Allmänna villkor Junior

Allmänna villkor Junior f.r.om. 2021-01-01 (pdf)

Allmänna villkor Junior

Definitioner:

Allmänna Villkor: de villkor som gäller för Tjänsten

Barn: person under 18 år som en Kontoägande Användare är Vårdnadshavare för och som använder Junior

Barnkort: ett kort som givits ut till ett Barn

Junior: den tjänst som beskrivs i punkten 1 i dessa villkor

Vårdnadshavare: en användare som är förmyndare över ett Barn, innefattar både Kontoägande Användare och Ytterligare Användare

Ytterligare Användare: den Vårdnadshavare som är ansluten till Junior och som inte är Kontoägande Användare

Om inte annat anges ska definierade begrepp ha samma innebörd som de har i de Allmänna Villkoren. De Allmänna Villkoren gäller tillsammans med dessa villkor. Allmänna Villkoren har företräde framför dessa villkor. Reglering av transaktioner, parternas ansvar etc. regleras i Allmänna Villkoren. De Allmänna Villkoren omfattar även Barns användning av Tjänsten och Appen.

 1. Beskrivning av Junior

1.1 P.F.C. tillhandahåller ett flertal tjänster som regleras i Allmänna Villkoren. Genom att registrera sig för Junior ansluter sig Vårdnadshavaren till ytterligare tjänster mot en abonnemangskostnad (Abonnemangstjänst). Junior regleras av dessa villkor och de Allmänna Villkoren.  Genom att godkänna dessa villkor lämnar även Vårdnadshavaren sitt samtycke till att Barn ingår avtal med P.F.C. för användningen av Junior och den begränsade delen av Appen och Tjänsten som är tillgänglig för Barn.

1.2 Den Vårdnadshavare som först ansluter sig för Junior blir Kontoägande Användare. Som en del av Junior kan ett eller flera Barn anslutas. Barn kan genom Junior även få en begränsad tillgång till Tjänsten, exempelvis transaktionshistorik. Hanteringen av barn och Barnkort sker via Appen. Vårdnadshavaren får genom Junior ytterligare funktionalitet i Appen så som närmare beskrivs på P.F.C.s hemsida från tid till annan.

 1. Debitering av Junior

2.1 Genom att teckna ett abonnemang för Junior godkänner Vårdnadshavaren att denne debiteras en prenumerationsavgift i enlighet med rådande prislista. Kostnaden för Junior är inte hänförlig till utgivandet eller användningen av Kort eller Barnkort utan debiteras av P.F.C. för den ytterligare funktionalitet som P.F.C. tillhandahåller Kontoägande Användare, Ytterligare Användare samt Barnet från tid till annan genom Appen. Kostnaden för Junior kommer att debiteras Kontoägande Användares P.F.C.-saldo innan inledandet av varje avtalad debiteringsperioden i enlighet med vad som anges nedan.

2.2 Om Kontoägande Användare har registrerat sig för ett abonnemang med månatlig debitering kommer abonnemangsavgiften att debiteras den Kontoägande Användaren P.F.C.-saldo månadsvis med start den dag det första Barnkortet aktiverats och till dess abonnemanget sagts upp. Kontoägande Användaren kan när som helst säga upp abonnemanget. Om Kontoägande Användaren säger upp abonnemanget kommer inga fler abonnemangsavgifter att debiteras och tillgången till Junior upphör vid slutet av debiteringsperioden. Debiterad abonnemangsavgift återbetalas inte.

2.3 Om Kontoägande Användaren har registrerat sig för ett abonnemang med årlig debiteringsperiod kommer abonnemangsavgiften att debiteras Kontoägande Användarens P.F.C.-saldo årsvis med start den dag det första Barnkortet aktiverats till dess att abonnemanget sagts upp. Kontoägande Användaren kan när som helst säga upp abonnemanget. Om Kontoägande Användaren säger upp abonnemanget kommer inga fler abonnemangsavgifter att debiteras och tillgången till Junior upphör vid slutet av debiteringsperioden. Betald abonnemangsavgift återbetalas inte.  

2.4 När tillgången till Junior upphör för Kontoägande Användare upphör medför det att tillgången upphör även för Ytterligare Användare och Barn.

