Allmänna villkor

PFC – Allmänna villkor v3(pdf)

Allmänna Villkor P.F.C. 

Parter: 

PFC Technology AB, 556851-3112, Box 55983, 102 16 Stockholm (“PFC”) 

och

Användaren

Definitioner: 

Allmänna Villkor: dessa villkor

Användaren: den fysiska person som använder Tjänsten 

App: den applikation som PFC tillhandahåller i Appstore och Android med namnet P.F.C.

Grupp: den tjänst vari Användare kan skapa en grupp, bjuda in andra användare och lägga till Korttransaktioner som de utfört med PFC-kortet

Kort: debetkort som tillhandahålls av PFC och ges ut av Svea Bank AB

Korttransaktioner: transaktioner som gjorts med Kort

Tjänsten/tjänster: tillhandahållande av information i Appen, övriga funktioner i Appen så som exempelvis överföringar av medel från eller till Användare som initierats genom funktioner i Appen 

Utjämningsbetalningar: transaktioner som sker mellan medlemmarna i tjänsten Grupp genom beaktande av varje Användares utlägg i den Gruppen vari tjänsten beräknar hur mycket denne ska betala eller få av de andra Användarna i Gruppen 

 • Allmänt

1.1 PFC har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster i egenskap av betalningsinstitut. PFC står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas bland annat av det regelverk som är fastställt i lagen (2010:751) om betaltjänster (”LBT”) samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3).

1.2 Användaren har rätt att få tillgång till Allmänna Villkoren samt information om Tjänsten vid varje tidpunkt och kan få tillgång till Allmänna Villkoren samt information beträffande Tjänsten via Appen eller PFCs webbplats www.getpfc.com.

De Allmänna Villkoren gäller för användning av Appen och Tjänsten. 

 • Om PFC 

P.F.C. är ett varumärke som ägs av PFC Technology. Genom Appen tillhandahåller PFC ett flertal tjänster riktade till privatpersoner. Syftet med Tjänsten är att tillhandahålla tillgång till enkla verktyg som kan göra den vardagliga hanteringen av pengar både smidigare och mer översiktlig. 

 • PFC-kortet

Som en del av Tjänsten tillhandahåller PFC ett debetkort som är kopplat till Användarens saldo. För att till fullo kunna nyttja de tjänster som PFC tillhandahåller bör Användaren även registrera sig för ett Kort. För korttjänsten finns specifika villkor och kortanvändningen regleras därför inte de Allmänna Villkoren. 

 • PFCs tjänster i Appen

PFC tillhandahåller ett flertal Tjänster genom Appen. Nedan redovisas villkoren för vissa av tjänsterna. Användaren fyller på saldo i enlighet med punkten 12 nedan och samtliga transaktioner som utförs av Användaren belastar dennes saldo. 

PFC tillhandahåller följande Tjänster i Appen:

 • transaktionsöversikt, varigenom Användaren kan se sin transaktionshistorik och detaljer kring transaktionerna;
 • budgetering, varigenom Användaren själv kan bestämma en budget och sedan följa hur Korttransaktioner under en viss period förhåller sig till den satta budgeten;
 • kategorisering av transaktioner, varigenom Användaren kan kategorisera transaktioner som gjorts med Kortet i grupper (”Grupp” eller ”Grupper”) och se summan för samtliga Korttransaktioner i en viss Grupp;
 • delade grupper (”Grupp”), varigenom Användaren kan dela information om Korttransaktioner med andra användare och på så sätt göra det möjligt för flera olika användare att samla sina Korttransaktioner i en grupp samt dela gemensamma utgifter sinsemellan direkt i Appen genom Utjämningsbetalningar
 • överföringar (”Överföringar”), varigenom Användaren kan återföra medel till sitt bankkonto; 
 • sparmål (”Sparmål”), varigenom Användaren kan öronmärka medel för en framtida transaktion och som då under tiden för öronmärkningen inte kan utnyttjas för köp med Användarens Kort; och 
 • tilläggstjänster.
 • Förutsättningar för Tjänsten

5.1 Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna registrera sig och få full tillgång till Tjänsten: 

 • Användaren är 18 år eller äldre
 • Användaren är folkbokförd i Sverige och har svenskt personnummer
 • Användaren har inte skyddade personuppgifter

5.2 Barn under 18 år kan med godkännande av sina vårdnadshavare anslutas till tjänsten Junior, varpå de kan få tillgång till en begränsad del av Tjänsten och kan ansöka om Kort. Junior regleras i separata villkor.

