Villkor Junior

Juniorvillkor t.o.m. 2020-12-31 (pdf)

Definitioner

Allmänna Villkor                                    de villkor som gäller för Grundtjänsten

Användare                                               en Vårdnadshavare eller ett Barn

Barn                                                           person under 18 år som en Vårdnadshavare har legal vårdnad över och som har lagts till
                                                                    Juniortjänsten av Vårdnadshavaren                                       

Barnkort                                                   ett Kort som givits ut till ett Barn

Grundtjänsten                                        den Tjänst som tillhandahålls Vårdnadshavaren kostnadsfritt enligt de Allmänna Villkoren

Juniortjänsten                                        PFC Technologys tillhandahållande av Kort, utförande av Transaktioner samt övriga funktioner via
                                                                     Appen som sker som en del av Juniorabonnemanget

Juniorabonnemang                               det abonnemang genom vilket PFC Technology tillhandahåller Juniortjänsten till bl.a.
                                                                     Vårdnadshavaren           

Vårdnadshavare                                      en Användare som är 18 år eller äldre och som har anslutit sig till ett Juniorabonnemang och kan 
                                                                     lägga till Barn till Juniortjänsten

Om inte annat anges häri ska definierade begrepp ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren.

Dessa villkor (“Juniorvillkoren”) reglerar Användarens användning av Juniortjänsten genom Appen samt Användarens användning av det betalkort som tillhandahålls av PFC Technology AB (publ), 556851-3112, Box 55983, 102 16 Stockholm (“PFC Technology”) som en del av Juniortjänsten. Juniorvillkoren är ett tillägg till de Allmänna Villkoren som Vårdnadshavaren är part till. Vårdnadshavaren godkänner dessa Juniorvillkor å sina egna vägnar och för de Barn som Vårdnadshavaren lägger till Juniortjänsten.

Genom att registrera sig för Juniorabonnemanget och acceptera Juniorvillkoren ingår Användarna och PFC Technology ett avtal som berättigar Användarna att använda Juniortjänsten i enlighet med Juniorvillkoren. Vidare utgör Juniorvillkoren det fullständiga avtalet mellan Barn och Utgivaren avseende Barnets Kort. Referenser till “vi”, “oss” eller “vårt” avseende nyttjande av Juniortjänsten betyder PFC Technology. Referenser till ”vi”, ”oss” eller ”vårt” avseende nyttjande av Barnkortet betyder Utgivaren och PFC Technology i gemenskap.

P.F.C. är ett varumärke som ägs av PFC Technology, genom vilket PFC Technology tillhandahåller Kortet som kan användas vid betalning av varor och tjänster i fysiska butiker och e-handelsföretag i Sverige och utomlands som är anslutna till Mastercard. Kortet kan även användas för kontantuttag och tjänster i uttagsautomater i Sverige och utomlands som är knutna till Mastercard. Vidare kan PFC Technology som en del av Juniortjänsten via Appen komma att tillhandahålla ytterligare funktioner, t.ex.:

Kortet är utgivet av utgivaren Wirecard Card Solutions Limited (”Utgivaren”), ett företag etablerat i England och Wales, 07875693, med registrerat kontor på Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 6JQ, Storbritannien.

1.Allmänt

1.1 PFC Technology innehar tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster i egenskap av betalningsinstitut. PFC Technology står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas bland annat av det regelverk som är fastställt i lagen (2010:751) om betaltjänster (”LBT”) samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3).

1.2 Utgivaren är auktoriserad av Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet Financial Conduct Authority (“FCA”) som ett institut för elektroniska pengar enligt Electronic Money Regulations 2011 och är registrerat av FCA (med firmareferensnummer 900051) vilket återfinns på FCA:s webbplats. Wirecard är även medlem av Mastercards kortnätverk.

