Allmänna villkor

PFC – Allmänna villkor t.o.m. 2020-07-13

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) reglerar användningen av webbplats www.getpfc.com, applikation (”App”) samt det betalkort som tillhandahålls av PFC Technology AB, 556851-3112, Box 55983, 102 16 Stockholm (“PFC Technology”), och de tjänster som kan genomföras därigenom. Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst eller använder eller aktiverar nedan nämnda betalkort och kontakta oss om du har några frågor.

Villkoren gäller för fysisk person som använder Tjänsten (“Användaren”). Genom att registrera sig för Tjänsten (såsom detta definieras nedan) och acceptera Villkoren ingår Användaren och PFC Technology ett avtal som berättigar Användaren att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren. Vidare utgör Villkoren det fullständiga avtalet mellan Användaren och Utgivaren avseende Användarens Kort. Referenser till “vi”, “oss” eller “vårt” avseende nyttjande av Tjänsten betyder PFC Technology. Referenser till ”vi”, ”oss” eller ”vårt” avseende nyttjande av Kortet betyder Utgivaren och PFC Technology i gemenskap.

P.F.C. är ett varumärke som ägs av PFC Technology, genom vilket PFC Technology tillhandahåller ett debetkort (”Kort”) som efter påfyllnad av saldo kan användas vid betalning av varor och tjänster i fysiska butiker och e-handelsföretag i Sverige och utomlands som är anslutna till Mastercard (”Affärsställen”). Kortet kan även användas för kontantuttag och tjänster i uttagsautomater i Sverige och utomlands som är knutna till Mastercard. Betalning av varor och tjänster samt kontantuttag i uttagsautomater benämns nedan ”Korttransaktioner”. Vidare kan PFC Technology via Appen bland annat komma att tillhandahålla ytterligare funktioner, t.ex.:

transaktionsöversikt, varigenom Användaren kan se sin transaktionshistorik och detaljer kring Transaktionerna;

budgetering, varigenom Användaren själv kan bestämma en budget och sedan följa hur transaktionerna på Kortet under en viss period förhåller sig till den satta budgeten;

kategorisering av transaktioner, varigenom Användaren kan kategorisera Korttransaktioner i grupper (”Grupp” eller ”Grupper”) och se summan för samtliga Korttransaktioner i en viss Grupp;

delade grupper (”Delade Grupper”), varigenom Användaren kan dela Grupper med andra användare och på så sätt göra det möjligt för flera olika användare att samla sina Korttransaktioner i en gemensam Grupp samt dela gemensamma utgifter sinsemellan direkt i Appen genom utjämningsbetalningar som med beaktande av varje Användares utlägg i den Delade Gruppen beräknar hur mycket denne ska betala eller få av de andra Användarna i den Delade Gruppen (”Utjämningsbetalningar”);

överföringar (”Överföringar”), varigenom Användaren kan återföra medel till sitt bankkonto; och

spar (”Spar”), varigenom Användaren kan flytta medel som är tillgängliga för köp på Användarens Kort till ett separat saldo som inte kan utnyttjas för köp med Användarens Kort.

Korttransaktioner, Överföringar samt samtliga övriga överföringar av medel från eller till Användare som initierats genom funktioner i Appen benämns i det följande som ”Transaktioner”. PFC Technologys tillhandahållande av Kort, utförande av Transaktioner samt övriga funktioner via Appen benämns i det följande som ”Tjänsten” eller ”Tjänster”.

Kortet är utgivet av utgivaren Wirecard Card Solutions Limited (”Utgivaren”), ett företag etablerat i England och Wales, 07875693, med registrerat kontor på Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 6JQ, Storbritannien.

1. Allmänt

1.1 PFC Technology innehar tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster i egenskap av betalningsinstitut. PFC Technology står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas bland annat av det regelverk som är fastställt i lagen (2010:751) om betaltjänster (”LBT”) samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3).

1.2 Utgivaren är auktoriserad av Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet Financial Conduct Authority (“FCA”) som ett institut för elektroniska pengar enligt Electronic Money Regulations 2011 och är registrerat av FCA (med firmareferensnummer 900051) vilket återfinns på FCA:s webbplats. Wirecard är även medlem av Mastercards kortnätverk.

1.3 För det fall Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland lämnar Europeiska Unionen utan ett avtal som gör det fortsatt möjligt för Wirecard Card Solutions Limited att tillhandahålla Kortet till användare bosatta i Sverige (en så kallad ”hård Brexit”), kommer ett bolag inom samma koncern som Wirecard Card Solutions Limited att ersätta Wirecard Card Solutions Limited som utgivare av Kortet.

1.4 PFC Technology kommer att meddela Användaren om och när ett byte av Utgivare kommer att ske. Genom att godkänna Villkoren godkänner Användaren att bytet av Utgivare sker i enlighet med punkt 1.3 ovan och att samtliga rättigheter och skyldigheter gentemot Wirecard Card Solutions Limited såsom Utgivare övergår till det bolag som ersätter Wirecard Card Solutions Limited såsom Utgivare. Samtliga hänvisningar till ”Utgivaren” i Villkoren ska då istället anses vara hänvisningar till ersättande utgivarbolag.

1.5 Användaren har rätt att få tillgång till Villkoren samt information om Tjänsten vid varje tidpunkt och kan få tillgång till Villkoren samt information beträffande Tjänsten via Appen eller PFC Technologys webbplats www.getpfc.com.

2. Förfogande över Kortet

2.1 När PFC Technology tar emot medel från Användaren placeras dessa medel med redovisningsskyldighet hos svensk bank eller en bank etablerad inom Europeiska Unionen med registrerad filial i Sverige och hålls separerade från PFC Technologys egna medel i enlighet med lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Användaren blir då ägare av en redovisningsfordran gentemot PFC Technology beträffande tillgodohavande på Kortet och medlen är därmed skyddade i enlighet med lagen (1995:1571) om insättningsgaranti som om medlen hölls på bankkontot i Användarens eget namn.

3. Tjänsterna

3.1 PFC Technology tillhandahåller ett flertal Tjänster genom Appen och Kortet vilka alla regleras av Villkoren. Användaren fyller på saldot på sitt Kort (”Saldo”) i enlighet med 7.12 nedan och samtliga Transaktioner som utförs av Användaren belastar dennes Saldo.

3.2 Delade Grupper ger Användare möjlighet att skapa Grupper där flera Användare (”Gruppmedlemmar”) kan lägga till Korttransaktioner som de utfört. Gruppmedlemmar och Korttransaktioner kan när som helst läggas till efter att en Delad Grupp har skapats tills dess att den Delade Gruppen raderas men Gruppmedlemmar kan aldrig tas bort från eller lämna en Delad Grupp. Delade Grupper kan när som helst raderas av en Gruppmedlem vilket medför att den Delade Gruppen raderas för alla Gruppmedlemmar samt att all transaktionshistorik i den Delade Gruppen raderas. De utförda Korttransaktionerna finns dock alltid kvar i de enskilda Användarnas egen transaktionshistorik och kan, vid behov, på nytt läggas till i en eller flera Grupper (inklusive Delade Grupper).

3.3 I en Delad Grupp kan alla Gruppmedlemmar se samtliga Korttransaktioner som Gruppmedlemmarna har lagt till i den Delade Gruppen. En Gruppmedlem kan hela tiden följa totala summan av de Korttransaktioner som var och en av Gruppmedlemmarna lagt till i den Delade Gruppen (”Gruppsaldot”), den totala summan av samtliga Korttransaktioner som Gruppmedlemmar lagt till i den Delade Gruppen samt hur Gruppsaldot fördelar sig på Gruppmedlemmarna enligt punkt 3.4 nedan.

3.4 Varje enskild Gruppmedlems andel av Gruppsaldot beräknas efter formeln nedan där en positiv balans innebär att Gruppmedlemmen betalat mer än sin andel av Gruppsaldot och en negativ balans innebär att Gruppmedlemmen betalat mindre än sin andel av Gruppsaldot:

-a/b+c+d-e = Gruppsaldo

där a = summan av samtliga Transaktioner som av Användarna i den Delade Gruppen har lagts till i den Delade Gruppen, b = antal Användare i den Delade Gruppen, c = summan av de Transaktioner i den Delade Gruppen som lagts till av Gruppmedlemmen och debiterats dennes Saldo, d = summan av de Utjämningsbetalningar som utförts av Gruppmedlemmen och debiterats dennes Saldo samt e = summan av de Utjämningsbetalningar som Gruppmedlemmen mottagit och som krediterats dennes Saldo.

3.5 Användaren är införstådd med att Delade Grupper enbart ska ses som ett hjälpmedel för att hålla reda på och beräkna fördelningen av delade utgifter samt för att enkelt överföra pengar mellan Gruppmedlemmar. Enbart genom användningen av Delade Grupper uppstår inga skuldförhållanden mellan Gruppmedlemmarna eller mellan Användaren och PFC Technology. PFC Technology har inget ansvar för eller koppling till eventuella underliggande skuldförhållanden mellan Gruppmedlemmar som beräkningarna baseras på.

3.6 Spar ger Användaren möjlighet att flytta medel som är tillgängliga för köp på Användarens Kort till ett separat saldo (”Sparsaldo”) som då inte kan utnyttjas för köp med Användarens Kort. Användaren kan själv välja mellan olika alternativ för när och hur mycket pengar som ska flyttas till Sparsaldot. När Användaren gör en överföring från sitt Saldo till sitt Sparsaldo flyttas medlen från det klientmedelskonto som PFC Technology använder för sin betaltjänstverksamhet till ett separat klientmedelskonto som endast används för Spar-tjänsten. På så sätt separeras Spar från de övriga Tjänster som PFC Technology tillhandahåller inom ramen för sin betaltjänstverksamhet. Användaren kan när som helst göra en överföring från sitt Sparsaldo till sitt Saldo och därigenom göra medlen tillgängliga för köp med Användarens Kort.

3.7 PFC Technology kan komma att genom Appen förmedla tjänster och produkter för olika tredjepartsleverantörer i vilket fall Användaren ges möjlighet att ingå avtal om dessa tjänster/produkter direkt med respektive tredjepartsleverantör. Då avtal i sådana fall ingås direkt mellan Användaren och tredjepartsleverantören har PFC Technology inget ansvar för fullgörandet av dessa avtal eller för eventuella tvister som kan uppstå med anledning av avtalet. 

4. Priser och Avgifter

4.1 PFC Technology erbjuder en enkel och transparent prismodell för Tjänsten. Vid var tid gällande prislista finns angiven på www.getpfc.com.

4.2 För det fall Användaren genomför en Transaktion till ett belopp som överstiger det tillgängliga Saldo som Användaren har på Kortet vid tidpunkten för genomförandet och Användaren inte fyller på sitt Kort med minst den sammanlagda summan av det utestående beloppet senast 5 arbetsdagar efter genomförandet av Transaktionen kommer PFC Technology att debitera Användaren en administrativ avgift om 100 kr per påbörjad 30 dagars period därefter.

4.3 Kortet kan användas för att utföra Korttransaktioner i andra valutor än svenska kronor. Beloppet som dras av från det tillgängliga Saldot på Användarens Kort kommer då att konverteras till svenska kronor på dagen för mottagandet av transaktionsordern. En grossistkurs som fastställts av Mastercard ska användas, vilken kommer att finnas tillgänglig varje affärsdag. Förändringar i valutakursen ska träda i kraft omedelbart. Valutakurser kan fluktuera och ändras mellan tidpunkten då Användaren godkänner en Korttransaktion och tiden då Mastercard reglerar Korttransaktionen.