5.3 Tjänsten får inte användas för transaktioner hänförliga till näringsverksamhet eller för juridisk persons tillgångar och transaktioner.

5.4 Användare förbinder dig att meddela PFC om denne är eller har varit en person i politisk utsatt ställning* (“PEP”) och därmed har eller har haft en hög politisk eller statlig befattning, eller för det fall Användaren är närstående och/eller känd medarbetare till en PEP. Sådant meddelande ska skickas till PFC genom e-post till hello@getpfc.com och innehålla uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende dig eller den PEP till vilken Användaren är närstående och/eller känd medarbetare. Användaren förbinder sig vidare att meddela PFC om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt. 

5.5 Användaren kan inte avtala om begränsningar i Tjänsten enligt 4 Kap. 10 § p. 19 LBT.

 • Tjänsten Grupp

6.1 Gruppmedlemmar och Korttransaktioner kan när som helst läggas till efter att Grupp har skapats tills dess att den Gruppen raderas men medlemmar kan inte tas bort från eller lämna en Grupp. En Grupp kan när som helst raderas av en gruppmedlem vilket medför att den Gruppen raderas för alla gruppmedlemmar samt att all transaktionshistorik i Gruppen raderas. De utförda Korttransaktionerna finns dock alltid kvar i de enskilda Användarnas egen transaktionshistorik och kan, vid behov, på nytt läggas till i en eller flera Grupper.

6.2 I en Grupp kan alla gruppmedlemmar se samtliga Korttransaktioner som gruppmedlemmarna har lagt till i Gruppen. En gruppmedlem kan hela tiden följa totala summan av de Korttransaktioner som var och en av gruppmedlemmarna lagt till i den Gruppen (”Gruppsaldot”). Den totala summan av samtliga Korttransaktioner som gruppmedlemmar lagt till i Gruppen samt hur Gruppsaldot fördelar sig på gruppmedlemmarna enligt punkt 6.3 nedan.

6.3 Varje enskild gruppmedlems andel av Gruppsaldot beräknas efter formeln nedan där en positiv balans innebär att gruppmedlemmen betalat mer än sin andel av Gruppsaldot och en negativ balans innebär att gruppmedlemmen betalat mindre än sin andel av Gruppsaldot:

-a/b+c+d-e = Gruppsaldo

där a = summan av samtliga transaktioner som av Användarna i den Gruppen har lagts till i den Gruppen, b = antal Användare i den Gruppen, c = summan av de transaktioner i den Gruppen som lagts till av gruppmedlemmen och debiterats dennes saldo, d = summan av de Utjämningsbetalningar som utförts av gruppmedlemmen och debiterats dennes saldo samt e = summan av de Utjämningsbetalningar som gruppmedlemmen mottagit och som krediterats dennes saldo.

6.4 Grupper ska enbart ses som ett hjälpmedel för att hålla reda på och beräkna fördelningen av delade utgifter samt för att enkelt överföra pengar mellan gruppmedlemmar. Enbart genom användningen av Grupper uppstår inga skuldförhållanden mellan gruppmedlemmarna eller mellan Användaren och PFC. PFC har inget ansvar för eller koppling till eventuella underliggande skuldförhållanden mellan gruppmedlemmar som beräkningarna baseras på.

 • Tjänsten Sparmål

7.1 Sparmål ger Användaren möjlighet att öronmärka medel som är tillgängliga för köp med Användarens Kort för en framtida transaktion som då under tiden för öronmärkningen inte kan utnyttjas för köp med Användarens Kort. Användaren kan själv välja mellan olika alternativ för när och hur mycket pengar som ska öronmärkas till ett specifikt Sparmål. Syftet med funktionen Sparmål är att medel som öronmärks för ett visst Sparmål av Användaren ska användas till en framtida betalningstransaktion vid en av Användaren för Sparmålet specificerad tidpunkt. 

7.2 Det är inte tillåtet att utan syfte och på obestämd tid spara medel genom att öronmärka dem i ett Sparmål. PFC förbehåller sig rätten att ensidigt avsluta öronmärkningen av medel för Användare som enligt PFC bedömning missbrukar funktionen.

