCs instruktion om aktivering av Kortet.

Det åligger Kortinnehavaren att kontrollera uppgifterna på Kortet. Kort med felaktiga uppgifter ska återlämnas till PFC.

Installera eller använd inte en icke-auktoriserad version eller modifiering av din enhets (t.ex. mobiltelefon) operativsystem om du använder ditt Kort i en digital plånbok, eftersom det medför ökad risk för obehörig tillgång till din enhet, för stöld av din information eller för att obehöriga transaktioner genomförs. Radera all din information från din digitala plånbok när du byter enhet.

 • Ansvar för personlig kod

Kortinnehavaren är skyldig att skydda den personliga kod som erhålls från PFC för användning av Kortet. Kortinnehavaren förbinder sig att skydda koden genom att exempelvis;

 • inte avslöja koden för någon;
 • inte anteckna koden på Kortet eller förvara anteckning om kod tillsammans med Kortet eller dess närhet;
 • omedelbart förstöra meddelande om kod sedan Kortinnehavaren fått del av koden;
 • omedelbart anmäla till PFC om det kan antas att någon obehörig fått kännedom om koden. 
 • Spärranmälan och spärr av Kortet

Kortinnehavaren är skyldig att snarast efter upptäckt av förlust av Kortet eller misstanke om obehörig spridning av kortuppgifterna (detsamma gäller för den enhet där kortuppgifter har lagrats) eller den personliga koden anmäla detta till PFC. Spärranmälan sker via inloggat läge i den PFCs app. Om kortinnehavaren inte har tillgång till appen ska spärranmälan istället göras till PFC via telefon till 08-662 96 00 (kostnad för telefonsamtalet enligt mobiloperatörens ordinarie taxa tillkommer) så att PFC kan spärra Kortet. Spärranmälan ska även ske vid förlust av den enhet där en digital plånbok eller annan lösning som kan tillgängliggöra kortuppgifter för betalning.

Om Kortet obehörigen har använts ska anmälan ske till polis om sådan användning.

Banken samt PFC förbehåller sig rätten att spärra Kortet eller neka en enskild Betalningsorder eller transaktion på följande grunder;

 • vid risk för att Kortet inte kan användas på ett säkert sätt, exempelvis av tekniska skäl,
 • misstanke om att Kortet använts obehörigen,
 • misstanke om att Kortet använts i strid med dessa villkor,
 • om det enligt bankens bedömning finns risk för att Kortet använts i strid med gällande lagstiftning.

Kortinnehavaren kommer informeras av PFC för det fall Banken eller PFC har spärrat eller tillfälligt förhindrat användningen av Kortet och skälen därför. Banken får underlåta att lämna sådan information för det fall det av säkerhetsskäl är motiverat eller följer av lag.

 • Obehöriga betalningstransaktioner

Kortinnehavaren ska regelbundet kontrollera transaktions-historiken för Kortet. Om det har genomförts en obehörig transaktion kommer PFC att för Bankens räkning att återbetala det debiterade beloppet till PFC-saldot tillsammans med eventuella avgifter. Återbetalning kommer ske omedelbart eller i vart fall nästkommande bankdag efter att PFC noterat eller uppmärksammats på den aktuella transaktionen. Om Banken och PFC har anledningen att misstänka att transaktionen är behörig kommer återbetalning inte att ske utan Banken och PFC kommer istället skriftligen att underrätta Finans-inspektionen varefter eventuell återbetalning kan ske.

Vid fall där PFC har återbetalt ett belopp till Kortinnehavaren för Bankens räkning och det efter utredning är visat att återbetalning helt eller delvis inte skulle ske har PFC rätt att debitera PFC-saldot det aktuella beloppet å Bankens vägnar.

PFC har rätt att ta ut en avgift avseende anmälningar av obehöriga transaktioner som efter kontroll visat inte ha genomförts obehörigen.

 1. Ansvar för högst 400 kr (självrisk)

Om en obehörig transaktionen har skett till följd av att Kortinnehavaren underlåtit att skydda sina Personliga Behörighetsfunktioner ansvarar Kortinnehavaren för högst 400 kr.

