Allmänna villkor

PFC – Allmänna villkor v4(pdf)

Allmänna Villkor P.F.C. 

Dessa standardvillkor tillämpas för de tjänster som 

 • P.F.C. tillhandahåller till Användaren i Appen, 
 • för de konton som P.F.C. tillhandahåller till Användaren, och 
 • för de betaltjänster som P.F.C. tillhandahåller till Användaren. 

Definitioner: 

Abonnemangstjänst: olika typer av prenumerationstjänster vari Användaren får ytterligare funktionalitet, se punkt 9

Allmänna Villkor: dessa villkor

Användaren: den fysiska person som använder Tjänsten 

App: den applikation som P.F.C. tillhandahåller i Appstore och Android med namnet P.F.C.

Duo-användare: de två användare som har ett gemensamt Duo-konto 

Duo-konto: det konto med två kontoinnehavare som skapas när två Användare gemensamt ansluter sig till abonnemangstjänsten Duo

Konto: P.F.C.-kontot alternativt Duo-kontot 

P.F.C. eller Bolaget: PFC Technology AB (publ.), 556851-3112, Box 55983, 102 16 Stockholm

P.F.C:-kort: debetkort som tillhandahålls av P.F.C. och ges ut av Svea Bank AB och som är kopplat till Användarens P.F.C.-konto och eventuellt även  Duo-konto

P.F.C-konto: det individuella konto som P.F.C. tillhandahåller som en del av Tjänsten, som är avsett för betalningstransaktioner

P.F.C.-saldo: P.F.C.-kontot 

Tjänsten/tjänster: de tjänster som P.F.C. tillhandahåller Användaren enligt dessa villkor

Utjämningsbetalningar: transaktioner som sker mellan medlemmarna i tjänsten Grupp genom beaktande av varje Användares utlägg i den gruppen vari tjänsten beräknar hur mycket denne ska betala eller få av de andra Användarna i gruppen 

1. Allmänt

1.1 P.F.C. har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster i egenskap av betalningsinstitut. P.F.C. står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas bland annat av det regelverk som är fastställt i lagen (2010:751) om betaltjänster (”LBT”) samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3).

1.2 Användaren har rätt att få tillgång till Allmänna Villkoren samt information om Tjänsten vid varje tidpunkt och kan få tillgång till Allmänna Villkoren samt information beträffande Tjänsten via Appen eller P.F.C.s webbplats www.getpfc.com.

2. Om P.F.C. 

P.F.C. är även ett varumärke som ägs av Bolaget. Genom Appen tillhandahåller PFC ett flertal tjänster riktade till privatpersoner. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. 

3. Syftet med tjänsten

Genom att acceptera dessa villkor åtar sig Användaren att använda Tjänsten för att göra den vardagliga hanteringen av pengar smidig och översiktlig (syftet med tjänsten). Användare har inte rätt att använda Tjänsten i något annat syfte. 

4. P.F.C.-kortet

P.F.C. tillhandahåller ett debetkort som är kopplat till Användarens P.F.C.-konto och eventuellt Duo-konto. För att få tillgång till P.F.C.-kortet måste Användaren ansöka om kortet och ingå avtal som avser kortet. Ansökan om P.F.C.-kortet ska godkännas av Utgivaren och av P.F.C. Bolaget kan inte garantera att Användaren kommer att beviljas ett P.F.C.-kort. 

För P.F.C.-kortet finns specifika villkor och dessa villkor reglerar inte kortanvändningen. 

5. P.F.C.s tjänster i Appen

5.1 P.F.C. tillhandahåller ett flertal funktioner som en del av Tjänsten och Appen. Dessa förändras över tid och P.F.C. förbehåller sig rätten att utan vidare notifiering till Användaren ändra tillgång till funktionerna. 

5.2 P.F.C. tillhandahåller bland annat följande funktioner i Appen:

 • transaktionsöversikt,
 • funktionen Grupp,  
 • funktionen överföring ,
 • abonnemangstjänster,
 • funktionen sparmål, och 
 • eventuella ytterligare tilläggstjänster. 

6. Förutsättningar för Tjänsten

6.1 Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att en fysisk person ska kunna registrera sig och få full tillgång till Tjänsten: 

 • Användaren är 18 år eller äldre och är behörig att ingå avtal, för minderåriga Användare kan vårdnadshavare ingå avtal och acceptera dessa villkor för barnets räkning, se mer under 6.2. 
 • Användaren är folkbokförd i Sverige, har svenskt personnummer samt har stadigvarande hemvist i Sverige
 • Användaren har inte skyddade personuppgifter

6.2 Barn under 18 år kan med godkännande av sina vårdnadshavare anslutas till tjänsten Junior, varpå de kan få tillgång till en begränsad del av Tjänsten och kan ansöka om Kort. Junior regleras i separata villkor.