4.4 Användaren kan ta reda på växelkursen som tillämpades på en Korttransaktion genom Transaktionshistoriken som finns tillgänglig via Appen. När Användaren använder sitt Kort för att utföra en Kortransaktion i en utländsk valuta kan PFC Technology komma att ta ut en extra valutaväxlingsavgift i vilket fall detta tydligt kommer att framgå av prislistan.

4.5 Med förbehåll för punkten 4.3 ovan där en Transaktion:

– ska utföras i en valuta tillhörande ett medlemsland i EU ska PFC Technology se till att Transaktionen krediteras mottagarens konto före utgången av affärsdagen eller efter mottagandet av Användarens godkännande,

– ska utföras helt inom EES, men i en valuta tillhörande land utanför EES, ska PFC Technology se till att Transaktionen krediteras mottagarens konto före utgången av den fjärde affärsdagen efter mottagandet av Användarens godkännande.

5. Förutsättningar för Tjänsten

5.1 Du måste vara minst 18 år gammal för att skapa ett konto hos PFC Technology och använda Tjänsten. Tjänsten erbjuds i dagsläget enbart till kunder som är folkbokförda i Sverige och som har svenskt personnummer. Tjänsten erbjuds i dagsläget inte till personer med skyddade personuppgifter.

5.2 Tjänsten är endast avsedd för Användare som inte utför Transaktioner hänförliga till näringsverksamhet. Tjänsten får inte heller användas för juridisk persons tillgångar.

5.3 Du som Användare förbinder dig att meddela PFC Technology för det fall du är eller har varit en person i politisk utsatt ställning* (“PEP”) och således har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall Användaren är närstående och/eller känd medarbetare till en PEP. Sådant meddelande ska skickas till PFC Technology genom e-post till hello@getpfc.com och innehålla uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende dig eller den PEP till vilken Användaren är närstående och/eller känd medarbetare. Användaren förbinder sig vidare att meddela PFC Technology om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt 5.3.

5.4 Användaren kan inte avtala om begränsningar i Tjänsten enligt 4 Kap. 10 § p. 19 LBT.

6. Ansökan och aktivering av Kort

6.1 För att ansöka om ett Kort måste Användaren ha registrerats som kund hos PFC Technology avseende Tjänsten. Användaren kan ansöka om ett Kort via Appen vilken Användaren kan ladda ner via en mobiltelefon.

6.2 Utgivaren registrerar ett Kort åt Användaren baserat på den information som Användaren tillhandahållit PFC Technology och, i förekommande fall, Utgivaren. Användaren åtar sig att tillhandahålla korrekt information och meddela ändringar i Användarens information till PFC Technology snarast.

6.3 När Användarens Kort utfärdats skickas Kortet till Användarens folkbokföringsadress. Användaren ska omedelbart signera Kortet och aktivera detta i Appen.

6.4 När Användarens Kort har aktiverats kommer Användaren att själv kunna välja en kod till Kortet (”Kort-kod”) via Appen. Användaren får aldrig avslöja Kort-koden för obehörig. Varken PFC Technology eller Utgivaren kommer att avslöja Användarens Kort-kod för tredje part eller be Användaren att uppge sin Kort-kod.

6.5 När Användaren väljer eller ändrar sin Kort-kod får Användaren inte välja en Kort-kod som enkelt kan förutsägas, såsom ett nummer som:
– är associerat med Användaren, exempelvis Användarens telefonnummer eller födelsedatum,
– är en del av den data som finns på Kortet,
– består av samma siffror som ovan eller en sekvens av siffrorna ovan i följd, eller
– är identiskt med en tidigare vald Kort-kod.

6.6 Utgångsdatumet för Kortet finns angivet på Kortets baksida. Användaren kommer inte att kunna använda Kortet efter att Kortet har löpt ut. Ett nytt Kort kommer automatiskt att skickas till Användaren före utgångsdatumet av Användarens befintliga Kort (avgifter kan tillkomma, se avsnitt 4 ovan).

6.7 Användaren ansvarar för användningen av det Kort som utfärdats till Användaren enligt Villkoren samt för eventuella avgifter som kan uppstå i samband med användningen av Kortet.

7. Betalningstransaktioner samt påfyllning av Saldo

7.1 Kortet kan användas hos Affärsställen för att göra inköp via internet eller telefon samt för att göra inköp i butik och för att erhålla kontanter genom uttagsautomater i Sverige eller utomlands (avgifter kan tillkomma, se avsnitt 4 ovan). Varje Korttransaktion måste godkännas av Användaren. Utgivaren och PFC Technology kommer att behandla en Korttransaktion som godkänd av Användaren om:
– Användarens Kort används mot en kontaktlös kortläsare och accepteras av en sådan läsare eller genom att ett kvitto signeras av Användaren,
– Kort-koden till Användarens Kort eller annan säkerhetskod som är personlig för Användaren används, eller
– Användaren anger sina Kortuppgifter som begärts på Affärsställets betalningssida eller app.

7.2 Användaren kan även genomföra Transaktioner genom att godkänna Utjämningsbetalningar i Delade Grupper. Utjämningsbetalningar är baserade på den enskilde Gruppmedlemmens balans i en Delad Grupp som beräknats enligt punkt 4.4 ovan. När Användaren trycker på ”Gör up” i en Delad Grupp och sedan ”Betala nu” visas en lista på en eller flera Utjämningsbetalningar med angivande av belopp och mottagare av varje Utjämningsbetalning som kommer att utföras om Användaren godkänner Utjämningsbetalningarna. Genom att trycka ”JA” godkänner Användaren Utjämningsbetalningarna och att de angivna beloppen överförs från Användarens Saldo till respektive Gruppmedlems Saldo.

7.3 Användaren kan återföra medel till sitt eget bankkonto genom tjänsten Överföringar. Användaren anger själv beloppet och vilket bankkontonummer som medlen ska föras över till och genom att trycka ”Godkänn” godkänner Användaren Överföringen och att det angivna beloppet överförs från Användarens Saldo till det angivna bankkontot. Användaren förbinder sig till att inte utföra Överföringar till andra än till sig själv.

7.4 För att Tjänsten ska kunna fungera och tillhandahållas korrekt krävs att Användaren följer de instruktioner som ges i Appen eller på PFC Technologys webbplats vid registrering, vid påfyllning av saldo samt vid respektive transaktionstillfälle.

7.5 Vid Transaktioner ansvarar Användaren för att uppge korrekta transaktionsuppgifter såsom Kort-kod, verifikationskod samt i förekommande fall, kortnummer, bankkontonummer och övrig efterfrågad information om Kortet. Om ytterligare åtgärd krävs, såsom angivande biometriskt kännetecken som fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller liknande, eller på annat sätt enligt anvisningar, är Transaktionen inte godkänd såvida du inte genomför en sådan åtgärd. PFC Technology ansvarar inte för eventuella feltransaktioner på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter.

7.6 Användarens godkännande av en Korttransaktion kommer att erhållas av Utgivaren enligt följande:
– för Korttransaktioner till Affärsställen, då Utgivaren mottar den relevanta Korttransaktionen från aktuellt Affärssställe; och
– för Korttransaktioner kopplade till uttagsautomater, då Utgivaren tar emot uttagsautomatens transaktionsorder från operatören.

7.7 En Transaktionsorder ska anses mottagen när Användaren godkänt Transaktionen enligt ovan och mottagit en bekräftelse på denna. Användaren kommer inte att kunna dra tillbaka sitt godkännande till Transaktion efter att PFC Technology mottagit detta, om inte annat följer av tillämplig lag.

7.8 En Korttransaktion genomförs normalt inom 1-2 arbetsdagar. Användaren ska särskilt beakta att en Transaktion kan bokföras på kontot flera dagar efter det att transaktionen företogs. En Utjämningsbetalning genomförs och bokförs normalt omedelbart. Överföringar till Användarens bankkonto genomförs normalt inom en arbetsdag.

7.9 På grund av säkerhetsåtgärder måste respektive Affärsställe söka godkännande från Utgivaren för samtliga Korttransaktioner som utförts med ett Kort. Under vissa omständigheter kan Affärställen kräva att Användaren har ett tillgängligt Saldo som är större än värdet av den Transaktion som Användaren vill utföra. Användaren kommer endast att debiteras för det verkliga och slutliga värdet av Korttransaktionen Användaren utför. Det åligger därmed Användaren att försäkra sig om det exakta beloppet för Korttransaktionen vid tiden för Korttransaktionens godkännande. Användaren är skyldig att tillgodogöra sig Affärsställets villkor för beställning och avbeställning av varor och tjänster.

7.10 Användarens Kort är ett betalkort, vilket innebär att det tillgängliga Saldot på Kortet kommer att reduceras med aktuellt belopp för varje Transaktion som Användaren genomför, plus eventuella tillämpliga skatter och avgifter. Användaren får inte använda sitt Kort om beloppet för Transaktionen överstiger det tillgängliga Saldot. Med förbehåll för vad som anges i punkten 7.11 nedan kan Användaren kontrollera tillgängligt Saldo när som helst genom att använda Appen.

7.11 Kortet kan användas i situationer där det inte går att få en internetbaserad auktorisation avseende huruvida Användaren har ett tillräckligt tillgängligt Saldo för Korttransaktionen. Detta kan bland annat vara fallet för Korttransaktioner som utförs på flyg, tåg eller fartyg. Användaren kommer att vara ansvarig om en Transaktion går igenom i sådana fall och Användaren är skyldig att betala även för det belopp som överstiger det tillgängliga Saldot vid genomförande av Korttransaktionen.

7.12 Saldo fylls på genom Användarens insättning av medel till PFC Technology genom användning av något av de insättningsalternativ som från tid till annan erbjuds genom Appen. Insättning av medel får endast ske av Användaren själv, inga insättningar från tredje part är tillåtna. Upptäcks insättningar från tredje part kommer dessa medel inte att krediteras någon Användare även om det framgår vem den tilltänkta mottagaren är. Användaren ansvarar för att kontonummer och summa är korrekt ifyllda. PFC Technology ansvarar inte för eventuella feltransaktioner på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter.

8. Återbetalning

8.1 När Användaren har godkänt att en mottagare ska ta emot en Transaktion från Användarens Kort (till exempel om Användaren har angett kortuppgifterna till Användarens Kort till ett Affärsställe i syfte att genomföra löpande Korttransaktioner) kan Användaren begära återbetalning av en Transaktion förutsatt att samtliga av följande villkor är uppfyllda:

– Användarens godkännande av Transaktionen innehöll inte en specifikation av det exakta Transaktionsbeloppet,
– den Transaktion som genomförts uppgick till ett högre belopp än vad Användaren, baserat på omständigheterna och tidigare genomförda Transaktioner, rimligtvis kunde förvänta sig att betala, och
– Användaren framställer en begäran om återbetalning inom åtta veckor från dagen då Transaktionen utfördes.

8.2 Utgivaren och/eller PFC Technology kan be Användaren att tillhandahålla den information som är nödvändig för att verifiera att kraven i punkten 8.1 ovan är uppfyllda.