 • Tjänsten överföring

Användaren kan återföra medel till ett bankkonto som tillhör Användaren. Användaren anger själv beloppet och vilket bankkontonummer som medlen ska föras över till och genom att trycka ”Godkänn” godkänner Användaren överföringen och att det angivna beloppet överförs från Användarens saldo till det angivna bankkontot. Användaren förbinder sig till att inte utföra överföringar till andra än till sig själv.

 • Abonnemangstjänster 

9.1 PFC tillhandahåller ett flertal Tjänster som regleras av dessa Allmänna Villkor. Vissa av dessa Tjänster ingår i grundutbudet som PFC tillhandahåller utan kostnad medan andra Tjänster eller uppgraderade versioner av Tjänster endast tillhandahålls Användare med ett visst abonnemang (”Abonnemangstjänster”) Genom att registrera sig för en Abonnemangstjänst ansluter sig Användaren till en Tjänst som tillhandahålls av PFC mot en kostnad och Användaren kan därigenom utnyttja ytterligare funktionalitet genom Appen, såsom närmre beskrivs på vår hemsida för respektive Abonnemangstjänst. Den Användare som registrerar sig för en Abonnemangstjänst benämns i förhållande till den Abonnemangstjänsten för ”Kontoägande Användare”. Till vissa Abonnemangstjänster kan ytterligare Användare ansluta sig till mot eller utan en avgift men varje Abonnemangstjänst kan enbart ha en Kontoägande Användare.

9.2 Genom att registrera sig för en Abonnemangstjänst godkänner den Kontoägande Användaren att denne debiteras en abonnemangsavgift i enlighet med rådande prislista. Abonnemangsavgiften är inte hänförlig till utgivandet eller användningen av Kort utan debiteras av PFC för den ytterligare funktionalitet vi tillhandahåller från tid till annan genom Appen. Abonnemangsavgiften kommer att debiteras den Kontoägande Användarens saldo före inledandet av varje avtalad debiteringsperioden i enlighet med nedan. Om den Kontoägande Användaren inte har tillräckligt med medel på sitt saldo för att täcka abonnemangsavgiften kan saldot bli negativt varvid ytterligare avgifter kan tillkomma i enlighet med punkten 17.2.  

9.3 Om den Kontoägande Användaren har registrerat sig för ett Abonnemangstjänst med månatlig debiteringsperiod kommer abonnemangsavgiften att debiteras den Kontoägande Användarens saldo månadsvis med start den dag Abonnemangstjänsten aktiverats till dess att Abonnemangstjänsten sagts upp. Motsvarande gäller vid andra debiteringsperioder såsom till exempel årsvis debitering. Den Kontoägande Användaren kan när som helst säga upp en Abonnemangstjänst. Om den Kontoägande Användaren säger upp en Abonnemangstjänst kommer inga fler abonnemangsavgifter att debiteras och Abonnemangstjänsten upphör vid slutet av innevarande debiteringsperiod. En betald abonnemangsavgift återbetalas inte.

9.4 Premium är en tjänst där PFC tillhandahåller ytterligare funktioner och andra förmåner i form av en Abonnemangstjänst. Vilka funktioner och andra förmåner som ingår i Premium beskrivs närmre på vår hemsida och kan förändras från tid till annan. En av förmånerna med Premium är att Användaren, en gång per tolvmånadersperiod, kostnadsfritt kan beställa ett ersättningskort. Rätten till ett kostnadsfritt ersättningskort gäller dock enbart om Användaren har varit eller förblir Premium-kund i minst tre på varandra följande månader. Om Användaren avslutar Abonnemangstjänsten Premium utan att ha varit Premium-kund i minst tre på varandra följande månader kommer Användaren att debiteras för ersättningskortet enligt gällande prislista.

 • Tjänster av tredjepartsleverantörer

PFC kan komma att genom Appen förmedla tjänster och produkter för olika tredjepartsleverantörer i vilket fall Användaren ges möjlighet att ingå avtal om dessa tjänster/produkter direkt med respektive tredjepartsleverantör. Då avtal i sådana fall ingås direkt mellan Användaren och tredjepartsleverantören har PFC inget ansvar för fullgörandet av dessa avtal eller för eventuella tvister som kan uppstå med anledning av avtalet.  

