Allmänna villkor Flex

Allmänna villkor Flexkredit fr.o.m. 2021-07-01 (pdf)

Villkor Flexkredit

1. Definitioner och parter

Allmänna Villkor: de villkor som gäller för Tjänsten

Aviseringsdag: den första i varje kalendermånad

Flexkredit: den tjänst vari Användaren kan ansöka om och eventuellt beviljas kredit

Flexkreditvillkor: dessa villkor

Kreditavtal: dessa villkor, SEKKI samt sammanställning av krediten

Kreditbelopp: det kreditutrymme som ställs till Kredittagarens förfogande

Kreditgivare: PFC Technology AB (publ.) 556851-3112, Box 55983, 102 16 Stockholm (P.F.C.)

Kredittagare: den Användare som sökt eller beviljats ett kreditutrymme

Kreditgräns: det maximala belopp som P.F.C. har beviljat Kredittagaren att utnyttja

Återbetalningsbelopp: det av P.F.C. fastställda belopp som Kredittagaren ska betala varje månad

Om inte annat anges ska definierade begrepp ha samma innebörd som de har i de Allmänna Villkoren.

2. Om Kreditavtalet

Sammanställningen av krediten, formuläret ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” (SEKKI) samt dessa villkor utgör kreditavtalet.

De Allmänna Villkoren gäller tillsammans med dessa villkor och Allmänna Villkoren har företräde framför dessa villkor. Reglering av transaktioner, parternas ansvar etc. regleras i Allmänna Villkoren.

3. Om krediten

Flexkredit är en kontokredit utan krav på säkerhet som ger Kredittagaren rätt att utnyttja det kreditutrymme som Kredittagaren vid var tid beviljats. Kredittagaren ansöker om Flexkredit genom att följa stegen i Appen. Efter ansökan kontrollerar P.F.C. att Kredittagaren uppfyller grundkraven för Flexkredit. Om Kredittagaren uppfyller villkoren och kreditansökan godkänns får Kredittagaren information om vilket kreditutrymme som beviljats. Kreditbeloppet uppgår till antingen 5 000 kr eller till 10 000 kr. Kredittagaren utnyttjar automatiskt Flexkredit när transaktioner belastar Kredittagarens P.F.C.-saldo då P.F.C.-saldot är för lågt för att täcka hela beloppet för transaktionen. Flexkredit kan användas för följande transaktioner: kortköp på affärsställen, kostnader för Abonnemangstjänster, eventuella räntor och kostnader. P.F.C. har rätt att utan föregående avisering förfoga över beviljad kredit för att täcka kostnader för Abonnemangstjänster, räntor, kostnader som är kopplade till Flexkredit.

4. Ansökan, grundkrav och kreditprövning

4.1 Grundkravet för att få tillgång till Flexkredit är att Kredittagaren är minst 20 år, har ett svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige. Dessutom måste Kredittagaren ha accepterat Allmänna Villkoren, Flexkreditvillkoren samt bekräftat att Integritetspolicyn lästs.

4.2 Om Kredittagaren uppfyller grundkraven angivna i punkten 4.1 genomför P.F.C. en kreditprövning för att säkerställa att Kredittagaren har ekonomiska förutsättningar att betala Kreditbeloppet. Vid en ansökan om Flexkredt prövas Kredittagaren först mot en kreditgräns om 10 000 kr. Om en kredit på 10 000 kr inte beviljas prövas Kredittagaren mot en kreditgräns om 5 000 kr. Uppfyller Kredittagaren inte kraven för en kreditgräns om 5 000 kr beviljas ingen kredit. Om en ansökan om Flex Kredit avslås, har Kredittagaren rätt att erhålla information om varför dennes ansökan blivit avslagen. Som ett led i kreditprövningen utför P.F.C. en kreditupplysning på Kredittagaren och inhämtar därmed uppgifter om Kredittagaren från en extern databas. Kredittagaren godkänner genom godkännande av Flexkredit villkoren att P.F.C. inhämtar sådana uppgifter.