8.3 Inom tio bankdagar från det att PFC Technology mottagit Användarens begäran om återbetalning enligt ovan, ska PFC Technology/Utgivaren antingen återbetala beloppet i sin helhet eller informera Användaren om skälen till att återbetalning inte beviljats. För det fall PFC Technology/Utgivaren begärt ytterligare information från Användaren enligt punkt 8.2 räknas tidsfristen från det att PFC Technology/Utgivaren mottar informationen.

8.4 Användaren har inte rätt till återbetalning enligt punkt 8.1 ovan om:

– Användaren har gett PFC Technology/Utgivaren sitt samtycke till utförandet av Transaktionen, och
– när tillämpligt, när PFC Technology/Utgivaren (eller personen eller Affärsstället som Användaren har samtyckt till att betala) har informerat Användaren om Transaktionen i fråga åtminstone fyra veckor före Transaktionens förfallodag, eller
– anledningen till att Transaktionsbeloppet i fråga var högre än vad Användaren rimligtvis kunde förvänta sig att betala beror på en förändring av någon valutakurs.

8.5 För det fall ett högre belopp reservats vid inköp hos ett Affärsställe än vad summan av den faktiska Korttransaktionen uppgår till, kommer vi att tillgängliggöra reserverade belopp utan onödigt dröjsmål så snart vi är medvetna om Korttransaktionens exakta belopp och omedelbart efter mottagandet av relevant transaktionsorder från respektive Affärsställe.

8.6 Vid retur av inköp som skett med Kortet ställer PFC Technology returbeloppet till Användarens förfogande så snart som möjligt efter det att Affärsställets bank överfört returen till PFC Technology.

9. Begränsningar i användningen av Kortet

9.1 Kortet får inte användas för spel, vuxenunderhållning eller för transaktioner som direkt kan omvandlas till kontanter såsom postanvisning, resecheckar osv.

9.2 Kortet har följande dagliga, per vecka, månatliga och årliga gränser för utförande av Transaktioner. Användaren måste säkerställa att begränsningar följs vid användning av Kortet.

Korttransaktioner i uttagsautomater:

Per dag: Högst 10 000 SEK totalt per dag

Per vecka: Högst 50 000 SEK totalt per vecka

Per månad: Högst 100 000 SEK totalt per månad

Per år: Högst 200 000 SEK totalt per år

Korttransaktioner hos Affärsställen och e-handelsföretag (inkl. kontantuttag):

Per dag: Högst 50 000 SEK totalt per dag

Per vecka: Högst 200 000 SEK totalt per vecka

Per månad: Högst 400 000 SEK totalt per månad

Per år: Högst 4 000 000 SEK totalt per år

Överföringar och Utjämningsbetalningar

Per Transaktion: Högst 50 000 SEK per Transaktion

10. Ditt ansvar

10.1 Användaren ansvarar för att det finns tillräckligt medel på Saldot för lämnad transaktionsorder samt att uppgifter som lämnats i transaktionsordern är tillräckliga och korrekta. Om det uppkommer underskott i Saldot är Användaren skyldig att omedelbart täcka underskottet. Om brist har uppkommit får PFC Technology debitera Användaren avgift för övertrassering och för övertrasseringsränta som beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid var tid tillämpas av PFC Technology.

10.2 Användaren ansvarar för att känslig information relaterad till Användarens Kort och Tjänsten, såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemlig och otillgänglig för obehöriga. Användaren åtar sig särskilt att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Kort och Kort-kod.

10.3 Användaren förbinder sig att:
– inte använda Kortet i strid med gällande lagstiftning,
– tillse att ingen obehörig använder Kortet eller Tjänsten,
– inte anteckna Kort-kod, eller annan säkerhetsinformation på ett sätt som möjliggör för en tredje part att obehörigt använda Kortet eller Tjänsten,
– inte avslöja eller tillhandahålla Kort-kod, eller annan säkerhetsinformation till tredje part,
– inte använda Kortet i uttagsautomat som inte ser äkta ut eller har modifierats,
– inte lämna Kortet obevakat, och
– inte använda Kort-kod vid en uttagsautomat eller vid en försäljningsplats på ett sätt som gör det möjligt för obehörig att se Kort-koden.

10.4 Användaren ansvarar för att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor och åtar sig att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan orsaka PFC Technology och/eller Utgivaren eller tredje man skada.

10.5 Med förbehåll för vad som anges avseende obehöriga transaktioner i avsnitt 11 nedan åtar sig Användaren att hålla Utgivaren och PFC Technology skadeslösa för alla krav som tredje part kan komma att rikta mot PFC Technology och/eller Utgivaren vilka grundar sig på Användarens uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlande, eller underlåtenhet att handla, som står i strid med dessa Villkor såvida inte PFC Technologys eller Utgivarens vårdslöshet, avtalsbrott eller uppsåt förorsakat tredje mans skada.

10.6 Användaren åtar sig att kontrollera transaktionshistoriken för sitt Kort regelbundet genom Appen samt genom granskning av mottagna kvitton. För det fall Användaren underlåter att underrätta PFC Technology om en obehörig Transaktion enligt punkt 12.6 nedan ansvarar Användaren för hela det belopp som belastat Kortet.

10.7 Användaren ska snarast efter upptäckt av förlust av Kort eller misstanke om att någon obehörig fått kännedom om Kort-kod, lösenord eller motsvarande information eller att Kortet eller kortnummer utnyttjas obehörigt göra en spärranmälan via Appen. För det fall Användaren inte har tillgång till Appen måste Användaren omedelbart spärranmäla Kortet via telefon på 08-662 96 00 så att PFC Technology kan spärra kortet. Misstänkter Användaren att obehörig fått kännedom om Användarens personliga behörighetsfunktion för inloggning i Appen ska Användaren omedelbart meddela PFC Technology via Appen eller, om Användaren inte har tillgång till Appen, via e-post till hello@getpfc.com och ange ”Spärranmälan” i ämnesraden.

11. PFC Technologys ansvar och/eller Utgivarens ansvar

11.1 Givet att förutsättningarna i punkt 10.1 ovan är uppfyllda ansvarar PFC Technology för att den Transaktion som Användaren har initierat utförs korrekt. Om förutsättningarna i punkt 10.1 är uppfyllda och beloppet ändå inte överförts till betalningsmottagarens bank eller Transaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och Användaren reklamerat enligt punkten 12.6 ska PFC Technology, på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet och återställa Användarens Saldo till det belopp Saldot hade varit om den bristfälligt genomförda Transaktionen inte genomförts.

11.2 Om PFC Technology kan visa att betalningsmottagarens bank har tagit emot Transaktionen är betalningsmottagarens bank ansvarig för om Transaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt.

11.3 PFC Technology och Utgivaren garanterar inte att inköp eller kontantuttag alltid kan ske hos Affärsställen. PFC Technology och/eller Utgivaren ersätter således inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om Användaren inte kunnat göra inköp eller kontantuttag.

11.4 PFC Technology är inte ansvarigt för skada som kan förorsakas Användaren på grund av fel i elförsörjning eller tele- eller internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör PFC Technology.

11.5 PFC Technology är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som PFC Technology inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för PFC Technology att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om PFC Technology självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för PFC Technology att verkställa Transaktioner eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt denna punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av PFC Technology om PFC Technology förfarit med normal aktsamhet. PFC Technology ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av PFC Technologys grova vårdslöshet.

11.6 PFC Technology ansvarar endast för att förmedla Transaktioner och är inte ansvarigt för uteblivna leveranser av eller fel på varor eller tjänster som köps av tredje part genom användandet av Tjänsten. Reklamation och andra anspråk som Användaren i sådana fall vill göra ska riktas direkt till Affärsstället.

11.7 Appen stöds endast på enheter där operativsystemet inte har modifierats eller konfigurerats för att tillåta programinstallation från andra källor än de som godkänts av PFC Technology (inklusive men inte begränsat till Apples App Store och Google Play). Användning av Appen på en sådan enhet sker på Användarens eget ansvar och PFC Technology kan vid sådan användning inte hållas ansvariga för ekonomisk förlust eller förlust av data eller information.

11.8 Om en kund bryter mot Villkoren har PFC Technology en skyldighet gentemot Finansinspektionen att pröva om affärsförbindelsen måste avslutas. PFC Technology äger i sådana fall rätt att informera Användaren om överträdelsen och avsluta affärsförbindelsen och Användarens konto hos PFC Technology. När PFC Technology tar emot medel med redovisningsskyldighet placeras dessa medel hos svensk bank eller en bank etablerad inom Europeiska Union med registrerad filial i Sverige. Sådan bank utses av PFC Technology efter eget val. Placering hos bank sker normalt i PFC Technologys namn för Användarens räkning. Därvid placeras Användarens medel tillsammans med andra Användares medel. Användaren är därmed införstådd med att dennes medel kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos bank. Huruvida Användaren har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att PFC Technology eller banken skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt som huvudregel under förutsättning att medlen hålls avskilda från PFC Technologys egna medel.

12. Obehöriga Transaktioner och felaktigt utförda Transaktioner

12.1 Om det har genomförts en obehörig Transaktion genom Tjänsten ska PFC Technology, efter underrättelse från Användaren, återbetala beloppet om inte annat följer nedan.

12.2 Om PFC Technology har betalat tillbaka ett belopp till Användaren och PFC Technology därefter fastställer att Transaktionen var behörig eller att Användaren av annan orsak inte hade rätt att återfå hela beloppet är Användaren återbetalningsskyldig. PFC Technology har då rätt att dra motsvarande belopp från Användarens Saldo.

12.3 Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras genom Tjänsten till följd av att Användaren inte har skyddat en personlig behörighetsfunktion, t.ex. Kort-kod, ska Användaren stå för beloppet, dock högst 400 kronor.

12.4 Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras genom Tjänsten till följd av att en skyldighet enligt Villkoren har åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Användaren för beloppet, dock högst 12 000 kronor. Har Användaren handlat särskilt klandervärt ska Användaren istället stå för hela förlusten.

12.5 Oavsett vad som anges i avsnitt 12.3 och 12.4 ovan ska Användaren inte stå för något belopp som har belastat Användarens saldo till följd va att Kortet har använts obehörigen efter det att Användaren har anmält att Kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om Användaren genom svikligt förfarande har bidragit till de obehöriga Transaktionerna.

12.6 Användaren ska utan onödigt dröjsmål från det att han eller hon får kännedom om att en obehörig Transaktion skett anmäla detta till PFC Technology (reklamation). Underlåts detta ansvarar Användaren för hela det belopp som belastat Användarens  Saldo. Detsamma gäller om Användaren inte gjort anmälan till PFC Technology senast 13 månader efter att beloppet belastade Saldot.

13. PFC Technologys rätt att spärra tillgång till Tjänsten

13.1 PFC Technology förbehåller sig rätten att spärra Användarens tillgång till Tjänsten om PFC Technology bedömer att det finns en risk för en osäker användning av Tjänsten, om PFC Technology har grund att misstänka att det föreligger rätt till omedelbar uppsägning enligt 16.4 nedan eller om PFC Technology misstänker att Tjänsten används eller har använts av obehörig. För det fall PFC Technology spärrar Tjänsten kommer PFC Technology att informera Användaren om detta så snart som möjligt. När det inte längre finns något skäl för PFC Technology att spärra Användarens tillgång till Tjänsten ska PFC Technology upphäva spärren.