 • Förfogandet över medel

När PFC tar emot medel från Användaren placeras dessa medel med redovisningsskyldighet hos svensk bank eller en bank etablerad inom Europeiska Unionen med registrerad filial i Sverige och hålls separerade från PFCs egna medel i enlighet med lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Användaren blir då ägare av en redovisningsfordran gentemot PFC beträffande och medlen är därmed skyddade i enlighet med lagen (1995:1571) om insättningsgaranti som om medlen hölls på bankkontot i Användarens eget namn. Användarens redovisningsfordran kan inte överlåtas.

 • Insättningar – påfyllning av saldo

Saldo fylls på genom Användarens insättning av medel till PFC genom användning av något av de insättningsalternativ som från tid till annan erbjuds genom Appen. Insättning av medel får endast ske av Användaren själv, inga insättningar från tredje part är tillåtna. Upptäcks insättningar från tredje part kommer dessa medel inte att krediteras någon Användare även om det framgår vem den tilltänkta mottagaren är. Användaren ansvarar för att betalningsuppgifter så som kontonummer och summa är korrekt ifyllda. PFC ansvarar inte för eventuella felaktiga transaktioner på grund av att Användaren har fyllt i felaktiga uppgifter.

 • Transaktioner

13.1 Användaren kan genomföra transaktioner genom att godkänna Utjämningsbetalningar i tjänsten Grupp. Utjämningsbetalningar är baserade på den enskilde gruppmedlemmens saldo i en Grupp som beräknats enligt punkt 6.3 ovan. När Användaren trycker på ”Gör up” i en Delad Grupp och sedan ”Betala nu” visas en lista på en eller flera Utjämningsbetalningar med angivande av belopp och mottagare av varje Utjämningsbetalning som kommer att utföras om Användaren godkänner Utjämningsbetalningarna. Genom att trycka ”JA” godkänner Användaren Utjämningsbetalningarna och att de angivna beloppen överförs från Användarens saldo till respektive gruppmedlems saldo.

13.2 För att Tjänsten ska kunna fungera och tillhandahållas korrekt krävs att Användaren följer de instruktioner som ges i Appen eller på PFCs webbplats vid registrering, vid påfyllning av saldo samt vid respektive transaktionstillfälle.

13.3 En Utjämningsbetalning genomförs och bokförs normalt omedelbart. Överföringar till Användarens bankkonto genomförs normalt inom en arbetsdag.

 • Obehöriga transaktioner och felaktigt utförda transaktioner

14.1 Om det har genomförts en obehörig transaktion genom Tjänsten ska PFC, efter underrättelse från Användaren, återbetala beloppet om inte annat följer nedan.

14.2 Om PFC har betalat tillbaka ett belopp till Användaren och PFC därefter fastställer att transaktionen var behörig eller att Användaren av annan orsak inte hade rätt att återfå hela beloppet är Användaren återbetalningsskyldig. PFC har då rätt att dra motsvarande belopp från Användarens saldo.

14.3 Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras genom Tjänsten till följd av att Användaren inte har skyddat en personlig behörighetsfunktion ska Användaren stå för beloppet, dock högst 400 kronor.

14.4 Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras genom Tjänsten till följd av att en skyldighet enligt Allmänna Villkoren har åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Användaren för beloppet, dock högst 12 000 kronor. Har Användaren handlat särskilt klandervärt ska Användaren istället stå för hela förlusten.

14.5 Användaren ska utan onödigt dröjsmål från det att han eller hon får kännedom om att en obehörig transaktion skett anmäla detta till PFC (reklamation). Underlåts detta ansvarar Användaren för hela det belopp som belastat Användarens saldo. Detsamma gäller om Användaren inte gjort anmälan till PFC senast 13 månader efter att beloppet belastade saldot.

 • Begräsning av vissa transaktioner

PFC tillämpar vissa beloppsgränser för uttag per transaktion och för viss tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att vissa transaktioner inte kan genomföras. Det åligger Användaren att följa gränserna som meddelats av PFC.

 • PFCs rätt att spärra tillgång till Tjänsten

PFC förbehåller sig rätten att spärra Användarens tillgång till Tjänsten om PFC bedömer att det finns en risk för en osäker användning av Tjänsten, om PFC har grund att misstänka att det föreligger rätt till omedelbar uppsägning enligt punkten 23.4 nedan eller om PFC misstänker att Tjänsten används eller har använts av obehörig. För det fall PFC spärrar Tjänsten kommer PFC att informera Användaren om detta så snart som möjligt. När det inte längre finns något skäl för PFC att spärra Användarens tillgång till Tjänsten ska PFC häva spärren.