6.3 Tjänsten får inte användas för transaktioner hänförliga till näringsverksamhet eller för juridisk persons tillgångar och transaktioner.

6.4 Användare förbinder dig att meddela P.F.C. om denne är eller har varit en person i politisk utsatt ställning* (“PEP”) och därmed har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall Användaren är närstående och/eller känd medarbetare till en PEP. Sådant meddelande ska skickas till P.F.C. genom e-post till hello@getpfc.com och innehålla uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende dig eller den PEP till vilken Användaren är närstående och/eller känd medarbetare. Användaren förbinder sig vidare att meddela P.F.C. om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt. 

6.5 Användaren kan inte avtala om begränsningar i Tjänsten enligt 4 Kap. 10 § p. 19 LBT.

7. Funktionen Grupp

7.1 Användaren kan dela information om korttransaktioner med andra Användare och på så sätt göra det möjligt för flera olika Användare att samla sina korttransaktioner i en grupp samt dela gemensamma utgifter sinsemellan direkt i Appen genom Utjämningsbetalningar Gruppmedlemmar och Korttransaktioner kan när som helst läggas till efter att en grupp har skapats tills dess att den gruppen raderas men medlemmar kan inte tas bort från eller lämna en grupp. En grupp kan när som helst raderas av en gruppmedlem vilket medför att den gruppen raderas för alla gruppmedlemmar samt att all transaktionshistorik i gruppen raderas. De utförda korttransaktionerna finns dock alltid kvar i de enskilda Användarnas egen transaktionshistorik och kan, vid behov, på nytt läggas till i en eller flera grupper.

7.2 I en grupp kan alla gruppmedlemmar se samtliga korttransaktioner som gruppmedlemmarna har lagt till i gruppen. En gruppmedlem kan hela tiden följa totala summan av de korttransaktioner som var och en av gruppmedlemmarna lagt till i den gruppen (”Gruppsaldot”). Den totala summan av samtliga korttransaktioner som gruppmedlemmar lagt till i gruppen samt hur Gruppsaldot fördelar sig på gruppmedlemmarna enligt punkt 7.3 nedan.

7.3 Varje enskild gruppmedlems andel av Gruppsaldot beräknas efter formeln nedan där en positiv balans innebär att gruppmedlemmen betalat mer än sin andel av Gruppsaldot och en negativ balans innebär att gruppmedlemmen betalat mindre än sin andel av Gruppsaldot:

-a/b+c+d-e = Gruppsaldo

där a = summan av samtliga transaktioner som av Användarna i den gruppen har lagts till i den gruppen, b = antal Användare i den gruppen, c = summan av de transaktioner i den gruppen som lagts till av gruppmedlemmen och debiterats dennes P.F.C.-konto, d = summan av de Utjämningsbetalningar som utförts av gruppmedlemmen och debiterats dennes P.F.C.-konto samt e = summan av de Utjämningsbetalningar som gruppmedlemmen mottagit och som krediterats dennes P.F.C.-konto.

7.4 Grupper ska enbart ses som ett hjälpmedel för att hålla reda på och beräkna fördelningen av delade utgifter samt för att enkelt överföra pengar mellan gruppmedlemmar. Enbart genom användningen av Grupper uppstår inga skuldförhållanden mellan gruppmedlemmarna eller mellan Användaren och P.F.C. P.F.C har inget ansvar för eller koppling till eventuella underliggande skuldförhållanden mellan gruppmedlemmar som beräkningarna baseras på. P.F.C. kommer heller inte att erbjuda assistans (utöver transaktionshistoriken i Appen) eller sammanställningar om Användare önskar specifikationer för att själva räkna ut inbördes ekonomiska förhållanden mellan parterna. 

8. Funktionen Sparmål

8.1 Sparmål ger Användaren möjlighet att öronmärka medel för en framtida transaktion. Under tiden medlen är öronmärkta kan de inte kan nyttjas för köp med P.F.C.-kortet eller för andra transaktioner. Användaren kan själv välja mellan olika alternativ för när och hur mycket pengar som ska öronmärkas till ett specifikt sparmål. Syftet med funktionen Sparmål är att medel som öronmärks för ett visst sparmål av Användaren ska användas till en framtida betalningstransaktion vid en av Användaren för Sparmålet specificerad tidpunkt. Användaren kan när som helst ta bort öronmärkningen vilket gör medlen tillgängliga för transaktioner. 