 1. Om Barnet som Användare

3.1 Vid godkännande av dessa villkor lämnar Vårdnadshavaren samtycke till att Barnet blir kund hos P.F.C. och omfattas av de Allmänna Villkor som gäller för användningen av Tjänsten och Appen. För Barnkort gäller separata Kortvillkor.

3.2 En förutsättning för att Barn ska kunna ingå avtal om tillgång till Tjänsten, Appen, Junior och Barnkort är att samtliga Vårdnadshavare samtycker till det. Genom godkännande av dessa villkor samtycker Vårdnadshavare till att Barnet ingår avtal med P.F.C. och Utgivaren.

3.3 Genom att godkänna dessa villkor försäkrar Vårdnadshavare att denne inhämtat fullmakt från eventuell annan Vårdnadshavare. Vårdnadshavare har skyldighet att vid begäran från P.F.C. lämna skriftlig fullmakt från eventuell annan Vårdnadshavare.

 1. Om Vårdnadshavarens förfogande över medel

4.1 En Vårdnadshavare får inte fritt förfoga över medel som tillhör Barnet och som finns på Barnets P.F.C.-saldo. Vårdnadshavaren förbinder sig att endast göra uttag av medel från ett Barns Saldo om denne har legal rätt att göra sådant uttag. Det åligger Vårdnadshavaren att inhämta eventuella tillstånd, godkännanden och samtycken som krävs för att flytta medel från Barnets P.F.C.-saldo. Vårdnadshavaren förbinder sig att hålla P.F.C. Technology skadelösa för det fall Vårdnadshavaren gör uttag av medel från ett Barns Saldo i strid med gällande rätt.

 1. Förutsättningar för Junior

5.1 Barn som läggs till Junior måste vara 5 år eller äldre men under 18 år, vara folkbokförda i Sverige samt ha svenskt personnummer. Vårdnadshavaren måste vara legal vårdnadshavare till Barn som läggs till i Junior. P.F.C. kommer att bekräfta relationen mellan Vårdnadshavare och Barn genom en sökning i statens person- och adressregister (SPAR).

5.2 Vårdnadshavare förbinder dig att meddela P.F.C. Technology för det fall ett Barn är eller har varit en person i politisk utsatt ställning* (“PEP”) eller för det fall Barnet är närstående och/eller känd medarbetare till en PEP. Sådant meddelande ska skickas till P.F.C. Technology genom e-post till hello@getP.F.C..com och innehålla uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende Barnet eller den PEP till vilken Barnet är närstående och/eller känd medarbetare. Vårdnadshavaren förbinder sig vidare att meddela P.F.C. Technology om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt.

5.3 Vårdnadshavare och/eller Barn kan inte avtala om begränsningar i Junior enligt 4 Kap. 10 § p. 19 LBT.

 1. Om Barnkort

6.1 Barnkortet skickas till Barnets folkbokföringsadress.

6.2 Vårdnadshavaren åtar sig att tillhandahålla korrekt information och meddela ändringar i Barnets information till P.F.C. snarast.

6.3 Samtliga Vårdnadshavare ansvarar solidariskt för Barnets användning av Tjänsten och Appen samt eventuella kostnader som kan uppstå i samband med Barnets användning av Barnkortet.

 1. Betalningstransaktioner mellan Vårdnadshavare och Barn

7.1 Vårdnadshavare godkänner att Barn anslutna till Junior läggs till som en betrodd mottagare och att Vårdnadshavaren således kan föra över medel till Barnet utan att godkänna betalningstransaktionen genom säker kundautentisering. På motsvarande sätt godkänner Vårdnadshavaren för Barnets räkning att Vårdnadshavaren är en betrodd mottagare för Barnets räkning och att Barnet således kan föra över medel till Vårdnadshavares P.F.C.-saldo utan att godkänna betalningstransaktionen genom säker kundautentisering.

7.2 När en Kontoägande Användare lägger till en annan Ytterligare Användare godkänner båda Vårdnadshavarna att de för Barnets räkning har rätt att göra transaktioner från Barnets P.F.C.-saldo till respektive Vårdnadshavares P.F.C.-saldo.

7.3 Den Kontoägande Användaren och Ytterligare Användare ansvarar solidariskt för att Barnet är införstådda med och följer samtliga villkor för Junior.