14. Behandling av personuppgifter

14.1 PFC Technology är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

14.2 Genom att godkänna Villkoren godkänner Användaren att PFC Technology behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal med Användaren, inklusive; namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress, webbläsare, enhetsinformation, telefonnummer, information om Användarens Transaktioner samt kortuppgifter.

14.3 PFC Technology hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla ingångna avtal med Användare, för identifiering av Användare, utveckling av PFC Technologys tjänster, för att tillvarata kundförhållandet samt till internstatistik och i analyssyfte. Där det är nödvändigt, till exempel för att utreda bedrägeri och missbruk av PFC Technologys tjänster, kan PFC Technology också använda personuppgifter internt i identifieringssyfte. PFC Technology hanterar även personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, bland annat för bokföringsändamål och för att följa konsumenträttsliga- och penningtvättsregleringar.

14.4 Personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte om Användaren samtyckt till sådan behandling eller baserat på en intresseavvägning.

14.5 PFC Technology behandlar bara personuppgifter för de ändamål för vilka de har samlats in och i förekommande fall för andra därmed förenliga ändamål. Behandling av personuppgifter pågår endast så länge som är motiverat med hänsyn till ändamålen för behandlingen och uppgifterna raderas därefter utan onödigt dröjsmål. Uppgifter bevaras även i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

14.6 För mer detaljerad information om PFC Technologys behandling av personuppgifter, så som syfte, utövande av Användarens rättigheter, utlämning och överföring av personuppgifter, se PFC Technologys integritetspolicy för användning av Tjänsten på integritetspolicyn.

15. Tillägg och ändringar

15.1 Med förbehåll för punkt 15.5 nedan, kan ändringar i Villkoren ske med omedelbar verkan endast om Användaren uttryckligen godkänt ändringarna.

15.2 Utöver vad som anges i övrigt i Villkoren, har PFC Technology rätt att ensamt eller i gemenskap med Utgivaren göra tillägg till och/eller ändra Villkoren genom att meddela Användaren om sådana tillägg och/eller förändringar minst två månader innan tillägget/ändringen träder i kraft. Information om villkorsändringar kommer att lämnas via e-post till den e-postadress som Användare angivit vid registrering och uppdaterade Villkor kommer att hållas tillgängliga i Appen och/eller på PFC Technologys webbplats www.getpfc.com.

15.3 Användaren anses ha godkänt de ändrade Villkoren om denne inte senast dagen före de ändrade Villkoren föreslås träda i kraft underrättar PFC Technology om att Användaren inte godkänner de ändrade villkoren. Om Användaren inte godkänner de ändrade Villkoren har Användaren rätt att avsluta sitt konto att upphöra den dag ändringarna träder i kraft.

15.4 Om Användaren inte godkänner förändringarna i Villkoren avseende Kortet har Användaren rätt att säga upp avtalsrelationen per den dag ändringarna träder i kraft utan kostnad. Om Användaren inte avslutar avtalsrelationen under denna period kommer Användaren anses ha accepterat förändringarna och de nya villkoren kommer att gälla avseende Kortet.

15.5 PFC Technology har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar av Villkoren (inklusive prisändringar) som föranleds av svensk eller utländsk lag eller förordning eller annat bindande beslut av svensk eller utländsk lagstiftande församling, myndighet eller rättslig instans (inklusive sådana ändringar av Villkoren som krävs med anledning av Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska Unionen).

16. Avtalstid och uppsägning

16.1 Villkoren gäller tills vidare.

16.2 Användaren har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp avtalet avseende nyttjande av Kortet och/eller Tjänsten. Uppsägningen ska göras skriftligen till PFC Technology genom chat-funktionen i Appen.

16.3 PFC Technology och/eller Utgivaren har rätt att skriftligen säga upp avtalet avseende Tjänsten med iakttagande av en uppsägningstid om två månader.

16.4 Utgivaren eller PFC Technology kan säga upp Villkoren med omedelbar verkan om Användaren har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Utgivaren och/eller PFC Technology har även rätt att omedelbart säga upp Villkoren om:
i) det framkommer att Användaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med avtalsrelationens inledande och korrekta uppgifter skulle ha lett till att han eller hon inte hade fått träffa avtal om nyttjande av Kortet eller Tjänsten, eller
ii) Användaren avsiktligt har använt Tjänsten eller Kortet för olagliga ändamål.

16.5 När dessa Villkor upphör på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att utföra nya Transaktioner eller på annat sätt nyttja Tjänsten. Kortet ska i denna situation genast makuleras. Användaren är betalningsskyldig såväl för Transaktion som genomförs innan rätten att använda Kortet har upphört men som bokförs på Användarens konto först därefter som för Korttransaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kortet och Tjänsten har upphört.

17. Klagomål

17.1 För det fall Användaren önskar framföra eventuella klagomål avseende Tjänsten (inklusive Användarens Kort) ska Användaren kontakta PFC Technologys klagomålsansvarig via e-post till hello@getpfc.se och ange ”Klagomål” i ämnesraden. Användaren kan begära en kopia av processen när som helst genom att kontakta PFC Technologys Kundtjänst.

17.2 Om Användaren anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från PFC Technologys sida kan Användaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Anmälan till ARN ska göras skriftligen. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

18. Tvister och lagval

18.1 På dessa Villkor och i avtalsrelationen mellan Användare och PFC Technology ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer PFC Technology Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av Villkoren mellan PFC Technology och en Användare ska prövas i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

19. Rättigheter

19.1 PFC Technologys eller Utgivarens dröjsmål med att utöva en rättighet eller göra gällande en påföljd enligt Villkoren ska inte inverka på PFC Technologys och Utgivarens möjligheter att sedermera utöva rättigheten eller göra gällande påföljden, med undantag för när PFC Technology eller Utgivaren försitter gällande tidsfrister.

19.2 Om någon bestämmelse eller del därav i dessa Villkor skulle befinnas ogiltig eller annars inte kunna göras gällande skall detta inte få till följd att Villkoren i dess helhet är ogiltiga. Övriga bestämmelser ska fortsätta att vara giltiga fullt ut.

19.3 Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan PFC Technologys och Utgivarens föregående skriftliga medgivande. Utgivaren och PFC Technology har dock rätt att överlåta sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part. Användaren ska skriftligen informeras om sådan överlåtelse innan den träder i kraft.

20. Meddelanden och språk

20.1 För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna används svenska. Skriftliga meddelanden från PFC Technology eller Utgivaren till Användaren sänds huvudsakligen genom meddelande till Användarens konto i Appen och ska anses ha kommit Användaren tillhanda senast påföljande dag. Det är därför viktigt att Användaren säkerställer att Användaren har aktiverat notifikationsfunktionerna via Appen för meddelanden till Användarens e-postadress, mobiltelefon samt Användarens konto i Appen. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan komma att skickas till Användaren per e-post eller sms till den e-postadress eller det telefonnummer som Användaren angivit vid registrering. Varken PFC Technology eller Utgivaren kan göras ansvariga för notifikationer som inte kommit Användaren tillhanda på grund av att Användaren angivit felaktig eller inaktuell kontaktinformation.

20.2 För det fall PFC Technology misstänker obehörig användning av Tjänsten eller att säkerhetsrisker identifierats kommer Användaren att meddelas detta per telefon alternativt via krypterat meddelande till Användarens konto i Appen.

21. Information enligt distansavtalslagen

21.1 Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter rätt att frånträda vissa avtal om finansiella tjänster med PFC Technology (ångerrätt) om avtalet ingåtts på distans eller på annan plats än i PFC Technologys affärslokaler. Ångerrätten för avtal utanför PFC Technologys affärslokaler gäller endast om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala enligt avtalet överstiger 400 kr. Med distansavtal avses avtal om uppkommer när PFC Technology och kunden inte träffas personligen, t.ex. när avtal ingås via Internet.

21.2 Den som vill utnyttja sin ångerrätt enligt lagen kan göra det genom att lämna eller sända ett meddelande till PFC Technology inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks med PFC Technology eller från den dag Användaren fått del av Villkoren och övrig information om detta skett vid senare tillfälle än vid avtalets ingående.

21.3 Ångerrätten gäller bara Villkoren och inte de Transaktioner som genomförts under ångerfristen.

21.4 Om Användaren utövar sin ångerrätt har PFC Technology rätt till ersättning för den avtalade Tjänsten för den tid Användaren utnyttjat Tjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjades.

21.5 För PFC Technologys marknadsföring gäller reglerna i den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

* Personer i politiskt utsatt ställning

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“PTL”) finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning (“PEP”), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som “a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”. Vidare ska sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har utfärdat kompletterande föreskrifter på området (FFFS 2017:11).
Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
2. parlamentsledamöter;
3. ledamöter i styrelsen för politiska partier;
4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten;
7. personer som ingår i statsägda Affärsställens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan; och
8. personer i ledningen för internationella organisationer.

Med familjemedlemmar avses:

1. maka eller make;
2. registrerad partner;
3. sambo;
4. barn;
5. barns makar, registrerade partner eller sambor; och
6. föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.
Med nära förbindelser i punkten 1 avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

PFC – Allmänna villkor t.o.m. 2020-11-10 (pdf)

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) reglerar användningen av webbplats www.getpfc.com, applikation (”App”) samt det betalkort som tillhandahålls av PFC Technology AB, 556851-3112, Box 55983, 102 16 Stockholm (“PFC Technology”), och de tjänster som kan genomföras därigenom. Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst eller använder eller aktiverar nedan nämnda betalkort och kontakta oss om du har några frågor.

Villkoren gäller för fysisk person som använder Tjänsten (“Användaren”). Genom att registrera sig för Tjänsten (såsom detta definieras nedan) och acceptera Villkoren ingår Användaren och PFC Technology ett avtal som berättigar Användaren att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren. Vidare utgör Villkoren det fullständiga avtalet mellan Användaren och Utgivaren avseende Användarens Kort. Referenser till “vi”, “oss” eller “vårt” avseende nyttjande av Tjänsten betyder PFC Technology. Referenser till ”vi”, ”oss” eller ”vårt” avseende nyttjande av Kortet betyder Utgivaren och PFC Technology i gemenskap.

P.F.C. är ett varumärke som ägs av PFC Technology, genom vilket PFC Technology tillhandahåller ett debetkort (”Kort”) som efter påfyllnad av saldo kan användas vid betalning av varor och tjänster i fysiska butiker och e-handelsföretag i Sverige och utomlands som är anslutna till Mastercard (”Affärsställen”). Kortet kan även användas för kontantuttag och tjänster i uttagsautomater i Sverige och utomlands som är knutna till Mastercard. Betalning av varor och tjänster samt kontantuttag i uttagsautomater benämns nedan ”Korttransaktioner”. Vidare kan PFC Technology via Appen bland annat komma att tillhandahålla ytterligare funktioner, t.ex.:

transaktionsöversikt, varigenom Användaren kan se sin transaktionshistorik och detaljer kring Transaktionerna;

budgetering, varigenom Användaren själv kan bestämma en budget och sedan följa hur transaktionerna på Kortet under en viss period förhåller sig till den satta budgeten;

kategorisering av transaktioner, varigenom Användaren kan kategorisera Korttransaktioner i grupper (”Grupp” eller ”Grupper”) och se summan för samtliga Korttransaktioner i en viss Grupp;

delade grupper (”Delade Grupper”), varigenom Användaren kan dela Grupper med andra användare och på så sätt göra det möjligt för flera olika användare att samla sina Korttransaktioner i en gemensam Grupp samt dela gemensamma utgifter sinsemellan direkt i Appen genom utjämningsbetalningar som med beaktande av varje Användares utlägg i den Delade Gruppen beräknar hur mycket denne ska betala eller få av de andra Användarna i den Delade Gruppen (”Utjämningsbetalningar”);

överföringar (”Överföringar”), varigenom Användaren kan återföra medel till sitt bankkonto; och

sparmål (”Sparmål”), varigenom Användaren kan öronmärka medel för en framtida transaktion och som då under tiden för öronmärkningen inte kan utnyttjas för köp med Användarens Kort.