1.3 För det fall Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland lämnar Europeiska Unionen utan ett avtal som gör det fortsatt möjligt för Wirecard Card Solutions Limited att tillhandahålla Kortet till Användare bosatta i Sverige (en så kallad ”hård Brexit”), kommer ett bolag inom samma koncern som Wirecard Card Solutions Limited att ersätta Wirecard Card Solutions Limited som utgivare av Kortet.

1.4 PFC Technology kommer att meddela Användarna om och när ett byte av Utgivare kommer att ske. Genom att godkänna Villkoren godkänner Användarna att bytet av Utgivare sker i enlighet med punkt 1.3 ovan och att samtliga rättigheter och skyldigheter gentemot Wirecard Card Solutions Limited såsom Utgivare övergår till det bolag som ersätter Wirecard Card Solutions Limited såsom Utgivare. Samtliga hänvisningar till ”Utgivaren” i Villkoren ska då istället anses vara hänvisningar till ersättande utgivarbolag.

1.5 Användarna har rätt att få tillgång till Juniorvillkoren samt information om Juniortjänsten vid varje tidpunkt och kan få tillgång till Familjevillkoren samt information beträffande Juniortjänsten via Appen eller PFC Technologys webbplats www.getpfc.com.

2.Förfogande över Kortet

2.1 När PFC Technology tar emot medel för ett Barns räkning placeras dessa medel med redovisningsskyldighet hos svensk bank eller en bank etablerad inom Europeiska Unionen med registrerad filial i Sverige och hålls separerade från PFC Technologys egna medel i enlighet med lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Barnet blir då ägare av en redovisningsfordran gentemot PFC Technology beträffande tillgodohavande på Barnkortet och medlen är därmed skyddade i enlighet med lagen (1995:1571) om insättningsgaranti som om medlen hölls på bankkontot i Användarens eget namn.

3.Familjetjänsterna

3.1 PFC Technology tillhandahåller ett flertal Tjänster som regleras av de Allmänna Villkoren. Genom att registrera ett Juniorabonnemang ansluter sig Vårdnadshavaren till ytterligare tjänster som regleras av dessa Juniorvillkor och tillhandahålls av PFC Technology mot en prenumerationsavgift. Genom Juniorabonnemanget kan Vårdnadshavare lägga till och hantera Barn som en den av Juniortjänsten och utnyttja ytterligare funktionalitet genom Appen, såsom närmre beskrivs på vår hemsida. För varje Barn som ansluts till Juniortjänsten kommer Användarna att kunna beställa ett Barnkort som är föremål för avgifter i enlighet med punkt 4.1 nedan.

3.2 Genom att registrera ett Juniorabonnemang godkänner Vårdnadshavaren att denne debiteras en prenumerationsavgift i enlighet med rådande prislista. Prenumerationsavgiften är inte hänförlig till utgivandet eller användningen av Kort utan debiteras av PFC Technology för den ytterligare funktionalitet vi tillhandahåller från tid till annan genom Appen. Prenumerationsavgiften kommer att debiteras Vårdnadshavarens Kortsaldo före inledandet av varje avtalad debiteringsperioden i enlighet med nedan.

3.3 Om Vårdnadshavaren har registrerat sig för ett abonnemang med månatlig debiteringsperiod kommer abonnemangsavgiften att debiteras Vårdnadshavarens Kort månadsvis med start den dag det första Barnkortet aktiverats till dess att abonnemanget sagts upp. Vårdnadshavaren kan när som helst säga upp abonnemanget. Om Vårdnadshavaren säger upp abonnemanget kommer inga fler abonnemangsavgifter att debiteras och Juniortjänsten upphör vid slutet av debiteringsperioden. Betald abonnemangsavgift återbetalas inte.

3.4 Om Vårdnadshavaren har registrerat sig för ett abonnemang med årslig debiteringsperiod kommer abonnemangsavgiften att debiteras Vårdnadshavarens Kort årsvis med start den dag det första Barnkortet aktiverats till dess att abonnemanget sagts upp. Vårdnadshavaren kan när som helst säga upp abonnemanget. Om Vårdnadshavaren säger upp abonnemanget kommer inga fler abonnemangsavgifter att debiteras och Juniortjänsten upphör vid slutet av debiteringsperioden. Betald abonnemangsavgift återbetalas inte.  