 1. P.F.C.s rätt att begränsa Junior

P.F.C. har rätt att från var tid till annan begränsa storleken på det belopp som vid var tid finns tillgängligt på Barnets P.F.C.-saldo och har även möjlighet att begränsa hur mycket medel som kan tillföras till Barnets P.F.C.-saldo varje månad. P.F.C. förbehåller sig även rätten att begränsa den totala storleken på transaktioner under vissa tidsperioder. En begränsning av Barnets P.F.C.-saldo innebär att ytterligare tillföring av medel inte kan göras av någon Vårdnadshavare.

 1. P.F.C.s möjlighet att spärra Vårdnadshavarens tillgång till Barnets medel

9.1 P.F.C. förbehåller sig rätten att spärra Vårdnadshavarnas tillgång till Junior om P.F.C. bedömer att det finns en risk för en osäker användning av Appen, Tjänsten eller Junior. Vid spärr av Tjänsten för Kontohavande Användare, Ytterligare Användare eller Barn, har P.F.C. alltid rätt att tillfälligt spärra eller avsluta Junior.

9.2 P.F.C. har även möjlighet att spärra tillgången till Junior om Vårdnadshavare inte inkommer med det underlag som P.F.C. begärt från Vårdnadshavaren. För det fall P.F.C. spärrar eller avslutar Tjänsten eller Appen, kommer P.F.C. att informera Vårdnadshavaren och Barnet genom Vårdnadshavaren om detta så snart som möjligt. När det inte längre finns något skäl för P.F.C. att spärra Vårdnadshavaren och/eller Barnets tillgång till Tjänsten och Appen ska P.F.C. häva spärren.

 1. Avtalstid

10.1 Dessa villkor gäller tills vidare.

10.2 Kontoägande Användare har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp avtalet avseende Junior, se punken 2 angående debiteringen vid uppsägning. Uppsägningen ska göras skriftligen till P.F.C. genom chat-funktionen i Appen.

10.3 P.F.C. har rätt att skriftligen säga upp Junior med dessa villkor med iakttagande av en uppsägningstid om två månader.

10.4 P.F.C. har rätt att säga upp Junior med dessa villkor med omedelbar verkan om avtalet avseende Tjänsten och Appen sägs upp i enlighet med vad som föreskrivs i de Allmänna Villkoren, punkten 22 eller om avtalet avseende Barnkortet upphör att gälla.

 1. Information enligt distansavtalslagen

11.1 Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter rätt att frånträda vissa avtal om finansiella tjänster med P.F.C. (ångerrätt) om avtalet ingåtts på distans eller på annan plats än i P.F.C.s affärslokaler. Ångerrätten för avtal utanför P.F.C.s affärslokaler gäller endast om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala enligt avtalet överstiger 400 kr. Med distansavtal avses avtal om uppkommer när P.F.C. och kunden inte träffas personligen, till exempel när avtal ingås via Internet.

11.2 Den som vill utnyttja sin ångerrätt enligt lagen kan göra det genom att lämna eller sända ett meddelande till P.F.C. inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks med P.F.C. eller från den dag Användaren fått del av dessa Allmänna Villkor och övrig information om detta skett vid senare tillfälle än vid avtalets ingående. Ångerrätten gäller bara dessa villkor och inte de transaktioner som genomförts under ångerfristen.

11.3 Om Användaren utövar sin ångerrätt har P.F.C. rätt till ersättning för den avtalade tjänsten dvs. Junior för den tid Användaren utnyttjat Junior och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjades.

11.4 För P.F.C.s marknadsföring gäller reglerna i den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

* Personer i politiskt utsatt ställning

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (“PTL”) finns vissa bestämmelser vid etablerande av affärsrelationer med personer i politiskt utsatt ställning (“PEP”), innefattandes bland annat krav på skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom. PTL definierar PEP som “a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”. Vidare ska sådana åtgärder som anges ovan även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Finansinspektionen har utfärdat kompletterande föreskrifter på området (FFFS 2017:11).

Med viktig offentlig funktion avses funktion som innehas av:

 • stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar;
 • parlamentsledamöter;
 • ledamöter i styrelsen för politiska partier;
 • domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas;
 • högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ;
 • ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten;
 • personer som ingår i statsägda Affärsställens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan; och
 • personer i ledningen för internationella organisationer.

Med familjemedlemmar avses:

 • maka eller make;
 • registrerad partner;
 • sambo;
 • barn;
 • barns makar, registrerade partner eller sambor; och
 • föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP; och
 2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

Med nära förbindelser i punkten 1 avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.