 • Priser och avgifter

17.1 PFC erbjuder en enkel och transparent prismodell för Tjänsten. Vid var tid gällande priser finns angivna på www.getpfc.com.

17.2 Om Användaren genomför en transaktion till ett belopp som överstiger det tillgängliga utrymme som Användaren har tillgängligt vid tidpunkten för genomförandet och Användaren inte fyller på sitt saldo med minst den sammanlagda summan av det utestående beloppet senast två dagar efter genomförandet av transaktionen kommer PFC att debitera Användaren en administrativ avgift om 100 kr. Om Användaren inte återställer sitt saldo kan skulden överlämnas till inkasso varvid lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter kan tillkomma.

 • Användarens ansvar

18.1 Användaren ansvarar för att det finns tillräckligt medel på saldot för transaktionsorder samt att uppgifter som lämnats i transaktionsordern är tillräckliga och korrekta. 

18.2 Användaren ansvarar för att känslig information relaterad till Tjänsten, såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemlig och otillgänglig för obehöriga. 

18.3 Användaren förbinder sig att:
– inte använda Tjänsten i strid med gällande lagstiftning,
– tillse att ingen obehörig använder Tjänsten,
– inte anteckna säkerhetsinformation på ett sätt som möjliggör för en tredje part att obehörigt använda Tjänsten, och
– inte avslöja eller tillhandahålla säkerhetsinformation till tredje part.

18.4 Användaren ansvarar för att använda Tjänsten i enlighet med Allmänna Villkor och åtar sig att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan orsaka PFC eller tredje man skada.

18.5 Med förbehåll för vad som anges avseende obehöriga transaktioner i punkten 19 nedan åtar sig Användaren att hålla PFC skadeslösa för alla krav som tredje part kan komma att rikta mot PFC vilka grundar sig på Användarens uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlande, eller underlåtenhet att handla, som står i strid med dessa Allmänna Villkor såvida inte PFCs vårdslöshet, avtalsbrott eller uppsåt förorsakat tredje mans skada.

18.6 Användaren åtar sig att kontrollera transaktionshistoriken för sitt saldo regelbundet i Appen samt genom granskning av mottagna kvitton. För det fall Användaren underlåter att underrätta PFC om en obehörig Transaktion enligt punkt 14.5 ansvarar Användaren för hela det belopp som belastat saldot. 

18.7 Användaren ska snarast efter upptäckt av förlust av Kort eller misstanke om att någon obehörig fått kännedom om Kort-kod, lösenord eller motsvarande information eller att Kortet eller kortnummer utnyttjas obehörigt göra en spärranmälan via Appen. För det fall Användaren inte har tillgång till Appen måste Användaren omedelbart spärranmäla Kortet via telefon på 08-662 96 00 (telefonbolagets normala taxa för samtalet tillkommer) så att PFC kan spärra kortet. Misstänker Användaren att obehörig fått kännedom om Användarens personliga behörighetsfunktion för inloggning i Appen ska Användaren omedelbart meddela PFC via Appen eller, om Användaren inte har tillgång till Appen, via e-post till hello@getpfc.com och ange ”Spärranmälan” i ämnesraden.

 • PFCs ansvar

19.1 Givet att förutsättningarna i punkt 18.1 ovan är uppfyllda ansvarar PFC för att den transaktion som Användaren har initierat utförs korrekt. Om förutsättningarna i punkt 18.1 är uppfyllda och beloppet ändå inte överförts till betalningsmottagarens bank eller transaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och Användaren reklamerat enligt punkten 14.5 ska PFC, på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet och återställa Användarens saldo till det belopp saldot hade varit om den bristfälligt genomförda transaktionen inte genomförts.

19.2 Om PFC kan visa att betalningsmottagarens bank har tagit emot transaktionen är betalningsmottagarens bank ansvarig för om transaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt. 

19.3 PFC är inte ansvarigt för skada som kan förorsakas Användaren på grund av fel i elförsörjning eller tele- eller internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör PFC.