5. Villkor för utnyttjande av krediten

För att Kredittagaren ska kunna utnyttja krediten krävs att Kredittagaren:

  • uppfyller villkoren i punkten 4.1,
  • Kredittagaren har ett aktiverat kort och
  • har ett gällande avtal med Utgivaren och Kreditgivaren gällande Kort. 

6. Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tillsvidare.

7. Avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för ändring av avgifterna

Det finns inga avgifter förknippade med tjänsten.

8. Ränta – ordinarie

Om inte annat följer av kreditansökan, Kreditavtal, Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) eller kredithandlingar i övrigt utgår en fast ränta för utnyttjande av krediten om 5 kr per dag som krediten nyttjas, det vill säga dagar då Kredittagaren har ett negativt saldo.  Den totala räntan under en kalendermånad uppgår till max 60 kronor oavsett hur många dagar under kalendermånaden som krediten nyttjats. 

9. Dröjsmålsränta och avgifter

Vid obetald förfallen kredit debiteras dröjsmålsränta på kapitalbeloppet från förfallodagen till dess betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till referensräntan med ett tillägg på 16 procentenheter. P.F.C. har även rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr, lagstadgad inkassokostnad samt övriga kostnader för att P.F.C. skäligen ska kunna tillvarata sin rätt.

10. Effektiv ränta

Vid beräkningen av effektiv ränta har P.F.C. utgått ifrån att Kredittagaren har utnyttjat en kredit om 10 000 kr och att krediten återbetalas efter 12 månader. Beräkningen utgår även från att ränta och återbetalningar görs i tid så att inga kostnader tillkommer. Om kreditbeloppet är 10 000 kr är den effektiva räntan 13,84 % och totala beloppet att betala blir 10 720 kr. Andra sätt att nyttja krediten kan leda till en högre effektiv ränta.

11. Avisering och återbetalning

11.1 På Aviseringsdagen gör P.F.C. en sammanräkning över antalet dagar som Kredittagaren nyttjat krediten under föregående kalendermånad, det vill säga det antalet dagar som Kredittagaren har haft ett negativt P.F.C-saldo. Räntan för föregående månad belastar Kredittagarens saldo negativt vid Aviseringsdagen vilket sker automatiskt från P.F.C.s sida, se punkten 3. Genom detta kapitaliseras räntan. På Aviseringsdagen informerar P.F.C. Kredittagaren hur mycket som minst ska betalas för att Kreditgivaren inte ska säga upp kreditavtalet samt storleken på utnyttjad krediten per Aviseringsdagen.

11.2 Om den nyttjade krediten (negativt saldo) per Aviseringsdagen är under 50 kr, ska hela den nyttjade krediten återbetalas. Om den nyttjade krediten är 50 kr eller högre per Aviseringsdagen ska Kredittagaren amortera 6 % av den nyttjade krediten per Aviseringsdagen, dock alltid minst 50 kr.

Beloppet som Kreditgivaren aviserar Kredittagaren på Aviseringsdagen ska vara P.F.C. tillhanda senast den 14 kalenderdagar efter Aviseringsdagen.

12. Övertrassering av kredit

Kredittagaren får inte överskrida beviljat kreditbelopp. Om det inträffar, är Kredittagaren skyldig att omgående betala in det belopp med vilket kreditbeloppet överskridits.

13. Uppsägningstid av Kreditavtalet

Om Kredittagaren vill säga upp Kreditavtalet ska meddelande om detta lämnas till P.F.C. Vid Kredittagarens uppsägning är uppsägningstiden en månad. P.F.C. får säga upp Kreditavtalet med två månaders varsel. Ingen av parterna behöver vid iakttagande av dessa uppsägningstider motivera uppsägningen. När uppsägningstiden gått ut förfaller hela det nyttjade kreditbeloppet till omgående betalning och Kredittagaren inte längre har möjlighet att ha ett negativt saldo.