8.2 Det är inte tillåtet att utan syfte och på obestämd tid spara medel genom att öronmärka dem i ett sparmål eller genom att placera medel på P.F.C.-kontot eller Duo-kontot på obestämd tid. P.F.C förbehåller sig rätten att ensidigt avsluta öronmärkningen av medel för Användare som, enligt P.F.C.s bedömning, inte använder Sparmål för angivet syfte. 

9. Generellt om Abonnemangstjänster 

9.1 P.F.C. tillhandahåller ett flertal funktioner som regleras av dessa villkor. Vissa av funktionerna ingår i grundutbudet som P.F.C. tillhandahåller utan kostnad medan andra funktioner eller uppgraderade versioner av funktioner tillhandahålls Användare med ett visst abonnemang. När en Användare startar prenumerationen av en Abonnemangstjänst ansluter sig Användaren till en tjänst som tillhandahålls Användaren mot en kostnad. Genom att registerna sig för Abonnemangstjänsten godkänner Användaren att denne debiteras kostnaden för enligt rådande prislista och enligt närmare beskrivning på P.F.C.s hemsida och i Appen.  

9.2 Kostnaden för Abonnemangstjänster debiteras Användarens konto hos P.F.C. För närmare information om vilket konto som kommer belastas, se nedan under beskrivningen av de olika Abonnemangstjänsterna. 

9.3 Abonnemangsavgiften är inte hänförlig till utgivandet eller användningen av Kort utan debiteras av P.F.C. för den ytterligare funktionalitet P.F.C. tillhandahåller från tid till annan genom Appen. Om Användaren inte har tillräckligt med medel på det konto som används för betalning av Abonnemangstjänsten kan kontot bli övertrasserat vilket kan innebära att ytterligare avgifter kan tillkomma i enlighet med punkten 25.2.  

9.4 Vid anslutning till en Abonnemangstjänst väljer Användaren debiteringsintervall. Abonnemangsavgiften att debiteras regelbundet med start den dag Abonnemangstjänsten aktiverats till dess att Abonnemangstjänsten avslutas. En Användare kan när som helst säga upp en Abonnemangstjänst. För Junior kan endast den Kontoägande Användaren säga upp Abonnemangstjänsten. Om en Användare säger upp en Abonnemangstjänst kommer inga fler abonnemangsavgifter att debiteras och Abonnemangstjänsten upphör vid slutet av innevarande debiteringsperiod. Betalda abonnemangsavgifter återbetalas inte. Det innebär att om en Användare valt årsvis debitering och säger upp Abonnemangstjänsten innan året gått ut, återbetalar P.F.C. inte abonnemangskostnaden även om Abonnemangstjänsten avslutas. För Duo gäller en bindningstid motsvarande den debiteringsperiod som valts när Duo startades. 

10. Om abonnemangstjänsten Junior

10.1 Den Användare som först registrerar sig för Junior benämns ”Kontoägande Användare”. Till Junior kan ytterligare Användare ansluta sig utan kostnad. Endast Användare som är vårdnadshavare till ett barn kan ansluta sig till Junior för det barnet. För Junior gäller särskilda villkor. Kostnaden för Junior debiteras den Kontoägande Användarens P.F.C.-saldo. 

10.2 Kostnaden för Junior debiteras den Kontoägande Användarens P.F.C.-konto före inledandet av varje avtalad debiteringsperiod.

11. Om abonnemangstjänsten Premium

Premium är en Abonnemangstjänst där P.F.C. tillhandahåller ytterligare funktioner i Appen och andra förmåner. Vilka funktioner och andra förmåner som ingår i Premium beskrivs närmre på P.F.C.s hemsida och i Appen samt kan förändras från tid till annan. Kostnaden för Premium debiteras Användarens P.F.C.-konto.

12. Om abonnemangstjänsten Duo

12.1 Duo är en Abonnemangstjänst vari två Användare (Duo-Användare) har ett gemensamt konto (Duo-kontot). Duo-kontot öppnas när båda Duo-Användarna accepterat att Duo startar. Båda Duo-Användarna är kontoinnehavare till Duo-kontot och har därmed var och en för sig dispositionsrätt till kontot. En förutsättning för tjänsten är att båda användarna av Duo är registrerade Användare hos P.F.C. sedan tidigare. 

12.2 P.F.C. har inget ansvar för eller koppling till eventuella underliggande skuldförhållanden mellan Duo-Användare. P.F.C. kommer heller inte att erbjuda assistans (utöver transaktionshistoriken i Appen) eller sammanställningar om Duo-Användarna önskar specifikationer för att själva räkna ut inbördes ekonomiska förhållanden mellan parterna. 