4.Transaktions-relaterade avgifter

4.1 PFC Technology erbjuder en enkel och transparent prismodell för Transaktioner. Vid var tid gällande prislista finns angiven på www.getpfc.com.

4.2 Barnkortet kan användas för att utföra Korttransaktioner i andra valutor än svenska kronor. Beloppet som dras av från det tillgängliga Saldot på Barnkortet kommer då att konverteras till svenska kronor på dagen för mottagandet av transaktionsordern. En grossistkurs som fastställts av Mastercard ska användas, vilken kommer att finnas tillgänglig varje affärsdag. Förändringar i valutakursen ska träda i kraft omedelbart. Valutakurser kan fluktuera och ändras mellan tidpunkten då Korttransaktionen godkänns och tiden då Mastercard reglerar Korttransaktionen.

4.3 Användarna kan ta reda på växelkursen som tillämpades på en Korttransaktion genom Transaktionshistoriken som finns tillgänglig för Vårdnadshavaren via Appen. När ett Barn använder sitt Kort för att utföra en Korttransaktion i en utländsk valuta kan PFC Technology komma att ta ut en extra valutaväxlingsavgift i vilket fall detta tydligt kommer att framgå av prislistan.

4.4 Med förbehåll för punkten 4.2 ovan där en Transaktion:

– ska utföras i en valuta tillhörande ett medlemsland i EU ska PFC Technology se till att Transaktionen krediteras mottagarens konto före utgången av affärsdagen eller efter mottagandet av Användarens godkännande,

– ska utföras helt inom EES, men i en valuta tillhörande land utanför EES, ska PFC Technology se till att Transaktionen krediteras mottagarens konto före utgången av den fjärde affärsdagen efter mottagandet av Användarens godkännande.

5.Förutsättningar för Juniortjänsten

5.1 Du måste vara minst 18 år gammal för att skapa ett Juniorabonnemang. Juniortjänsten erbjuds i dagsläget enbart till kunder som är folkbokförda i Sverige och som har svenskt personnummer. Juniortjänsten erbjuds i dagsläget inte till personer med skyddade personuppgifter. Barn som läggs till Juniortjänsten måste vara under 18 år och vara folkbokförda i Sverige samt ha svenskt personnummer. Vårdnadshavaren måste vara legal vårdnadshavare till Barn som läggs till i Juniortjänsten. PFC Technology kommer att bekräfta relationen mellan Vårdnadshavare och Barn genom en sökning i Statens Personadressregister.

5.2 Juniortjänsten är endast avsedd för Användare som inte utför Transaktioner hänförliga till näringsverksamhet. Juniortjänsten får inte heller användas för juridisk persons tillgångar.

5.3 Du som Vårdnadshavare förbinder dig att meddela PFC Technology för det fall ett Barn är eller har varit en person i politisk utsatt ställning* (“PEP”) eller för det fall Barnet är närstående och/eller känd medarbetare till en PEP. Sådant meddelande ska skickas till PFC Technology genom e-post till hello@getpfc.com och innehålla uppgift om personnummer, adress, funktion, titel samt verksamhetsland eller organisation avseende Barnet eller den PEP till vilken Barnet är närstående och/eller känd medarbetare. Vårdnadshavaren förbinder sig vidare att meddela PFC Technology om eventuella förändringar avseende de förhållanden som anges i denna punkt 5.3.

5.4 Användarna kan inte avtala om begränsningar i Juniortjänsten enligt 4 Kap. 10 § p. 19 LBT.

6.Ansökan och aktivering av Barnkort

6.1 För att ansöka om ett Barnkort måste Vårdnadshavaren först ha registrerats som kund hos PFC Technology avseende Grundtjänsten och registrerat ett Juniorabonnemang. Därefter kan Vårdnadshavaren ansöka om ett Barnkort för ett Barns räkning via Appen som är tillgänglig för Vårdnadshavaren.