19.4 PFC är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som PFC inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för PFC att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om PFC självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för PFC att verkställa transaktioner eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt denna punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av PFC om PFC förfarit med normal aktsamhet. PFC ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av PFCs grova vårdslöshet.

19.5 Appen stöds endast på enheter där operativsystemet inte har modifierats eller konfigurerats för att tillåta programinstallation från andra källor än de som godkänts av PFC (inklusive men inte begränsat till Apples App Store och Google Play). Användning av Appen på en sådan enhet sker på Användarens eget ansvar och PFC kan vid sådan användning inte hållas ansvariga för ekonomisk förlust eller förlust av data eller information.

19.6 Om en kund bryter mot Allmänna Villkoren har PFC en skyldighet gentemot Finansinspektionen att pröva om affärsförbindelsen måste avslutas. PFC äger i sådana fall rätt att informera Användaren om överträdelsen och avsluta affärsförbindelsen och Användarens användarkonto hos PFC. När PFC tar emot medel med redovisningsskyldighet placeras dessa medel hos svensk bank eller en bank etablerad inom Europeiska Union med registrerad filial i Sverige. Sådan bank utses av PFC efter eget val. Placering hos bank sker normalt i PFCs namn för Användarens räkning. Därvid placeras Användarens medel tillsammans med andra Användares medel. Användaren är därmed införstådd med att dennes medel kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos bank. Huruvida Användaren har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att PFC eller banken skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt som huvudregel under förutsättning att medlen hålls avskilda från PFCs egna medel.

 • Behandling av personuppgifter

PFC är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) i integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

 • Tillägg och ändringar av Allmänna Villkor

21.1 Med förbehåll för punkt 21.4 nedan, kan ändringar i Allmänna Villkoren ske med omedelbar verkan endast om Användaren uttryckligen godkänt ändringarna.

21.2 Utöver vad som anges i övrigt i Allmänna Villkoren, har PFC rätt att göra tillägg till och/eller ändra Allmänna Villkoren genom att meddela Användaren om sådana tillägg och/eller förändringar minst två månader innan tillägget/ändringen träder i kraft. Information om villkorsändringar kommer att lämnas via e-post till den e-postadress som Användare angivit vid registrering och uppdaterade Allmänna Villkor kommer att hållas tillgängliga i Appen och/eller på PFCs webbplats www.getpfc.com

21.3 Användaren anses ha godkänt de ändrade villkoren om denne inte senast dagen före de ändrade villkoren föreslås träda i kraft underrättar PFC om att Användaren inte godkänner de ändrade villkoren. Om Användaren inte godkänner de ändrade villkoren har Användaren rätt att avsluta sitt användarkonto att upphöra den dag ändringarna träder i kraft.

21.4 PFC har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar av Allmänna Villkoren (inklusive prisändringar) som föranleds av svensk eller utländsk lag eller förordning eller annat bindande beslut av svensk eller utländsk lagstiftande församling, myndighet eller rättslig instans.

 • Avtalstid och uppsägning

22.1 Allmänna Villkoren gäller tillsvidare.

22.2 Användaren har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp avtalet avseende Tjänsten. Uppsägningen ska göras skriftligen till PFC genom chat-funktionen i Appen. Återbetalning av debiterade Abonnemangstjänster kommer inte att göras. 

22.3 PFC har rätt att skriftligen säga upp avtalet avseende Tjänsten med iakttagande av en uppsägningstid om två månader.

22.4 PFC kan säga upp Allmänna Villkoren med omedelbar verkan om Användaren har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. PFC har även rätt att omedelbart säga upp Allmänna Villkoren om:


 1. i) det framkommer att Användaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med avtalsrelationens inledande inklusive felaktiga uppgifter till Utgivaren, och korrekta uppgifter skulle ha lett till att han eller hon inte hade fått träffa avtal om nyttjande Tjänsten eller Kortet, eller

 2. ii) Användaren har använt Tjänsten och/eller Kortet för olagliga ändamål.

22.5 När Allmänna Villkoren upphör på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att utföra nya transaktioner eller på annat sätt nyttja Tjänsten. Användaren är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan rätten att använda Tjänsten har upphört men som bokförs i Användarens saldo först därefter som för Korttransaktioner som genomförs trots att rätten att använda Tjänsten har upphört.