Korttransaktioner, Överföringar samt samtliga övriga överföringar av medel från eller till Användare som initierats genom funktioner i Appen benämns i det följande som ”Transaktioner”. PFC Technologys tillhandahållande av Kort, utförande av Transaktioner samt övriga funktioner via Appen benämns i det följande som ”Tjänsten” eller ”Tjänster”.

Kortet är utgivet av utgivaren Wirecard Card Solutions Limited (”Utgivaren”), ett företag etablerat i England och Wales, 07875693, med registrerat kontor på Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 6JQ, Storbritannien.

 1. Allmänt

1.1 PFC Technology innehar tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster i egenskap av betalningsinstitut. PFC Technology står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas bland annat av det regelverk som är fastställt i lagen (2010:751) om betaltjänster (”LBT”) samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3).

1.2 Utgivaren är auktoriserad av Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet Financial Conduct Authority (“FCA”) som ett institut för elektroniska pengar enligt Electronic Money Regulations 2011 och är registrerat av FCA (med firmareferensnummer 900051) vilket återfinns på FCA:s webbplats. Wirecard är även medlem av Mastercards kortnätverk.

1.3 För det fall Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland lämnar Europeiska Unionen utan ett avtal som gör det fortsatt möjligt för Wirecard Card Solutions Limited att tillhandahålla Kortet till användare bosatta i Sverige (en så kallad ”hård Brexit”), kommer ett bolag inom samma koncern som Wirecard Card Solutions Limited att ersätta Wirecard Card Solutions Limited som utgivare av Kortet.

1.4 PFC Technology kommer att meddela Användaren om och när ett byte av Utgivare kommer att ske. Genom att godkänna Villkoren godkänner Användaren att bytet av Utgivare sker i enlighet med punkt 1.3 ovan och att samtliga rättigheter och skyldigheter gentemot Wirecard Card Solutions Limited såsom Utgivare övergår till det bolag som ersätter Wirecard Card Solutions Limited såsom Utgivare. Samtliga hänvisningar till ”Utgivaren” i Villkoren ska då istället anses vara hänvisningar till ersättande utgivarbolag.

1.5 Användaren har rätt att få tillgång till Villkoren samt information om Tjänsten vid varje tidpunkt och kan få tillgång till Villkoren samt information beträffande Tjänsten via Appen eller PFC Technologys webbplats www.getpfc.com.

 1. Förfogande över Kortet

2.1 När PFC Technology tar emot medel från Användaren placeras dessa medel med redovisningsskyldighet hos svensk bank eller en bank etablerad inom Europeiska Unionen med registrerad filial i Sverige och hålls separerade från PFC Technologys egna medel i enlighet med lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Användaren blir då ägare av en redovisningsfordran gentemot PFC Technology beträffande tillgodohavande på Kortet och medlen är därmed skyddade i enlighet med lagen (1995:1571) om insättningsgaranti som om medlen hölls på bankkontot i Användarens eget namn.

 1. Tjänsterna

3.1 PFC Technology tillhandahåller ett flertal Tjänster genom Appen och Kortet vilka alla regleras av Villkoren. Användaren fyller på saldot på sitt Kort (”Saldo”) i enlighet med 7.12 nedan och samtliga Transaktioner som utförs av Användaren belastar dennes Saldo.

3.2 Delade Grupper ger Användare möjlighet att skapa Grupper där flera Användare (”Gruppmedlemmar”) kan lägga till Korttransaktioner som de utfört. Gruppmedlemmar och Korttransaktioner kan när som helst läggas till efter att en Delad Grupp har skapats tills dess att den Delade Gruppen raderas men Gruppmedlemmar kan aldrig tas bort från eller lämna en Delad Grupp. Delade Grupper kan när som helst raderas av en Gruppmedlem vilket medför att den Delade Gruppen raderas för alla Gruppmedlemmar samt att all transaktionshistorik i den Delade Gruppen raderas. De utförda Korttransaktionerna finns dock alltid kvar i de enskilda Användarnas egen transaktionshistorik och kan, vid behov, på nytt läggas till i en eller flera Grupper (inklusive Delade Grupper).

3.3 I en Delad Grupp kan alla Gruppmedlemmar se samtliga Korttransaktioner som Gruppmedlemmarna har lagt till i den Delade Gruppen. En Gruppmedlem kan hela tiden följa totala summan av de Korttransaktioner som var och en av Gruppmedlemmarna lagt till i den Delade Gruppen (”Gruppsaldot”), den totala summan av samtliga Korttransaktioner som Gruppmedlemmar lagt till i den Delade Gruppen samt hur Gruppsaldot fördelar sig på Gruppmedlemmarna enligt punkt 3.4 nedan.

3.4 Varje enskild Gruppmedlems andel av Gruppsaldot beräknas efter formeln nedan där en positiv balans innebär att Gruppmedlemmen betalat mer än sin andel av Gruppsaldot och en negativ balans innebär att Gruppmedlemmen betalat mindre än sin andel av Gruppsaldot:

-a/b+c+d-e = Gruppsaldo

där a = summan av samtliga Transaktioner som av Användarna i den Delade Gruppen har lagts till i den Delade Gruppen, b = antal Användare i den Delade Gruppen, c = summan av de Transaktioner i den Delade Gruppen som lagts till av Gruppmedlemmen och debiterats dennes Saldo, d = summan av de Utjämningsbetalningar som utförts av Gruppmedlemmen och debiterats dennes Saldo samt e = summan av de Utjämningsbetalningar som Gruppmedlemmen mottagit och som krediterats dennes Saldo.

3.5 Användaren är införstådd med att Delade Grupper enbart ska ses som ett hjälpmedel för att hålla reda på och beräkna fördelningen av delade utgifter samt för att enkelt överföra pengar mellan Gruppmedlemmar. Enbart genom användningen av Delade Grupper uppstår inga skuldförhållanden mellan Gruppmedlemmarna eller mellan Användaren och PFC Technology. PFC Technology har inget ansvar för eller koppling till eventuella underliggande skuldförhållanden mellan Gruppmedlemmar som beräkningarna baseras på.

3.6 Sparmål ger Användaren möjlighet att öronmärka medel som är tillgängliga för köp på Användarens Kort för en framtida transaktion som då under tiden för öronmärkningen inte kan utnyttjas för köp med Användarens Kort. Användaren kan själv välja mellan olika alternativ för när och hur mycket pengar som ska öronmärkas till ett specifikt Sparmål. Syftet med funktionen Sparmål är att medel som öronmärks för ett visst Sparmål av Användaren ska användas till en framtida betalningstransaktion vid en av Användaren för Sparmålet specificerad tidpunkt. Det är således inte tillåtet att utan syfte och på obestämd tid spara medel genom att öronmärka dem i ett Sparmål. PFC Technology förbehåller sig rätten att ensidigt avsluta öronmärkningen av medel för Användare som enligt PFC Technology:s bedömning missbrukar funktionen.

3.7 Som en del av vissa Tjänster kan PFC Technology komma att erbjuda möjligheten för Användaren att stänga Kortet för en viss typ av Transaktioner, t.ex. uttag från uttagsautomat, onlineköp eller köp utomlands. PFC Technology spärrar i dessa fall alla Transaktioner av aktuell kategori och genom att utfå från den transaktionstyp, MCC-kod eller liknande som applicerats på Transactionen enligt Mastercards regelverk. PFC Technology ansvarar inte för det fall Transaktioner kategoriserats felaktigt av annan aktör än PFC Technology.

3.8 PFC Technology kan komma att genom Appen förmedla tjänster och produkter för olika tredjepartsleverantörer i vilket fall Användaren ges möjlighet att ingå avtal om dessa tjänster/produkter direkt med respektive tredjepartsleverantör. Då avtal i sådana fall ingås direkt mellan Användaren och tredjepartsleverantören har PFC Technology inget ansvar för fullgörandet av dessa avtal eller för eventuella tvister som kan uppstå med anledning av avtalet.  

 1. Priser och Avgifter

4.1 PFC Technology erbjuder en enkel och transparent prismodell för Tjänsten. Vid var tid gällande prislista finns angiven på www.getpfc.com.

4.2 För det fall Användaren genomför en Transaktion till ett belopp som överstiger det tillgängliga Saldo som Användaren har på Kortet vid tidpunkten för genomförandet och Användaren inte fyller på sitt Kort med minst den sammanlagda summan av det utestående beloppet senast två dagar efter genomförandet av Transaktionen kommer PFC Technology att debitera Användaren en administrativ avgift om 100 kr. Om Användaren inte återställer sitt Saldo kan skulden överlämnas till inkasso varvid lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter kan tillkomma.

4.3 Kortet kan användas för att utföra Korttransaktioner i andra valutor än svenska kronor. Beloppet som dras av från det tillgängliga Saldot på Användarens Kort kommer då att konverteras till svenska kronor på dagen för mottagandet av transaktionsordern. En grossistkurs som fastställts av Mastercard ska användas, vilken kommer att finnas tillgänglig varje affärsdag. Förändringar i valutakursen ska träda i kraft omedelbart. Valutakurser kan fluktuera och ändras mellan tidpunkten då Användaren godkänner en Korttransaktion och tiden då Mastercard reglerar Korttransaktionen.

4.4 Användaren kan ta reda på växelkursen som tillämpades på en Korttransaktion genom Transaktionshistoriken som finns tillgänglig via Appen. När Användaren använder sitt Kort för att utföra en Kortransaktion i en utländsk valuta kan PFC Technology komma att ta ut en extra valutaväxlingsavgift i vilket fall detta tydligt kommer att framgå av prislistan.

4.5 Med förbehåll för punkten 4.3 ovan där en Transaktion:

– ska utföras i en valuta tillhörande ett medlemsland i EU ska PFC Technology se till att Transaktionen krediteras mottagarens konto före utgången av affärsdagen eller efter mottagandet av Användarens godkännande,

– ska utföras helt inom EES, men i en valuta tillhörande land utanför EES, ska PFC Technology se till att Transaktionen krediteras mottagarens konto före utgången av den fjärde affärsdagen efter mottagandet av Användarens godkännande.