12.3 Kostnaden för Duo debiteras Duo-kontot. Genom att acceptera en inbjudan till Duo accepterar även den inbjudna Användaren att betala kostnaden för Duo. Kostnaden för Duo debiteras Duo-kontot före inledandet av varje avtalad debiteringsperiod.

12.4 Båda Duo-Användarna är solidariskt betalningsansvariga mot P.F.C. för skulder som uppkommer på Duo-kontot. Båda Duo-Användarna kan säga upp Duo.  Abonnemangstjänsten inklusive det Duo-kontot avslutas när betald debiteringsperiod går ut. När Duo-kontot avslutas fördelar P.F.C. eventuella medel på Duo-kontot jämnt mellan Duo-Användarna till deras respektive individuella P.F.C.-konton. 

12.5 Om kundrelationen med en eller båda Duo-Användarna upphör av någon anledning eller om P.F.C. spärrar någon av Användarnas tillgång till kontot i enlighet med punkt 21 nedan kan båda Användarna förlora tillgången till Duo-kontot med omedelbar verkan. Eventuella medel på Duo-kontot finns kvar även om Användarna förlorar tillgången. P.F.C. avgör enligt egen bedömning till vilken av Användarna som medlen kommer betalas ut till. 

13. Tjänster av tredjepartsleverantörer

13.1 P.F.C. förmedlar i Appen tjänster och produkter för olika tredjepartsleverantörer som innebär att Användaren ges möjlighet att ingå avtal om dessa tjänster/produkter direkt med respektive tredjepartsleverantör. P.F.C. har inget ansvar för fullgörandet av dessa avtal mellan Användaren och tredjepartsleverantör eller för eventuella tvister som kan uppstå med anledning av avtalen.  

14. Om medel som förvaras hos P.F.C.

14.1 När P.F.C. tar emot medel från Användaren placeras dessa medel med redovisningsskyldighet hos svensk bank eller en bank etablerad inom Europeiska unionen med registrerad filial i Sverige och hålls separerade från P.F.C.s egna medel i enlighet med lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Användaren blir då ägare av en redovisningsfordran gentemot P.F.C. och medlen är därmed skyddade i enlighet med lagen (1995:1571) om insättningsgaranti som om medlen hölls på bankkontot i Användarens eget namn. Användarens redovisningsfordran kan inte överlåtas. 

14.2 Placering hos bank sker normalt i P.F.C.s namn för Användarens räkning (klientmedelskonto). Därvid placeras Användarens medel tillsammans med andra Användares medel. Användaren är därmed införstådd med att dennes medel kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos bank. Huruvida Användaren har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att P.F.C. eller banken skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt som huvudregel under förutsättning att medlen hålls avskilda från P.F.C.s egna medel.

15. Om konton hos PFC

15.1 När en Användare fösta gången godkänner dessa villkor och loggar in i Appen öppnar P.F.C. ett konto till Användaren (P.F.C.-konto). P.F.C. tillämpar vissa begränsningar på kontot. Användaren kan exempelvis inte göra betalningar till Plusgiro, Bankgiro eller göra överföringar till utländska bankkonton

15.2 Om det finns flera kontohavare till konto har de dispositionsrätt var och en för sig.  

P.F.C. får belasta ett konto med: 

 • de belopp som Användaren beordrat eller godkänt, 
 • kostnader som har avtalats mellan P.F.C. och Användaren,
 • kostnader för uppdrag som P.F.C. utfört åt Användaren,
 • kostnader för övertrassering samt eventuell ränta och
 • kostnader i enlighet med gällande prislista på P.F.C.s hemsida. 

Belastning sker enligt de rutiner som P.F.C. vid var tid tillämpar. 

16. Allmänt om transaktioner

För att transaktioner ska kunna genomföras korrekt och att Tjänsten ska fungera korrekt krävs att Användaren följer de instruktioner som P.F.C. lämnar i Appen eller på P.F.C.s hemsida. En överföring från ett konto hos P.F.C. till ett annat konto hos P.F.C. utförs normalt omedelbart medan andra typer av transaktioner kan ta ett par bankdagar. 

17. Insättningar till konto

P.F.C.-konto och Duo-konto fylls på genom de insättningsalternativ som från tid till annan erbjuds genom Appen. Insättning av medel till ett konto får endast ske av kontoinnehavare alternativt genom uppgörelse genom funktionen Grupp. Om P.F.C. upptäcker insättningar från någon annan än kontoinnehavare kommer dessa medel inte att sättas in på någon Användares konto även om det framgår vem den tilltänkta mottagaren är. 