6.2 Utgivaren registrerar ett Barnkort åt Barnet baserat på den information som Vårdnadshavaren tillhandahållit PFC Technology och, i förekommande fall, Utgivaren. Vårdnadshavaren åtar sig att tillhandahålla korrekt information och meddela ändringar i Barnets information till PFC Technology snarast.

6.3 När Barnets Kort utfärdats skickas Kortet till Barnets folkbokföringsadress. Vårdnadshavaren kan aktivera Barnkortet i Appen.

6.4 När ett Barnkort har aktiverats kommer Vårdnadshavaren att kunna välja en Kort-kod till Barnkortet via Appen. Användarna får aldrig avslöja Kort-koden för obehörig. Varken PFC Technology eller Utgivaren kommer att avslöja Kort-koden för tredje part eller be Användaren att uppge sin Kort-kod.

6.5 När Användarna väljer eller ändrar Kort-koden får de inte välja en Kort-kod som enkelt kan förutsägas, såsom ett nummer som:
– är associerat med Användarna, exempelvis Användarnas telefonnummer eller födelsedatum,
– är en del av den data som finns på Kortet,
– består av samma siffror som ovan eller en sekvens av siffrorna ovan i följd, eller
– är identiskt med en tidigare vald Kort-kod.

6.6 Utgångsdatumet för Barnkortet finns angivet på Barnkortets baksida. Barnet kommer inte att kunna använda Barnkortet efter att det har löpt ut. Ett nytt Barnkort kommer automatiskt att skickas till barnet före utgångsdatumet av Barnets befintliga Kort (avgifter kan tillkomma, se avsnitt 4 ovan).

6.7 Vårdnadshavaren och Barnet ansvarar solidariskt för användningen av det Barnkortet som utfärdats till Barnet enligt Juniorvillkoren samt för eventuella avgifter som kan uppstå i samband med användningen av Barnkortet.

7.Betalningstransaktioner

7.1 När en Vårdnadshavare lägger till ett Barn till Juniortjänsten godkänner Vårdnadshavaren även att Barnet läggs till som en betrodd mottagare och att Vårdnadshavaren således kan före över medel till Barnet utan att godkänna betalningstransaktionen genom säker kundautentisering.

7.2 Om inte annat specificerats häri ska punkt 7 till och med 21 i de Allmänna Villkoren utgöra en del av dessa Juniorvillkor och i tillämpliga delar och med vederbörliga ändringar gälla för användningen av Barnkort. Vårdnadshavaren ska tillse att samtliga Barn är införstådda med och följer samtliga villkor som Juniortjänsten.

7.3 Barnkortet får endast användas på Affärsställen med online-terminaler. Vårdnadshavaren ska tillse att Barnkortet endast används i online-terminaler och är ensamt ansvarig för eventuellt minussaldo som uppkommer om ett Barnkort används i strid med dessa Juniorvillkor.

7.4 Punkt 7.3 i de Allmänna villkoren ska istället ha följande lydelse:

Vårdnadshavaren kan överföra medel tillbaka till sitt eget Saldo genom att kontakta PFC Technologys kundservice. Vårdnadshavaren förbinder sig att endast göra uttag av medel från ett Barns Saldo om de har legal rätt att göra sådant uttag. Vårdnadshavaren förbinder sig att hålla PFC Technology skadelösa för det fall Vårdnadshavaren gör uttag av medel från ett Barns Saldo i strid med gällande rätt.

7.5 Punkt 7.11 i de Allmänna Villkoren ska inte gälla ett Barns användande av ett Barnkort eftersom Barnkortet inte får användas i situationer där det inte går att få en internetbaserad auktorisation.

7.6 Punkt 7.12 i de Allmänna Villkoren ska inte gälla i förhållande till ett Barnkort. Saldot på ett Barnkort fylls på genom att Vårdnadshavaren för över medel från sitt Saldo.