4.6 PFC Technology tillhandahåller ett flertal Tjänster som regleras av dessa Allmänna Villkor. Vissa av dessa Tjänster ingår i grundutbudet som PFC Technology tillhandahåller utan kostnad medan andra Tjänster eller uppgraderade versioner av Tjänster endast tillhandahålls Användare med ett visst abonnemang (”Abonnemangstjänster”) Genom att registrera sig för en Abonnemangstjänst ansluter sig Användaren till en Tjänst som tillhandahålls av PFC Technology mot en abonnemangsavgift och Användaren kan därigenom utnyttja ytterligare funktionalitet genom Appen, såsom närmre beskrivs på vår hemsida för respektive Abonnemangstjänst. Den Användare som registrerar sig för en Abonnemangstjänst benämns i förhållande till den Abonnemangstjänsten för ”Kontoägande Användare”. Till vissa Abonnemangstjänster kan ytterligare Användare ansluta sig till mot eller utan en avgift men varje Abonnemangstjänst kan enbart ha en Kontohavande Användare.

4.7 Genom att registrera sig för en Abonnemangstjänst godkänner den Kontoägande Användaren att denne debiteras en abonnemangsavgift i enlighet med rådande prislista. Abonnemangsavgiften är inte hänförlig till utgivandet eller användningen av Kort utan debiteras av PFC Technology för den ytterligare funktionalitet vi tillhandahåller från tid till annan genom Appen. Abonnemangsavgiften kommer att debiteras den Kontoägande Användarens Saldo före inledandet av varje avtalad debiteringsperioden i enlighet med nedan. Om den Kontoägande Användaren inte har tillräckligt med medel på sitt Saldo för att täcka abonnemangsavgiften kan Saldot bli negativt varvid ytterligare avgifter kan tillkomma i enlighet med 4.2 ovan.

4.8 Om den Kontoägande Användaren har registrerat sig för ett Abonnemangtjänst med månatlig debiteringsperiod kommer abonnemangsavgiften att debiteras den Kontoägande Användarens Saldo månadsvis med start den dag Abonnemangstjänsten aktiverats till dess att Abonnemangstjänsten sagts upp. Motsvarande gäller vid andra debiteringsperioder såsom t.ex. årsvis debitering. Den Kontoägande Användaren kan när som helst säga upp en Abonnemangstjänst. Om den Kontoägande Användaren säger upp en Abonnemangstjänst kommer inga fler abonnemangsavgifter att debiteras och Abonnemangstjänsten upphör vid slutet av innevarande debiteringsperiod. Betald abonnemangsavgift återbetalas inte.

4.9 ”Premium” är en Tjänst där PFC Technology tillhandahåller ytterligare funktioner och andra förmåner i form av en Abonnemangstjänst. Vilka funktioner och andra förmåner som ingår i Premium beskrivs närmre på vår hemsida och kan förändras från tid till annan. En av förmånerna med Tjänsten Premium är att Användaren, en gång per tolvmånadersperiod, kostnadsfritt kan beställa ett ersättningskort. Rätten till ett kostnadsfritt ersättningskort gäller dock enbart om Användaren har varit eller förblir Premium-kund i minst tre på varandra följande månader. Om Användaren avslutar Abonnemangstjänsten Premium utan att ha varit Premium-kund i minst tre på varandra följande månader kommer Användaren att debiteras för ersättningskortet enligt gällande prislista.

 1. Förutsättningar för Tjänsten

5.1 Du måste vara minst 18 år gammal för att skapa ett konto hos PFC Technology och få full användning av Tjänsten. Barn under 18 år kan dock med godkännande av sina vårdnadshavare anslutas till Tjänsten Junior, varpå de får tillgång till en begränsad del av Tjänsten och ett Kort. Tjänsten erbjuds i dagsläget enbart till kunder som är folkbokförda i Sverige och som har svenskt personnummer. Tjänsten erbjuds i dagsläget inte till personer med skyddade personuppgifter.

5.2 Tjänsten är endast avsedd för Användare som inte utför Transaktioner hänförliga till näringsverksamhet. Tjänsten får inte heller användas för juridisk persons tillgångar.

5.3 Du som Användare förbinder dig att meddela PFC Technology för det fall du är eller har varit en person i politisk utsatt ställning* (“PEP”) och således har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall Användaren är närstående och/eller känd medarbetare till en PEP. Sådant meddelande ska skickas till PFC Technology genom e-post till hello@getpfc.com och innehålla uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende dig eller den PEP till vilken Användaren är närstående och/eller känd medarbetare. Användaren förbinder sig vidare att meddela PFC Technology om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt 5.3.

5.4 Användaren kan inte avtala om begränsningar i Tjänsten enligt 4 Kap. 10 § p. 19 LBT.

 1. Ansökan och aktivering av Kort

6.1 För att ansöka om ett Kort måste Användaren ha registrerats som kund hos PFC Technology avseende Tjänsten. Användaren kan ansöka om ett Kort via Appen vilken Användaren kan ladda ner via en mobiltelefon.

6.2 Utgivaren registrerar ett Kort åt Användaren baserat på den information som Användaren tillhandahållit PFC Technology och, i förekommande fall, Utgivaren. Användaren åtar sig att tillhandahålla korrekt information och meddela ändringar i Användarens information till PFC Technology snarast.

6.3 När Användarens Kort utfärdats skickas Kortet till Användarens folkbokföringsadress. Användaren ska omedelbart signera Kortet och aktivera detta i Appen.

6.4 När Användarens Kort har aktiverats kommer Användaren att själv kunna välja en kod till Kortet (”Kort-kod”) via Appen. Användaren får aldrig avslöja Kort-koden för obehörig. Varken PFC Technology eller Utgivaren kommer att avslöja Användarens Kort-kod för tredje part eller be Användaren att uppge sin Kort-kod.

6.5 När Användaren väljer eller ändrar sin Kort-kod får Användaren inte välja en Kort-kod som enkelt kan förutsägas, såsom ett nummer som:
– är associerat med Användaren, exempelvis Användarens telefonnummer eller födelsedatum,
– är en del av den data som finns på Kortet,
– består av samma siffror som ovan eller en sekvens av siffrorna ovan i följd, eller
– är identiskt med en tidigare vald Kort-kod.

6.6 Utgångsdatumet för Kortet finns angivet på Kortets baksida. Användaren kommer inte att kunna använda Kortet efter att Kortet har löpt ut. Ett nytt Kort kommer automatiskt att skickas till Användaren före utgångsdatumet av Användarens befintliga Kort (avgifter kan tillkomma, se avsnitt 4 ovan).

6.7 Användaren ansvarar för användningen av det Kort som utfärdats till Användaren enligt Villkoren samt för eventuella avgifter som kan uppstå i samband med användningen av Kortet.

 1. Betalningstransaktioner samt påfyllning av Saldo

7.1 Kortet kan användas hos Affärsställen för att göra inköp via internet eller telefon samt för att göra inköp i butik och för att erhålla kontanter genom uttagsautomater i Sverige eller utomlands (avgifter kan tillkomma, se avsnitt 4 ovan). Varje Korttransaktion måste godkännas av Användaren. Utgivaren och PFC Technology kommer att behandla en Korttransaktion som godkänd av Användaren om:
– Användarens Kort används mot en kontaktlös kortläsare och accepteras av en sådan läsare eller genom att ett kvitto signeras av Användaren,
– Kort-koden till Användarens Kort eller annan säkerhetskod som är personlig för Användaren används, eller
– Användaren anger sina Kortuppgifter som begärts på Affärsställets betalningssida eller app.

7.2 Användaren kan även genomföra Transaktioner genom att godkänna Utjämningsbetalningar i Delade Grupper. Utjämningsbetalningar är baserade på den enskilde Gruppmedlemmens saldo i en Delad Grupp som beräknats enligt punkt 3.4 ovan. När Användaren trycker på ”Gör up” i en Delad Grupp och sedan ”Betala nu” visas en lista på en eller flera Utjämningsbetalningar med angivande av belopp och mottagare av varje Utjämningsbetalning som kommer att utföras om Användaren godkänner Utjämningsbetalningarna. Genom att trycka ”JA” godkänner Användaren Utjämningsbetalningarna och att de angivna beloppen överförs från Användarens Saldo till respektive Gruppmedlems Saldo.

7.3 Användaren kan återföra medel till sitt eget bankkonto genom tjänsten Överföringar. Användaren anger själv beloppet och vilket bankkontonummer som medlen ska föras över till och genom att trycka ”Godkänn” godkänner Användaren Överföringen och att det angivna beloppet överförs från Användarens Saldo till det angivna bankkontot. Användaren förbinder sig till att inte utföra Överföringar till andra än till sig själv.

7.4 För att Tjänsten ska kunna fungera och tillhandahållas korrekt krävs att Användaren följer de instruktioner som ges i Appen eller på PFC Technologys webbplats vid registrering, vid påfyllning av saldo samt vid respektive transaktionstillfälle.

7.5 Vid Transaktioner ansvarar Användaren för att uppge korrekta transaktionsuppgifter såsom Kort-kod, verifikationskod samt i förekommande fall, kortnummer, bankkontonummer och övrig efterfrågad information om Kortet. Om ytterligare åtgärd krävs, såsom angivande biometriskt kännetecken som fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller liknande, eller på annat sätt enligt anvisningar, är Transaktionen inte godkänd såvida du inte genomför en sådan åtgärd. PFC Technology ansvarar inte för eventuella feltransaktioner på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter.

7.6 Användarens godkännande av en Korttransaktion kommer att erhållas av Utgivaren enligt följande:
– för Korttransaktioner till Affärsställen, då Utgivaren mottar den relevanta Korttransaktionen från aktuellt Affärssställe; och
– för Korttransaktioner kopplade till uttagsautomater, då Utgivaren tar emot uttagsautomatens transaktionsorder från operatören.

7.7 En Transaktionsorder ska anses mottagen när Användaren godkänt Transaktionen enligt ovan och mottagit en bekräftelse på denna. Användaren kommer inte att kunna dra tillbaka sitt godkännande till Transaktion efter att PFC Technology mottagit detta, om inte annat följer av tillämplig lag.

7.8 En Korttransaktion genomförs normalt inom 1-2 arbetsdagar. Användaren ska särskilt beakta att en Transaktion kan bokföras på kontot flera dagar efter det att transaktionen företogs. En Utjämningsbetalning genomförs och bokförs normalt omedelbart. Överföringar till Användarens bankkonto genomförs normalt inom en arbetsdag.

7.9 På grund av säkerhetsåtgärder måste respektive Affärsställe söka godkännande från Utgivaren för samtliga Korttransaktioner som utförts med ett Kort. Under vissa omständigheter kan Affärställen kräva att Användaren har ett tillgängligt Saldo som är större än värdet av den Transaktion som Användaren vill utföra. Användaren kommer endast att debiteras för det verkliga och slutliga värdet av Korttransaktionen Användaren utför. Det åligger därmed Användaren att försäkra sig om det exakta beloppet för Korttransaktionen vid tiden för Korttransaktionens godkännande. Användaren är skyldig att tillgodogöra sig Affärsställets villkor för beställning och avbeställning av varor och tjänster.

7.10 Användarens Kort är ett betalkort, vilket innebär att det tillgängliga Saldot på Kortet kommer att reduceras med aktuellt belopp för varje Transaktion som Användaren genomför, plus eventuella tillämpliga skatter och avgifter. Användaren får inte använda sitt Kort om beloppet för Transaktionen överstiger det tillgängliga Saldot. Med förbehåll för vad som anges i punkten 7.11 nedan kan Användaren kontrollera tillgängligt Saldo när som helst genom att använda Appen.