18. Transaktioner mellan grupp-medlemmar

18.1 Utöver insättningar och överföringar kan Användare göra transaktioner till andra Användare genom tjänsten Grupp. Transaktioner görs genom att godkänna Utjämningsbetalningar i tjänsten Grupp. Utjämningsbetalningar är baserade på den enskilde gruppmedlemmens saldo i en Grupp som beräknats enligt punkt 7.3 ovan. När Användaren trycker på ”Gör upp” i en Delad Grupp och sedan ”Betala nu” visas en lista på en eller flera Utjämningsbetalningar med angivande av belopp och mottagare av varje Utjämningsbetalning som kommer att utföras om Användaren godkänner Utjämningsbetalningarna. Genom att trycka ”Ja” godkänner Användaren Utjämningsbetalningarna och att de angivna beloppen överförs från Användarens P.F.C.-konto till respektive gruppmedlems P.F.C.-konto. En Utjämningsbetalning genomförs omedelbart.

19. Transaktioner mellan konton hos P.F.C. 

Genom tjänsten Duo och Junior kan Användare överföra medel från sitt P.F.C.-konto till en annan individs P.F.C.-konto alternativt till ett Duo-konto som avsändaren är kontoinnehavare till. Dessa transaktioner genomförs omedelbart.

20. Transaktion till Paynova

För att betala till Paynova (tredjepartsleverantör) från sitt P.F.C.-konto väjer Användaren i listan över avier att betal vilken hen vill betala. Genom att klicka på ”betala nu” görs en överföring från Användarens P.F.C.-konto till Paynova. En betalning genomförs omedelbart och bokförs normalt hos Paynova en bankdag senare. 

21. Överföring till bankkonto

Användaren kan överföra medel till ett bankkonto som tillhör Användaren. Användaren anger själv beloppet och vilket bankkontonummer som medlen ska föras över till och genom att trycka ”Överför” godkänner Användaren överföringen och att det angivna beloppet överförs från Användarens konto till det angivna bankkontot. Användaren förbinder sig att endast utföra överföringar konton som denne är kontoinnehavare till. En överföring till bankkonto genomförs omgående från P.F.C. men det kan dröja upp till tre bankdagar innan överföringen når mottagarkontot. 

22. Obehöriga och felaktigt utförda transaktioner

22.1 Om det har genomförts en obehörig transaktion från något av Användarens konton ska P.F.C. återställa aktuellt konto som om transaktionen inte genomförts om inte annat följer nedan. Observera att obehöriga transaktioner som utförts med P.F.C-kortet regleras i kortvillkoren, inte i dessa villkor.

22.2 Återbetalningen ska ske omedelbart och senast i slutet av den bankdag som inträffar efter det att P.F.C. har fått kännedom om transaktionen. Om det finns anledning att misstänka at transaktionen är behörig har P.F.C. rätt att under skälig tid utreda saken innan P.F.C. återställer kontot. 

22.3 Om transaktionen är en överföring och P.F.C. kan visa att betalningsmottagarens bank har tagit emot transaktionen är betalningsmottagarens bank ansvarig för om transaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt.

22.4 Om P.F.C. har betalat tillbaka ett belopp till Användaren och P.F.C. därefter fastställer att transaktionen var behörig eller att Användaren av annan orsak inte hade rätt att återfå hela beloppet är Användaren återbetalningsskyldig gentemot P.F.C. P.F.C. har då rätt att dra motsvarande belopp från det konto som mottagit det återbetalda beloppet.

22.5 Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras till följd av att Användaren inte har skyddat en personlig behörighetsfunktion så som mobilt BankID, ska Användaren stå för beloppet, dock högst 400 kronor.

22.5 Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt dessa villkor har åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Användaren för beloppet, dock högst 12 000 kronor. Har Användaren handlat särskilt klandervärt ska Användaren istället stå för hela beloppet.

22.7 Användaren ska utan onödigt dröjsmål från det att han eller hon får kännedom om att en obehörig transaktion skett från P.F.C.-kontot eller Duo-kontot anmäla detta till P.F.C. (reklamation). Om Användaren inte reklamerat enligt föreskriven tid ovan, ansvarar Användaren för hela det belopp som belastat kontot. Detsamma gäller om Användaren inte gjort reklamation till P.F.C. senast 13 månader efter att beloppet belastade kontot. 

23. Begräsning av vissa transaktioner

P.F.C. tillämpar vissa beloppsgränser vissa transaktioner för viss tidsperiod. P.F.C. kan även komma att meddela individuella begräsningar till Användare. Överskridande av dessa gränser kan medföra att vissa transaktioner inte kan genomföras. Det åligger Användaren att följa gränserna som meddelats av P.F.C. oavsett om det är generella begräsningar eller individuellt meddelade begräsningar. 