 1. Ansvar vid grov oaktsamhet

Om obehörig användning av Kortet har skett till följd av grov oaktsamhet hos Kortinnehavaren ansvarar Användaren för hela beloppet, dock högst 12 000 kr per kort och reklamation. Har Användaren eller Kortinnevaren handlar särskilt klandervärt ska Användaren stå för hela förlusten.

 1. Ansvar efter spärranmälan

Oavsett vad som anges ovan ska Användaren inte stå för något belopp som har belastat PFC-saldot till följd av att Kortet har använts obehörigen efter det att anmälan om att Kortet ska spärras har gjorts. Detta gäller dock inte om Användaren eller Kortinnehavarens svikliga handlande eller brottsliga agerande har bidragit till obehörig användning av Kortet.

 1. Stark kundautentisering

Kortinnehavaren ansvar dock inte enligt ovan angivna bestämmelser för belopp som har belastat PFC-saldot om inte Stark kundautentisering har använts om en obehöriga Betalningstransaktionen initierades elektroniskt. Detta gäller dock inte om Användaren genom svikligt förfarande har orsakat eller bidragit till de obehöriga transaktionerna.

 1. Skyldighet att informera PFC

Kortinnehavaren ska utan dröjsmål efter det att denne fått kännedom om obehörig användning av Kortet anmäla detta till PFC. För det fall sådan anmälan inte har skett ansvarar Användaren för hela det belopp som debiterats från PFC-saldot. Det samma gäller om anmälan inte inkommit till PFC senast 13 månader efter att transaktionen skedde. Vid sådan reklamation är Kortinnehavaren skyldig att lämna de uppgifter som PFC anser nödvändiga för utredning kring transaktionen. PFC kan även komma att begära kopia av Kortinnehavarens polisanmälan.

 • Ersättning vid bristfälliga Betalningstransaktioner

Om en Betalningstransaktion inte genomförs eller genomförts bristfälligt och dessa brister har orsakats av Banken eller PFC, har kortinnehavaren rätt att begära omedelbart och fullständig återbetalning av det belopp som debiterats PFC-saldot. PFC är då skyldig att återbetala det aktuella beloppet utan onödigt dröjsmål. Kortinnehavaren har vidare rätt att framställa krav avseende den skada (exempelvis för avgifter eller ränta) som uppkommit för Kortinnehavaren till följd av att betalningstransaktionen inte genomförts eller skett bristfälligt.

 • Återbetalning av godkända Betalningstransaktioner

Detta villkor gäller vid korttransaktion om utförs inom EES och i svenska kronor, euro eller någon annan av EES-ländernas valuta.

Användare har rätt till återbetalning från PFC av en redan godkänd och genomförd Betalningstransaktion om;

 • transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av transaktionen, och
 • transaktionens belopp överstiger det belopp som kortinnehavaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren Avtalet och övriga relevanta omständigheter.

På PFCs begäran ska kortinnehavaren visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger inte om skillnaden avseende beloppet beror på den valutaväxlingskurs som parterna använder.

Begäran om återbetalning av godkänd transaktion enligt ovan ska göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades PFC-saldot. PFC ska sedan inom tio dagar återbetala det begärda beloppet eller meddela skälet till att så ej kan ske. PFC ska i samband med sådant meddelande även lämna information om hänskjutandet av ärendet.

Vid fall där Försäljningsstället lämnat eller tillhandahållit information om den framtida Betalningstransaktionen via e-post, brev eller annat meddelande minst fyra veckor före tidpunkten för betalningen föreligger ej rätt till återbetalning. 

 • Avgifter och kostnader

PFC har rätt ta ut avgifter enligt vid var tid gällande prislista för de tjänster som Banken och PFC tillhandahåller. PFC debiterar avgifterna från PFC-saldot. Om avtalet avslutas innan den period för vilken avgiften har betalats ska återbetalning ske av den del av avgiften som avser tiden efter avslut. Återbetalning sker till PFC-saldot. Banken och PFC har rätt att ändra priser och avgifter i enlighet med punkt 15 om villkorsändring.