7.11 Kortet kan användas i situationer där det inte går att få en internetbaserad auktorisation avseende huruvida Användaren har ett tillräckligt tillgängligt Saldo för Korttransaktionen. Detta kan bland annat vara fallet för Korttransaktioner som utförs på flyg, tåg eller fartyg. Användaren kommer att vara ansvarig om en Transaktion går igenom i sådana fall och Användaren är skyldig att betala även för det belopp som överstiger det tillgängliga Saldot vid genomförande av Korttransaktionen.

7.12 Saldo fylls på genom Användarens insättning av medel till PFC Technology genom användning av något av de insättningsalternativ som från tid till annan erbjuds genom Appen. Insättning av medel får endast ske av Användaren själv, inga insättningar från tredje part är tillåtna. Upptäcks insättningar från tredje part kommer dessa medel inte att krediteras någon Användare även om det framgår vem den tilltänkta mottagaren är. Användaren ansvarar för att kontonummer och summa är korrekt ifyllda. PFC Technology ansvarar inte för eventuella feltransaktioner på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter.

 1. Återbetalning

8.1 När Användaren har godkänt att en mottagare ska ta emot en Transaktion från Användarens Kort (till exempel om Användaren har angett kortuppgifterna till Användarens Kort till ett Affärsställe i syfte att genomföra löpande Korttransaktioner) kan Användaren begära återbetalning av en Transaktion förutsatt att samtliga av följande villkor är uppfyllda:

– Användarens godkännande av Transaktionen innehöll inte en specifikation av det exakta Transaktionsbeloppet,
– den Transaktion som genomförts uppgick till ett högre belopp än vad Användaren, baserat på omständigheterna och tidigare genomförda Transaktioner, rimligtvis kunde förvänta sig att betala, och
– Användaren framställer en begäran om återbetalning inom åtta veckor från dagen då Transaktionen utfördes.

8.2 Utgivaren och/eller PFC Technology kan be Användaren att tillhandahålla den information som är nödvändig för att verifiera att kraven i punkten 8.1 ovan är uppfyllda.

8.3 Inom tio bankdagar från det att PFC Technology mottagit Användarens begäran om återbetalning enligt ovan, ska PFC Technology/Utgivaren antingen återbetala beloppet i sin helhet eller informera Användaren om skälen till att återbetalning inte beviljats. För det fall PFC Technology/Utgivaren begärt ytterligare information från Användaren enligt punkt 8.2 räknas tidsfristen från det att PFC Technology/Utgivaren mottar informationen.

8.4 Användaren har inte rätt till återbetalning enligt punkt 8.1 ovan om:

– Användaren har gett PFC Technology/Utgivaren sitt samtycke till utförandet av Transaktionen, och
– när tillämpligt, när PFC Technology/Utgivaren (eller personen eller Affärsstället som Användaren har samtyckt till att betala) har informerat Användaren om Transaktionen i fråga åtminstone fyra veckor före Transaktionens förfallodag, eller
– anledningen till att Transaktionsbeloppet i fråga var högre än vad Användaren rimligtvis kunde förvänta sig att betala beror på en förändring av någon valutakurs.

8.5 För det fall ett högre belopp reservats vid inköp hos ett Affärsställe än vad summan av den faktiska Korttransaktionen uppgår till, kommer vi att tillgängliggöra reserverade belopp utan onödigt dröjsmål så snart vi är medvetna om Korttransaktionens exakta belopp och omedelbart efter mottagandet av relevant transaktionsorder från respektive Affärsställe.

8.6 Vid retur av inköp som skett med Kortet ställer PFC Technology returbeloppet till Användarens förfogande så snart som möjligt efter det att Affärsställets bank överfört returen till PFC Technology.

 1. Begränsningar i användningen av Kortet

9.1 Kortet får inte användas för spel, vuxenunderhållning eller för transaktioner som direkt kan omvandlas till kontanter såsom postanvisning, resecheckar osv.

9.2 Kortet har följande dagliga, per vecka, månatliga och årliga gränser för utförande av Transaktioner. Användaren måste säkerställa att begränsningar följs vid användning av Kortet.

Korttransaktioner i uttagsautomater:

Per dag: Högst 10 000 SEK totalt per dag

Per vecka: Högst 50 000 SEK totalt per vecka

Per månad: Högst 100 000 SEK totalt per månad

Per år: Högst 200 000 SEK totalt per år

Korttransaktioner hos Affärsställen och e-handelsföretag (inkl. kontantuttag):

Per dag: Högst 50 000 SEK totalt per dag

Per vecka: Högst 200 000 SEK totalt per vecka

Per månad: Högst 400 000 SEK totalt per månad

Per år: Högst 4 000 000 SEK totalt per år

Överföringar och Utjämningsbetalningar

Per Transaktion: Högst 50 000 SEK per Transaktion

 1. Ditt ansvar

10.1 Användaren ansvarar för att det finns tillräckligt medel på Saldot för lämnad transaktionsorder samt att uppgifter som lämnats i transaktionsordern är tillräckliga och korrekta. Om det uppkommer underskott i Saldot är Användaren skyldig att omedelbart täcka underskottet. Om brist har uppkommit får PFC Technology debitera Användaren avgift för övertrassering och för övertrasseringsränta som beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid var tid tillämpas av PFC Technology.

10.2 Användaren ansvarar för att känslig information relaterad till Användarens Kort och Tjänsten, såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemlig och otillgänglig för obehöriga. Användaren åtar sig särskilt att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Kort och Kort-kod.

10.3 Användaren förbinder sig att:
– inte använda Kortet i strid med gällande lagstiftning,
– tillse att ingen obehörig använder Kortet eller Tjänsten,
– inte anteckna Kort-kod, eller annan säkerhetsinformation på ett sätt som möjliggör för en tredje part att obehörigt använda Kortet eller Tjänsten,
– inte avslöja eller tillhandahålla Kort-kod, eller annan säkerhetsinformation till tredje part,
– inte använda Kortet i uttagsautomat som inte ser äkta ut eller har modifierats,
– inte lämna Kortet obevakat, och
– inte använda Kort-kod vid en uttagsautomat eller vid en försäljningsplats på ett sätt som gör det möjligt för obehörig att se Kort-koden.

10.4 Användaren ansvarar för att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor och åtar sig att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan orsaka PFC Technology och/eller Utgivaren eller tredje man skada.

10.5 Med förbehåll för vad som anges avseende obehöriga transaktioner i avsnitt 11 nedan åtar sig Användaren att hålla Utgivaren och PFC Technology skadeslösa för alla krav som tredje part kan komma att rikta mot PFC Technology och/eller Utgivaren vilka grundar sig på Användarens uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlande, eller underlåtenhet att handla, som står i strid med dessa Villkor såvida inte PFC Technologys eller Utgivarens vårdslöshet, avtalsbrott eller uppsåt förorsakat tredje mans skada.

10.6 Användaren åtar sig att kontrollera transaktionshistoriken för sitt Kort regelbundet genom Appen samt genom granskning av mottagna kvitton. För det fall Användaren underlåter att underrätta PFC Technology om en obehörig Transaktion enligt punkt 12.6 nedan ansvarar Användaren för hela det belopp som belastat Kortet.

10.7 Användaren ska snarast efter upptäckt av förlust av Kort eller misstanke om att någon obehörig fått kännedom om Kort-kod, lösenord eller motsvarande information eller att Kortet eller kortnummer utnyttjas obehörigt göra en spärranmälan via Appen. För det fall Användaren inte har tillgång till Appen måste Användaren omedelbart spärranmäla Kortet via telefon på 08-662 96 00 (telefonbolagets för samtalet tillkommer) så att PFC Technology kan spärra kortet. Misstänkter Användaren att obehörig fått kännedom om Användarens personliga behörighetsfunktion för inloggning i Appen ska Användaren omedelbart meddela PFC Technology via Appen eller, om Användaren inte har tillgång till Appen, via e-post till hello@getpfc.com och ange ”Spärranmälan” i ämnesraden.

 1. PFC Technologys ansvar och/eller Utgivarens ansvar

11.1 Givet att förutsättningarna i punkt 10.1 ovan är uppfyllda ansvarar PFC Technology för att den Transaktion som Användaren har initierat utförs korrekt. Om förutsättningarna i punkt 10.1 är uppfyllda och beloppet ändå inte överförts till betalningsmottagarens bank eller Transaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och Användaren reklamerat enligt punkten 12.6 ska PFC Technology, på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet och återställa Användarens Saldo till det belopp Saldot hade varit om den bristfälligt genomförda Transaktionen inte genomförts.

11.2 Om PFC Technology kan visa att betalningsmottagarens bank har tagit emot Transaktionen är betalningsmottagarens bank ansvarig för om Transaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt.

11.3 PFC Technology och Utgivaren garanterar inte att inköp eller kontantuttag alltid kan ske hos Affärsställen. PFC Technology och/eller Utgivaren ersätter således inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om Användaren inte kunnat göra inköp eller kontantuttag.

11.4 PFC Technology är inte ansvarigt för skada som kan förorsakas Användaren på grund av fel i elförsörjning eller tele- eller internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör PFC Technology.

11.5 PFC Technology är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som PFC Technology inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för PFC Technology att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om PFC Technology självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för PFC Technology att verkställa Transaktioner eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt denna punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av PFC Technology om PFC Technology förfarit med normal aktsamhet. PFC Technology ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av PFC Technologys grova vårdslöshet.

11.6 PFC Technology ansvarar endast för att förmedla Transaktioner och är inte ansvarigt för uteblivna leveranser av eller fel på varor eller tjänster som köps av tredje part genom användandet av Tjänsten. Reklamation och andra anspråk som Användaren i sådana fall vill göra ska riktas direkt till Affärsstället.

11.7 Appen stöds endast på enheter där operativsystemet inte har modifierats eller konfigurerats för att tillåta programinstallation från andra källor än de som godkänts av PFC Technology (inklusive men inte begränsat till Apples App Store och Google Play). Användning av Appen på en sådan enhet sker på Användarens eget ansvar och PFC Technology kan vid sådan användning inte hållas ansvariga för ekonomisk förlust eller förlust av data eller information.

11.8 Om en kund bryter mot Villkoren har PFC Technology en skyldighet gentemot Finansinspektionen att pröva om affärsförbindelsen måste avslutas. PFC Technology äger i sådana fall rätt att informera Användaren om överträdelsen och avsluta affärsförbindelsen och Användarens konto hos PFC Technology. När PFC Technology tar emot medel med redovisningsskyldighet placeras dessa medel hos svensk bank eller en bank etablerad inom Europeiska Union med registrerad filial i Sverige. Sådan bank utses av PFC Technology efter eget val. Placering hos bank sker normalt i PFC Technologys namn för Användarens räkning. Därvid placeras Användarens medel tillsammans med andra Användares medel. Användaren är därmed införstådd med att dennes medel kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos bank. Huruvida Användaren har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att PFC Technology eller banken skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt som huvudregel under förutsättning att medlen hålls avskilda från PFC Technologys egna medel.

 1. Obehöriga Transaktioner och felaktigt utförda Transaktioner

12.1 Om det har genomförts en obehörig Transaktion genom Tjänsten ska PFC Technology, efter underrättelse från Användaren, återbetala beloppet om inte annat följer nedan.