24. P.F.C.s rätt att spärra tillgång till Tjänsten

P.F.C. förbehåller sig rätten att spärra Användarens tillgång till Tjänsten om 

 • P.F.C. bedömer att det finns en risk för en osäker användning av Tjänsten, 
 • P.F.C. har grund att misstänka att det föreligger rätt till omedelbar uppsägning enligt punkten 30.4 nedan eller 
 • P.F.C. misstänker att Tjänsten används eller har använts av obehörig. 

Om P.F.C. spärrar Tjänsten kommer P.F.C. att informera Användaren om detta så snart som möjligt. När det inte längre finns något skäl för P.F.C. att spärra Användarens tillgång till Tjänsten ska P.F.C. häva spärren.

25. Priser och avgifter

25.1 P.F.C. erbjuder en enkel och transparent prismodell för Tjänsten. Vid var tid gällande priser finns angivna på www.getpfc.com. P.F.C. har rätt att ändra priser. Om priset ändras till Användarens nackdel ska P.F.C. meddela Användaren minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller om P.F.C. inför kostnad för produkter och tjänster som tidigare tillhandahållits utan kostnad till Användaren. 

25.2 Om Användaren genomför en transaktion till ett belopp som är högre än Användarens tillgång på kontot och Användaren inte fyller på kontot med minst den sammanlagda summan av det utestående beloppet senast två dagar efter genomförandet av transaktionen kommer P.F.C. att debitera Användaren en administrativ avgift (övertrasseringsavgift) om 100 kr. P.F.C. har även rätt att ta ut ränta på dröjsmålsränta i enlighet med 6 § räntelagen (1975:635). Skulder som Användaren har till P.F.C. kan komma att överlämnas till inkasso varvid lagstadgad påminnelseavgift om 60 kr kan tillkomma. Även lagstadgad inkassokostnad samt ytterligare kostnader för att P.F.C. ska kunna tillvarata sin rätt, kan tillkomma.

26. Användarens ansvar

26.1 Användaren ansvarar för att det finns tillräckligt medel på P.F.C.-kontot eller i aktuellt fall Duo-kontot för transaktionsorder samt att uppgifter som lämnats i transaktionsordern är tillräckliga och korrekta. 

26.2 Användaren ansvarar för att känslig information relaterad till Tjänsten, såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemlig och otillgänglig för obehöriga (andra än Användaren). 

26.3 Användaren förbinder sig att:
– inte använda Tjänsten i strid med gällande lagstiftning,
– tillse att ingen annan än Användaren använder Tjänsten,
– inte anteckna säkerhetsinformation på ett sätt som möjliggör för en tredje part att obehörigt använda Tjänsten, och
– inte avslöja eller tillhandahålla säkerhetsinformation till tredje part.

26.4 Användaren ansvarar för att använda Tjänsten i enlighet med P.F.C.s instruktioner, anvisningar och dessa villkor. Användaren åtar sig att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan orsaka P.F.C. eller tredje man skada.

26.5 Med förbehåll för vad som anges avseende obehöriga transaktioner i punkten 22 åtar sig Användaren att hålla P.F.C. skadeslösa för alla krav som tredje part kan komma att rikta mot P.F.C. vilka grundar sig på Användarens uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlande, eller underlåtenhet att handla, som står i strid med dessa villkor såvida inte P.F.C.s vårdslöshet, avtalsbrott eller uppsåt förorsakat tredje mans skada.

26.6 Användaren åtar sig att kontrollera transaktionshistoriken för sitt P.F.C.-konto och eventuellt Duo-konto regelbundet i Appen samt genom granskning av mottagna kvitton. För det fall Användaren underlåter att underrätta P.F.C. om en obehörig Transaktion enligt 22.6 ansvarar Användaren för hela det belopp som belastat aktuellt konto.  

26.7 Användaren ska snarast efter upptäckt av förlust av säkerhetsinformation eller misstanke om att någon obehörig fått kännedom om lösenord eller motsvarande information, kontakta P.F.C. via Appen eller, om Användaren inte har tillgång till Appen, via e-post till hello@getpfc.com och ange ”Spärranmälan” i ämnesraden.

27. P.F.C.s ansvar

27.1 P.F.C. ansvarar inte för felaktiga transaktioner på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter eller inte följt de instruktioner som lämnats. 

27.2 P.F.C. är inte ansvarig för skada som kan förorsakas Användaren på grund av fel i elförsörjning eller tele- eller internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör P.F.C.

27.3 P.F.C. är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som P.F.C. inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för P.F.C. att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om P.F.C. självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för P.F.C. att verkställa transaktioner eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt denna punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av P.F.C. om P.F.C. förfarit med normal aktsamhet. P.F.C. ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av P.F.C.s grova vårdslöshet.