14. Kreditgivarens uppsägning av Kreditavtalet med omedelbar verkan

P.F.C. får säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

  1. Om Kredittagaren är i väsentligt dröjsmål med betalningen, vilket exempelvis men inte enbart innebär att ett övertrasserat belopp inte betalats omgående.
  2. Om Kredittagaren är mer än en månad i dröjsmål men betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditbeloppet och dröjsmålet avser två eller flera aviseringar som förfallit vid olika tidpunkter.
  3. Det finns outnyttjat kreditutrymme och om det är skäligt (tex. då Kredittagaren inte längre anses ha betalningsförmåga för krediten)
  4. Om avtalet avseende Tjänsten och Appen sägs upp i enlighet med vad som föreskrivs i de Allmänna Villkoren, punkten 22.
  5. Kredittagaren avlider, försätts i konkurs, inleder skuldsanering eller om förvaltare förordnas
  6. Misstanke finns om penningtvätt eller finansiering av terrorism.
  7. Misstanke finns om att P.F.C.s tjänster eller produkter kommer att användas för eller i samband med brottslig verksamhet eller i övrigt i strid mot gällande lagstiftning

Uppsägning av Kreditavtalet innebär att hela det nyttjade Kreditbeloppet samt ränta, förfaller till omgående betalning och att Kredittagaren inte längre får ha ett negativt P.F.C.-saldo.

15. Ansvar för betalning

Kredittagare ansvarar för betalning av krediten, samt förbinder sig att betala ränta och kostnader i enlighet med dessa villkor. Det totala belopp som ska betalas är summan av kreditbeloppet och Kredittagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet påverkas av hur mycket krediten används, ränta och delbetalningar.

16. Betalning i förtid

Kredittagare har rätt att när som helst betala krediten i förtid. Betalning av hela det utnyttjade kreditbeloppet innebär inte att Kreditavtalet sägs upp.

17. Förfallna fakturor

Om Kredittagaren inte betalar fakturan inom förfallodatumet kommer P.F.C. skicka en påminnelse. Fordran kan även komma att överlämnas till inkassobolag för vidare handläggning.

18. Överlåtelse

P.F.C. har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av krediten till annan. 

Kredittagaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Kreditavtalet.   

19. Villkorsändring

P.F.C. har rätt att ändra dessa villkor utan godkännande från Kredittagaren. En sådan ändring träder i kraft två månader efter det att Kredittagaren underrättats om ändringen. Om Kredittagaren inte godkänner ändringen får denne omedelbart säga upp avtalet före den dag då ändringen träder ikraft. Om Kredittagaren inte säger upp avtalet innan nya villkoren träder i kraft anses Kredittagaren ha godkänt ändringarna och de nya villkoren.

20. Betalningsplan

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt kredittagaren kontaktar P.F.C.

21. Klagomål

Klagomål lämnas antingen via chatten eller via ett e-post till hello@getpfc.com med ”Klagomål” i ämnesraden. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras av P.F.C. kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, http://www.arn.se. Anmälan till ARN ska göras skriftligen. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

22. Försäkring

P.F.C. ställer inga krav på att Kredittagaren ska ha någon specifik försäkring.

23. Meddelanden

För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna används svenska. Skriftliga meddelanden från P.F.C. till Kredittagaren sänds huvudsakligen genom meddelande till Kredittagarens konto i Appen och ska anses ha kommit Kredittagaren tillhanda senast påföljande dag. Det är därför viktigt att Kredittagaren säkerställer att Kredittagaren har aktiverat notifikationsfunktionerna via Appen. Kredittagaren är också ansvarig för att mobilnummer och mailadress i Appen stämmer. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan komma att skickas till Kredittagaren per e-post eller sms. P.F.C. är inte ansvarig för notifikationer som inte kommit Kredittagaren tillhanda på grund av att P.F.C. angivit felaktig eller inaktuell kontaktinformation.

Kredittagaren bör i första hand kontakta P.F.C. via kundtjänstchatten i Appen. I andra hand kan Kredittagaren kontakta P.F.C. via e-post på hello@getpfc.com. Aktuella kontaktuppgifter återfinns alltid i Appen och på P.F.C.s hemsida, http://www.getpfc.com

24. Uppgiftslämnande till kredit- och missbruksregister

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med fler i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Vidare kan uppgifter rapporteras till berörda myndigheter enligt lag, såsom uppgifter rörande penningtvätt. P.F.C. förbehåller sig också rätten att lämna ut information till länders myndigheter i enlighet med gällande regler i det enskilda landet.