12.2 Om PFC Technology har betalat tillbaka ett belopp till Användaren och PFC Technology därefter fastställer att Transaktionen var behörig eller att Användaren av annan orsak inte hade rätt att återfå hela beloppet är Användaren återbetalningsskyldig. PFC Technology har då rätt att dra motsvarande belopp från Användarens Saldo.

12.3 Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras genom Tjänsten till följd av att Användaren inte har skyddat en personlig behörighetsfunktion, t.ex. Kort-kod, ska Användaren stå för beloppet, dock högst 400 kronor.

12.4 Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras genom Tjänsten till följd av att en skyldighet enligt Villkoren har åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Användaren för beloppet, dock högst 12 000 kronor. Har Användaren handlat särskilt klandervärt ska Användaren istället stå för hela förlusten.

12.5 Oavsett vad som anges i avsnitt 12.3 och 12.4 ovan ska Användaren inte stå för något belopp som har belastat Användarens saldo till följd va att Kortet har använts obehörigen efter det att Användaren har anmält att Kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om Användaren genom svikligt förfarande har bidragit till de obehöriga Transaktionerna.

12.6 Användaren ska utan onödigt dröjsmål från det att han eller hon får kännedom om att en obehörig Transaktion skett anmäla detta till PFC Technology (reklamation). Underlåts detta ansvarar Användaren för hela det belopp som belastat Användarens  Saldo. Detsamma gäller om Användaren inte gjort anmälan till PFC Technology senast 13 månader efter att beloppet belastade Saldot.

 1. PFC Technologys rätt att spärra tillgång till Tjänsten

13.1 PFC Technology förbehåller sig rätten att spärra Användarens tillgång till Tjänsten om PFC Technology bedömer att det finns en risk för en osäker användning av Tjänsten, om PFC Technology har grund att misstänka att det föreligger rätt till omedelbar uppsägning enligt 16.4 nedan eller om PFC Technology misstänker att Tjänsten används eller har använts av obehörig. För det fall PFC Technology spärrar Tjänsten kommer PFC Technology att informera Användaren om detta så snart som möjligt. När det inte längre finns något skäl för PFC Technology att spärra Användarens tillgång till Tjänsten ska PFC Technology upphäva spärren.

 1. Behandling av personuppgifter

14.1 PFC Technology är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

14.2 Genom att godkänna Villkoren godkänner Användaren att PFC Technology behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal med Användaren, inklusive; namn, adress, personnummer, e-postadress, IP-adress, webbläsare, enhetsinformation, telefonnummer, information om Användarens Transaktioner samt kortuppgifter.

14.3 PFC Technology hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla ingångna avtal med Användare, för identifiering av Användare, utveckling av PFC Technologys tjänster, för att tillvarata kundförhållandet samt till internstatistik och i analyssyfte. Där det är nödvändigt, till exempel för att utreda bedrägeri och missbruk av PFC Technologys tjänster, kan PFC Technology också använda personuppgifter internt i identifieringssyfte. PFC Technology hanterar även personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, bland annat för bokföringsändamål och för att följa konsumenträttsliga- och penningtvättsregleringar.

14.4 Personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte om Användaren samtyckt till sådan behandling eller baserat på en intresseavvägning.

14.5 PFC Technology behandlar bara personuppgifter för de ändamål för vilka de har samlats in och i förekommande fall för andra därmed förenliga ändamål. Behandling av personuppgifter pågår endast så länge som är motiverat med hänsyn till ändamålen för behandlingen och uppgifterna raderas därefter utan onödigt dröjsmål. Uppgifter bevaras även i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

14.6 För mer detaljerad information om PFC Technologys behandling av personuppgifter, så som syfte, utövande av Användarens rättigheter, utlämning och överföring av personuppgifter, se PFC Technologys integritetspolicy för användning av Tjänsten på integritetspolicyn.

 1. Tillägg och ändringar

15.1 Med förbehåll för punkt 15.5 nedan, kan ändringar i Villkoren ske med omedelbar verkan endast om Användaren uttryckligen godkänt ändringarna.

15.2 Utöver vad som anges i övrigt i Villkoren, har PFC Technology rätt att ensamt eller i gemenskap med Utgivaren göra tillägg till och/eller ändra Villkoren genom att meddela Användaren om sådana tillägg och/eller förändringar minst två månader innan tillägget/ändringen träder i kraft. Information om villkorsändringar kommer att lämnas via e-post till den e-postadress som Användare angivit vid registrering och uppdaterade Villkor kommer att hållas tillgängliga i Appen och/eller på PFC Technologys webbplats www.getpfc.com.

15.3 Användaren anses ha godkänt de ändrade Villkoren om denne inte senast dagen före de ändrade Villkoren föreslås träda i kraft underrättar PFC Technology om att Användaren inte godkänner de ändrade villkoren. Om Användaren inte godkänner de ändrade Villkoren har Användaren rätt att avsluta sitt konto att upphöra den dag ändringarna träder i kraft.

15.4 Om Användaren inte godkänner förändringarna i Villkoren avseende Kortet har Användaren rätt att säga upp avtalsrelationen per den dag ändringarna träder i kraft utan kostnad. Om Användaren inte avslutar avtalsrelationen under denna period kommer Användaren anses ha accepterat förändringarna och de nya villkoren kommer att gälla avseende Kortet.

15.5 PFC Technology har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar av Villkoren (inklusive prisändringar) som föranleds av svensk eller utländsk lag eller förordning eller annat bindande beslut av svensk eller utländsk lagstiftande församling, myndighet eller rättslig instans (inklusive sådana ändringar av Villkoren som krävs med anledning av Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska Unionen).

 1. Avtalstid och uppsägning

16.1 Villkoren gäller tills vidare.

16.2 Användaren har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp avtalet avseende nyttjande av Kortet och/eller Tjänsten. Uppsägningen ska göras skriftligen till PFC Technology genom chat-funktionen i Appen.

16.3 PFC Technology och/eller Utgivaren har rätt att skriftligen säga upp avtalet avseende Tjänsten med iakttagande av en uppsägningstid om två månader.

16.4 Utgivaren eller PFC Technology kan säga upp Villkoren med omedelbar verkan om Användaren har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Utgivaren och/eller PFC Technology har även rätt att omedelbart säga upp Villkoren om:
i) det framkommer att Användaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med avtalsrelationens inledande och korrekta uppgifter skulle ha lett till att han eller hon inte hade fått träffa avtal om nyttjande av Kortet eller Tjänsten, eller
ii) Användaren avsiktligt har använt Tjänsten eller Kortet för olagliga ändamål.

16.5 När dessa Villkor upphör på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att utföra nya Transaktioner eller på annat sätt nyttja Tjänsten. Kortet ska i denna situation genast makuleras. Användaren är betalningsskyldig såväl för Transaktion som genomförs innan rätten att använda Kortet har upphört men som bokförs på Användarens konto först därefter som för Korttransaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kortet och Tjänsten har upphört.

 1. Klagomål

17.1 För det fall Användaren önskar framföra eventuella klagomål avseende Tjänsten (inklusive Användarens Kort) ska Användaren kontakta PFC Technologys klagomålsansvarig via e-post till hello@getpfc.se och ange ”Klagomål” i ämnesraden. Användaren kan begära en kopia av processen när som helst genom att kontakta PFC Technologys Kundtjänst.

17.2 Om Användaren anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från PFC Technologys sida kan Användaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Anmälan till ARN ska göras skriftligen. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

 1. Tvister och lagval

18.1 På dessa Villkor och i avtalsrelationen mellan Användare och PFC Technology ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer PFC Technology Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av Villkoren mellan PFC Technology och en Användare ska prövas i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 1. Rättigheter

19.1 PFC Technologys eller Utgivarens dröjsmål med att utöva en rättighet eller göra gällande en påföljd enligt Villkoren ska inte inverka på PFC Technologys och Utgivarens möjligheter att sedermera utöva rättigheten eller göra gällande påföljden, med undantag för när PFC Technology eller Utgivaren försitter gällande tidsfrister.

19.2 Om någon bestämmelse eller del därav i dessa Villkor skulle befinnas ogiltig eller annars inte kunna göras gällande skall detta inte få till följd att Villkoren i dess helhet är ogiltiga. Övriga bestämmelser ska fortsätta att vara giltiga fullt ut.

19.3 Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan PFC Technologys och Utgivarens föregående skriftliga medgivande. Utgivaren och PFC Technology har dock rätt att överlåta sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part. Användaren ska skriftligen informeras om sådan överlåtelse innan den träder i kraft.

 1. Meddelanden och språk

20.1 För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna används svenska. Skriftliga meddelanden från PFC Technology eller Utgivaren till Användaren sänds huvudsakligen genom meddelande till Användarens konto i Appen och ska anses ha kommit Användaren tillhanda senast påföljande dag. Det är därför viktigt att Användaren säkerställer att Användaren har aktiverat notifikationsfunktionerna via Appen för meddelanden till Användarens e-postadress, mobiltelefon samt Användarens konto i Appen. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan komma att skickas till Användaren per e-post eller sms till den e-postadress eller det telefonnummer som Användaren angivit vid registrering. Varken PFC Technology eller Utgivaren kan göras ansvariga för notifikationer som inte kommit Användaren tillhanda på grund av att Användaren angivit felaktig eller inaktuell kontaktinformation.

20.2 För det fall PFC Technology misstänker obehörig användning av Tjänsten eller att säkerhetsrisker identifierats kommer Användaren att meddelas detta per telefon alternativt via krypterat meddelande till Användarens konto i Appen.

 1. Information enligt distansavtalslagen

21.1 Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter rätt att frånträda vissa avtal om finansiella tjänster med PFC Technology (ångerrätt) om avtalet ingåtts på distans eller på annan plats än i PFC Technologys affärslokaler. Ångerrätten för avtal utanför PFC Technologys affärslokaler gäller endast om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala enligt avtalet överstiger 400 kr. Med distansavtal avses avtal om uppkommer när PFC Technology och kunden inte träffas personligen, t.ex. när avtal ingås via Internet.

21.2 Den som vill utnyttja sin ångerrätt enligt lagen kan göra det genom att lämna eller sända ett meddelande till PFC Technology inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks med PFC Technology eller från den dag Användaren fått del av Villkoren och övrig information om detta skett vid senare tillfälle än vid avtalets ingående.

21.3 Ångerrätten gäller bara Villkoren och inte de Transaktioner som genomförts under ångerfristen.

21.4 Om Användaren utövar sin ångerrätt har PFC Technology rätt till ersättning för den avtalade Tjänsten för den tid Användaren utnyttjat Tjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjades.

21.5 För PFC Technologys marknadsföring gäller reglerna i den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

* Personer i politiskt utsatt ställning

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“PTL”) finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning (“PEP”), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som “a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”. Vidare ska sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har utfärdat kompletterande föreskrifter på området (FFFS 2017:11).
Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
  2. parlamentsledamöter;
  3. ledamöter i styrelsen för politiska partier;
  4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
  5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
  6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten;
  7. personer som ingår i statsägda Affärsställens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan; och
  8. personer i ledningen för internationella organisationer.

Med familjemedlemmar avses:

 1. maka eller make;
  2. registrerad partner;
  3. sambo;
  4. barn;
  5. barns makar, registrerade partner eller sambor; och
  6. föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
  2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.
  Med nära förbindelser i punkten 1 avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.