27.4 Appen stöds endast på enheter där operativsystemet inte har modifierats eller konfigurerats för att tillåta programinstallation från andra källor än de som godkänts av P.F.C. (inklusive men inte begränsat till Apples Appstore och Google Play). Användning av Appen på en sådan enhet sker på Användarens eget ansvar och P.F.C. kan vid sådan användning inte hållas ansvariga för ekonomisk förlust eller förlust av data eller information.

28. Behandling av personuppgifter

P.F.C. är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). I integritetspolicyn kan Användaren läsa om hur P.F.C. behandlar personuppgifter. 

29. Tillägg och ändringar av Allmänna Villkor

29.1 Med förbehåll för punkt 29.4 nedan, kan materiella ändringar av dessa villkor ske med omedelbar verkan endast om Användaren uttryckligen godkänt ändringarna. P.F.C. har alltid rätt att omedelbart göra mindre ändringar i dessa villkor så som exempelvis förtydliganden samt ändringar som inte påverkar Användaren negativt. 

29.2 Utöver vad som anges i övrigt i dessa villkor har P.F.C. rätt att ändra dessa villkor genom att meddela Användaren om ändringar minst två månader innan ändringen träder i kraft. Information om villkorsändringar kommer att lämnas via e-post till den e-postadress som Användare angivit vid registrering och uppdaterade villkor kommer att hållas tillgängliga i Appen och på P.F.C.s webbplats www.getpfc.com. 

29.3 Om Användaren inte godkänner de ändrade villkoren ska denne meddela P.F.C. det senast dagen före den dag då de nya villkoren ska träda i kraft. Om Användaren inte godkänner de nya ändrade villkoren har P.F.C. rätt att avsluta affärsrelationen den dag då de nya villkoren börjar gälla. Om Användaren inte har hört av sig till P.F.C. angående de nya villkoren, när de träder i kraft, anses Användaren ha godkänt villkoren. 

29.4 P.F.C. har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar av dessa villkor (inklusive prisändringar) som föranleds av svensk eller utländsk lag eller förordning eller annat bindande beslut av svensk eller utländsk lagstiftande församling, myndighet eller rättslig instans.

30. Avtalstid och uppsägning

30.1 Dessa villkor gäller tills vidare.

30.2 Användaren har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp avtalet avseende Tjänsten. Uppsägningen ska göras skriftligen till P.F.C. genom chat-funktionen i Appen. Återbetalning av debiterade Abonnemangstjänster kommer inte att göras. 

30.3 P.F.C. har rätt att skriftligen (per e-post) säga upp avtalet avseende Tjänsten med iakttagande av en uppsägningstid om två månader. P.F.C. behöver inte motivera uppsägningen. 

30.4 P.F.C. har rätt att säga upp kundrelationen med omedelbar verkan om Användaren har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. P.F.C. har även rätt att omedelbart säga upp Allmänna Villkoren och affärsrelationen om:

a) det framkommer att Användaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med avtalsrelationens inledande inklusive felaktiga uppgifter till Utgivaren, och korrekta uppgifter skulle ha lett till att han eller hon inte hade fått träffa avtal om nyttjande Tjänsten eller Kortet, 

b) Användaren inte fullgjort sina förpliktelser mot P.F.C., 

c) P.F.C. bedömer att Bolaget inte har tillräcklig kundkännedom om Användaren enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

d) P.F.C. misstänker att Tjänsten, Appen eller Kort används av någon annan än Användaren, 

e) Användaren har använt Tjänsten och/eller Kortet för olagliga ändamål, eller 

f) Användaren inte utfört några transaktioner under de senaste 24 månaderna

g) P.F.C. misstänker att Användaren använder tjänsterna i strid med gällande lagstiftning, förordning eller myndighets bindande föreskrifter

h) Användaren avlider, försätts i konkurs eller får förvaltare förordningen enligt 11 kap 7 § föräldrabalken (1949:381)

i) Användare inte lämnar information eller uppfyller de krav som P.F.C. ställer på Användaren enligt gällande lag eller bindande föreskrift. 

Om det finns reserverade men inte bokförda betalningstransaktioner får P.F.C. avvakta med avslut av kundrelationen tills reservationerna försvunnit.

30.5 När kundrelationen upphör på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att utföra nya transaktioner eller på annat sätt nyttja Tjänsten. Användaren är betalningsskyldig för transaktion som genomförs innan rätten att använda Tjänsten har upphört men som bokförs på konto först därefter och för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Tjänsten har upphört.