 • Uppsägning m m

Avtalet gäller tills vidare. Uppsägning ska göras till PFC och ska vara skriftlig eller ske genom PFCs App.

Användaren har rätt att utan skäl säga upp avtalet med omedelbar verkan. En anmälan om spärr av kort är inte att likställa med en uppsägning av Avtalet.

Banken eller PFC har rätt att säga upp avtalet, utan angivande av skäl, med en uppsägningstid om två månader.

Banken eller PFC har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kortinnehavare har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, en brottslig gärning eller att Banken och/eller PFC är skyldiga att göra så enligt lag eller på grund av Bankens och/eller PFCs avtalsförpliktelser gentemot tredje part.

Vidare har Banken och PFC rätt att säga upp avtalet om Kortinnehavarens avtal med PFC har upphört att gälla.

För det fall Kortinnehavare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas (exempelvis enl. 11 kap 7 § föräldrabalken) upphör Avtalet med omedelbar verkan. Detta gäller oavsett i vilket land beslut om konkurs eller förvaltarskap har meddelats.

Vid upphörande av avtalet upphör rätten att använda Kortet varvid kortet inte får användas för inköp, uttag eller insättningar. Betalningsskyldighet för Användaren kvarstår dock för transaktioner som genomförts även om dessa först vid en senare tidpunkt debiteras PFC-saldot.

Banken och PFC har vidare rätt att tillfälligt förhindra användning Kortet med omedelbar verkan om skäl enligt ovan föreligger, för det fall skäl finns för att tillfälligt förhindra användning av Kortet kommer Kortinnehavaren informeras av PFC, såvida det inte finns särskilda skäl däremot (exempelvis lag eller annat påbud från myndighet).

För det fall PFC försätts i konkurs, likvidation eller av annat skäl upphör med sin verksamhet har Banken och PFC rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet med Kortinnehavaren och/eller PFC. Banken har även rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, utan rätt för PFC eller Kortinnehavare att kräva ersättning från Banken, om PFC är på obestånd eller om en beaktansvärd risk, enligt Bankens bedömning, föreligger att PFC ska komma på obestånd.

 • Villkorsändring

Banken och PFC har rätt att ändra dessa villkor med tillhörande prislista utan att i förväg inhämta Kortinnehavarens samtycke. Ändringarna träder i kraft tidigast två månader efter det att Kortinnehavare har informerats om de ändrade villkoren. Om Kortinnehavaren inte godkänner ändringarna får denne säga upp Avtalet i enlighet med punkt 14. Om uppsägning inte sker anses villkoren ha accepterats.

Villkorsändring får ske och gäller omedelbart om den är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift, myndighetsföreläggande, myndighetsbeslut eller annan liknande orsak. Banken informerar om en sådan ändring så snart det kan ske och på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

 • Begränsning av Banken och PFCs ansvar

Banken och PFC garanterar inte att betalningar, uttag eller insättningar alltid kan ske hos anslutna Försäljningsställen. Banken och PFC ersätter därmed inte eventuella merkostnader om en transaktion/betalningsorder inte har kunnat utföras utöver vad som anges i punkt 11.

Varken Banken eller PFC är ansvarig för skada som beror på lagbud, strejk, lockout, bojkott, blockad, krigshändelse, sjukdom eller annan omständighet utanför Banken och/eller PFCs kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott, blockad eller dylikt gäller även om Banken och/eller PFC själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

För genomförande av betaltjänster gäller istället för andra stycket ovan, att Banken eller den Banken anlitat inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken eller den Banken anlitat inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken eller den banken anlitat att avvärja trots alla ansträngningar. Banken ansvarar inte heller då Banken eller den Banken anlitat handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt.

Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Banken och/eller PFC endast i den mån skadan orsakats av att Banken och/eller PFC varit grovt oaktsam. Indirekt skada ersätts inte i något fall.

Finns hinder för Banken och/eller PFC att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken och/eller PFC, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är vare sig Banken eller PFC skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter.