 • Klagomål

23.1 För det fall Användaren önskar framföra eventuella klagomål avseende Tjänsten ska Användaren kontakta PFCs klagomålsansvarig via e-post till hello@getpfc.se och ange ”Klagomål” i ämnesraden. Användaren kan begära en kopia av processen när som helst genom att kontakta PFCs kundtjänst.

23.2 Om Användaren anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från PFCs sida kan Användaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Anmälan till ARN ska göras skriftligen. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

 • Tvister och lagval

På dessa Allmänna Villkor och i avtalsrelationen mellan Användare och PFC ska svensk rätt tillämpas. Skulle oenighet kvarstå efter en prövning i ARN eller om krav riktas från PFC ska frågan prövas av svensk allmän domstol men Stockholms tingsrätt som första instans. 

 • Rättigheter

25.1 PFCs dröjsmål med att utöva en rättighet eller göra gällande en påföljd enligt Allmänna Villkoren ska inte inverka på PFCs möjlighet utöva rättigheten eller göra gällande påföljden, med undantag för när PFC försitter tidsfrister.

25.2 Om någon bestämmelse eller del därav i dessa Allmänna Villkor skulle befinnas ogiltig eller annars inte kunna göras gällande ska detta inte få till följd att de Allmänna Villkoren i sin helhet är ogiltiga. 

25.3 Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Allmänna Villkoren utan PFCs föregående skriftliga medgivande. PFC har dock rätt att överlåta sina respektive rättigheter och skyldigheter enligt Allmänna Villkor till tredje part. Användaren ska skriftligen informeras om sådan överlåtelse innan den träder i kraft.

 • Meddelanden och språk

26.1 För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna används svenska. Skriftliga meddelanden från PFC till Användaren sänds huvudsakligen genom meddelande till Användarens användarkonto i Appen och ska anses ha kommit Användaren tillhanda senast påföljande dag. Användaren ska därför säkerställa att Användaren har aktiverat notifikationsfunktionerna via Appen för meddelanden till Användarens e-postadress, mobiltelefon samt användarkonto i Appen. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan komma att skickas till Användaren per e-post eller sms till den e-postadress eller det telefonnummer som är registrerade av Användaren i Appen. PFC är inte ansvarig för notifikationer som inte kommit Användaren tillhanda på grund av att Användaren angivit felaktig eller inaktuell kontaktinformation.

26.1 För det fall PFC misstänker obehörig användning av Tjänsten eller att säkerhetsrisker identifierats kommer Användaren att meddelas detta per telefon alternativt via krypterat meddelande till användarkontot i Appen.

 • Information enligt distansavtalslagen

27.1 Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter rätt att frånträda vissa avtal om finansiella tjänster med PFC (ångerrätt) om avtalet ingåtts på distans eller på annan plats än i PFCs affärslokaler. Ångerrätten för avtal utanför PFCs affärslokaler gäller endast om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala enligt avtalet överstiger 400 kr. Med distansavtal avses avtal om uppkommer när PFC och kunden inte träffas personligen, till exempel när avtal ingås via Internet.

27.2 Den som vill utnyttja sin ångerrätt enligt lagen kan göra det genom att lämna eller sända ett meddelande till PFC inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks med PFC eller från den dag Användaren fått del av dessa Allmänna Villkor och övrig information om detta skett vid senare tillfälle än vid avtalets ingående. Ångerrätten gäller bara Allmänna Villkoren och inte de transaktioner som genomförts under ångerfristen.

27.3 Om Användaren utövar sin ångerrätt har PFC rätt till ersättning för den avtalade Tjänsten för den tid Användaren utnyttjat Tjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjades.

27.4 För PFCs marknadsföring gäller reglerna i den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

* Personer i politiskt utsatt ställning

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“PTL”) finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning (“PEP”), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som “a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”. Vidare ska sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har utfärdat kompletterande föreskrifter på området (FFFS 2017:11).

Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

 • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
  2. parlamentsledamöter;
  3. ledamöter i styrelsen för politiska partier;
  4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
  5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
  6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten;
  7. personer som ingår i statsägda Affärsställens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan; och
  8. personer i ledningen för internationella organisationer.

Med familjemedlemmar avses:

 • maka eller make;
  2. registrerad partner;
  3. sambo;
  4. barn;
  5. barns makar, registrerade partner eller sambor; och
  6. föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

 • fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
 • fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

Med nära förbindelser i punkten 1 avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.