30.6 Om tillgodohavandet på P.F.C-kontot understiger 0,5 % av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och Användaren inte gjort uttag eller insättning på P.F.C.-kontot under de senaste 24 månaderna, är P.F.C. inte skyldig att betala ut det tillgodohavandet som fanns på kontot vid avslutandet om inte Användaren begär det. 

31. Klagomål

31.1 För det fall Användaren önskar framföra eventuella klagomål avseende Tjänsten ska Användaren kontakta P.F.C.s klagomålsansvarig via e-post till hello@getpfc.se och ange ”Klagomål” i ämnesraden. Användaren kan begära en kopia av processen när som helst genom att kontakta P.F.C.s kundtjänst.

31.2 Om Användaren anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från P.F.C.s sida kan Användaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Anmälan till ARN ska göras skriftligen. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

32. Tvister och lagval

På dessa Allmänna Villkor och i avtalsrelationen mellan Användare och P.F.C. ska svensk rätt tillämpas. Skulle oenighet kvarstå efter en prövning i ARN eller om krav riktas från P.F.C. ska frågan prövas av svensk allmän domstol men Stockholms tingsrätt som första instans. 

33. Rättigheter

33.1 P.F.C.s dröjsmål med att utöva en rättighet eller göra gällande en påföljd enligt Allmänna Villkoren ska inte inverka på P.F.C.s möjlighet utöva rättigheten eller göra gällande påföljden, med undantag för när P.F.C. försitter tidsfrister.

33.2 Om någon bestämmelse eller del därav i dessa Allmänna Villkor skulle befinnas ogiltig eller annars inte kunna göras gällande ska detta inte få till följd att de Allmänna Villkoren i sin helhet är ogiltiga. 

33.3 Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter dessa villkor utan P.F.C.s föregående skriftliga medgivande. P.F.C. har dock rätt att överlåta sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part. Användaren ska skriftligen informeras om sådan överlåtelse innan den träder i kraft.

34. Meddelanden och språk

34.1 För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna används svenska. Skriftliga meddelanden från P.F.C. till Användaren sänds huvudsakligen genom meddelande till i Appen och ska anses ha kommit Användaren tillhanda senast påföljande dag. Användaren ska därför säkerställa att Användaren har aktiverat notifikationsfunktionerna via Appen för meddelanden till Användarens e-postadress, mobiltelefon samt användarkonto i Appen. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan komma att skickas till Användaren per e-post eller sms till den e-postadress eller det telefonnummer som är registrerade av Användaren i Appen. P.F.C. är inte ansvarig för notifikationer som inte kommit Användaren tillhanda på grund av att Användaren angivit felaktig eller inaktuell kontaktinformation. Användaren ansvar för att kontaktinformation så som telefonnummer och e-post-adress är korrekt.

34.2 Om P.F.C. misstänker obehörig användning av Tjänsten eller Kort kan Användaren även komma att meddelas detta per telefon alternativt via krypterat meddelande i Appen.

35. Information enligt distansavtalslagen

35.1 Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter rätt att frånträda vissa avtal om finansiella tjänster med P.F.C. (ångerrätt) om avtalet ingåtts på distans eller på annan plats än i P.F.C.s affärslokaler. Ångerrätten för avtal utanför P.F.C.s affärslokaler gäller endast om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala enligt avtalet överstiger 400 kr. Med distansavtal avses avtal om uppkommer när P.F.C. och kunden inte träffas personligen, till exempel när avtal ingås via Internet.

35.2 Den som vill utnyttja sin ångerrätt enligt lagen kan göra det genom att lämna eller sända ett meddelande till P.F.C. inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks med P.F.C. eller från den dag Användaren fått del av dessa Allmänna Villkor och övrig information om detta skett vid senare tillfälle än vid avtalets ingående. Ångerrätten gäller bara Allmänna Villkoren och inte de transaktioner som genomförts under ångerfristen.

35.3 Om Användaren utövar sin ångerrätt har P.F.C. rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid Användaren utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjades.

* Personer i politiskt utsatt ställning

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“PTL”) finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning (“PEP”), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som “a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”. Vidare ska sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har utfärdat kompletterande föreskrifter på området (FFFS 2017:11).

Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

 1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
  2. parlamentsledamöter;
  3. ledamöter i styrelsen för politiska partier;
  4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
  5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
  6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten;
  7. personer som ingår i statsägda Affärsställens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan; och
  8. personer i ledningen för internationella organisationer.

Med familjemedlemmar avses:

 1. maka eller make;
  2. registrerad partner;
  3. sambo;
  4. barn;
  5. barns makar, registrerade partner eller sambor; och
  6. föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

Med nära förbindelser i punkten 1 avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.