Är Banken och/eller PFC till följd av omständighet som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Banken och PFC för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

 • Distansavtal

Kortinnehavaren i dennes egenskap av konsument har rätt att frånträda Avtalet om det har ingåtts utanför motpartens lokaler eller på distans, exempelvis via internet eller telefon. Användaren har ångerrätt i 14 dagar från den dag då avtalet ingicks och dessa villkor tillställdes Användaren. Meddelande om nyttjande om ångerrätt ska tillställas PFC. Verkan av ångerrätten innebär att båda parter ska lämna tillbaka vad de tagit emot.

Ångerrätten gäller bara det inledande avtalet och påverkar inte betalningsskyldighet avseende transaktioner, tjänster eller motsvarande som har nyttjats under ångerfristen, exempelvis köp hos Försäljningsställen.

Om ångerrätt nyttjas har Banken och PFC rätt till ersättning för kostnader fram till dess ångerrätten påkallades.

 • Meddelanden

PFC lämnar information och meddelanden till Kortinnehavare i första hand genom den app som PFC tillhandahåller. Via appen kan Korthavaren även skicka meddelanden till PFC.  Information och meddelanden till Banken kan även lämnas skriftligen per post till den adress som är registrerad hos Banken. Banken och PFC kan även lämna information via SMS eller e-post till telefonnummer eller e‑postadress som Kortinnehavaren har uppgett till Banken och/eller PFC.

Rekommenderat brev ska anses nåtts av adressaten senast sju dagar efter avsändandet från Banken och/eller PFC om brevet har sänts till den adress som angetts till Banken eller PFC eller annars är känd för Banken eller PFC

Vid ändring av namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller om Kortet har felaktiga uppgifter åligger det Kortinnehavaren att anmäla korrekta eller ändrade uppgifter till PFC.

Information om genomförda transaktioner med anledning av användning av Kortet lämnas genom PFCs app.

Dessa och vid var tid gällande allmänna villkor och prislistor finns tillgängliga på PFCs hemsida.

 • Övrigt

Kortet får inte användas i strid med lagstiftning vare sig i Sverige eller i annat land varvid det landets lag då ska tillämpas.

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Avtalsförhållandet samt kommunikation mellan parterna ska ske på svenska. I det mån Avtalet inte skulle vara förenligt med tillämplig lag ska tillämplig lag ha företräde framför dessa villkor. Tvister med anledning av villkoren i Avtalet ska prövas av allmän domstol.

Vid reklamation eller klagomål ska Användaren eller Kortinnehavaren i första hand vända sig till PFCs klagomålsansvarig via e-post till hello@getpfc.com och ange ”Klagomål” i ämnesraden. Användaren kan begära en kopia av processen när som helst genom att kontakta PFC. Om klagomålet rör Bankens handläggning kommer PFC vidarebefordra ärendet till Banken och informera Kortinnehavaren om det. Användaren har även möjlighet att direkt vända sig till Banken vid klagomål genom klagomålsansvarig hos Svea Bank, Box 3028, 169 03 Solna. Om frågan inte kan lösas kan kunden även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en statlig nämnd för alternativ tvistelösning, Box 174, 101 23 Stockholm, http://www.arn.se. Anmälan till ARN ska ske skriftligen. För att ska ARN ska pröva tvisten finns vissa begränsningar avseende värde och tid för den aktuella tvisten.

Om oenighet kvarstår eller krav riktas från Banken eller PFC ska frågan prövas av allmän domstol. Banken och PFC har även rätt att väcka talan i annat land för det fall Kortinnehavaren har hemvist eller tillgångar i det landet.

Har Kortinnehavaren ingått avtalet genom en Internettjänst eller annan applikation och det har uppstått en tvist som parterna inte har kunnat lösa, har part rätt att vända dig till EU:s onlineplattform för tvistlösning: www.ec.europa.eu/odr/. Om Kortinnehavaren använder onlineplattformen för att anmäla tvisten eller klagomålet med banken eller PFC kommer ärendet att skickas till Allmänna Reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på www.konsumenteuropa.se.

 • Särskilda bestämmelser för PFC Junior
 1. Allmänt

Debetkort PFC Junior är ett debetkort som är kopplat PFC-saldot. Kortet ges ut av Banken efter ansökan av Barnets Vårdnadshavare och enligt de närmare instruktioner som lämnas av PFC i dess Internettjänster. Avtalet förutsätter att ett avtal för användning av PCF:s tjänster har ingåtts mellan PFC, Vårdnadshavare och Barnet.

När Avtalet ingås av Vårdnadshavare för ett Barn är Barnet och Vårdnadshavaren part. Den Vårdnadshavare som ingår Avtalet  för Barnts räkning försäkrar den Vårdnadshavare som ingår avtalet att denna har fullmakt (i förekommande fall) från den andra Vårdnadshavaren till Barnet. Vårdnadshavaren samtycker genom Avtalet till att Barnet, tillika Användaren, får ingå Avtalet.

Vårdnadshavaren bekräftar att Barnet är ansvarsfullt och kan hantera Kortet samt skydda de Personliga Behörighetsfunktionerna.

Förmyndare är ansvarig för att kontrollera Barnets användning av Kortet genom Internettjänsterna. Vårdnadshavaren  som ingår Avtalet är fullt ansvarig för de Betalningstransaktioner som Barnet genomför genom användning av Kortet.

De närmare villkoren för införskaffande och användande av PFC Junior framgår även av PFC allmänna villkor för PFC Junior. Detta Avtal med tillhörande allmänna villkor äger företräde framför PFC:s allmänna villkor för PFC Junior.

 1. Förmyndarens avtal

För användning av tjänsterna för PFC Junior förutsätts att Barnets Vårdnadshavare även är Användare hos  PFC samt innehar ett användarkonto hos PFC.

Om vårdnadshavare eller förmyndare för Barnet ändras måste den Vårdnadshavare som ingått Avtalet omgående meddela Banken, PFC och den nya förmyndaren eller vårdnadshavaren om de ändrade förhållandena samt Avtalets existens.

 1. Begränsningar i kortets användning.

PFC eller Banken kan tillämpa särskilda beloppsgränser för kontantuttag, köp eller annan betalningsorder för PFC Junior. Vid var tid gällande begränsningar framgår på PFC:s hemsida.

 1. Avtalets upphörande

Avtalet om PFC Junior upphör automatiskt när Barnet fyller 18 och Vårdnadshavaren har ej längre tillgång till Barnets PFC-saldo. Dessa särskilda bestämmelser för PFC Junior upphör i därmed att gälla mellan Parterna.

Om Vårdnadshavarens avtal med PFC upphör kommer även Barnets avtal upphöra vid samma tidpunkt.

I övrigt ska villkoren om uppsägning enligt ovanstående kortvillkor gälla.

 • Behandling av personuppgifter

Banken samt PFC är personuppgiftsansvarig (direkt eller genom personuppgiftsbiträdesavtal) för behandling av personuppgifter. När du har kontakt med Banken i egenskap av kund i Banken registrerar och behandlar Banken personuppgifter om dig. Behandlingen sker för att kunna erbjuda tjänster och lämna råd samt för att uppfylla de legala krav som är tillämpliga på bankverksamheten. Du kan läsa mera om vilka personuppgifter Banken registrerar, hur Banken använder dessa och om dina rättigheter i Bankens information om behandling av personuppgifter som du hittar på http://www.sveabank.com eller som på begäran skickas skriftligen till dig.

PFC är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) i integritetspolicyn på https://getpfc.com/sv/ integritetspolicy/  kan du läsa om hur PFC behandlar dina personuppgifter.

För fullgörande av Avtalet kommer Banken och PFC att utbyta personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina uppgifter enligt Avtalet. I syfte att kunna tillhandahålla dig Kortet delar Banken och PFC även data med Mastercard.

Om Kortinnehavaren registrerar sitt kort i en mobil enhet kan Banken och PFC komma att dela personuppgifterna med den tredje part som tillhandahåller den mobila enheten eller applikationen.

Version 2020.11.22.